PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Wzrost spożycia alkoholu to problem o skali światowej. Coraz częściej po alkohol sięgają osoby nastoletnie. Celem przeprowadzonych badań było poznanie i przedstawienie preferencji dotyczących spożywania alkoholu w różnych postaciach przez studentów. W tym celu przygotowano pytania ankietowe dotyczących ilości, jakości, częstotliwości oraz okoliczności spożywania alkoholu.

Materiał i metody:
Badanie było przeprowadzone w grupie 196 studentów dwóch śląskich uniwersytetów. Średni wiek osoby badanej to 21 lat. Kwestionariusz zawierał 26 pytań ankietowych dotyczących spożywania alkoholu.

Wyniki:
Prawie cała badana populacja (98% ankietowanych) deklarowała picie alkoholu. Piwo było najczęściej używanym alkoholem. Relatywnie mniej spożywały go kobiety (1 butelka) w porównaniu z mężczyznami (3–4 butelki). Powodem spożywania alkoholu była chęć odprężenia i relaksu oraz podtrzymanie kontaktów towarzyskich. Około 83% respondentów odczuwało negatywne skutki picia alkoholu. Znaczący odsetek studentów robi to w sposób mogący powodować szkody zdrowotne. Osoby młode coraz wcześniej rozpoczynają używanie alkoholu, najczęściej w szkole podstawowej. Z tym faktem może wiązać się to, że niemal cała badana populacja studentów spożywa alkohol. Przeprowadzone analizy wykazały brak istotnych statystycznie różnic dotyczących picia alkoholu pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Wnioski:
Najczęściej spożywanym alkoholem było piwo (75% badanych) a następnie wódka. Jednorazowo duże ilości wódki (ponad 400 ml) wypijało 34% badanych mężczyzn i 14% kobiet. Kobiety równie chętnie sięgały po alkohole wysokoprocentowe co mężczyźni. Alkohol spożywany był głównie w celach relaksu. W odniesieniu do ilości spożywanego alkoholu zacierają się różnice pomiędzy płciami. Popularność spożywania alkoholu przez studentów wiąże się z tym, że część z nich spożywała alkohol już w wieku młodzieńczym.


Introduction and objective:
Increased alcohol consumption is a global problem, especially among teenagers. The aim of the study was recognition and presentation of preferences concerning the consumption of various types of alcohol by students. For this purpose, a questionnaire was constructed regarding the quantity, quality, frequency and circumstances of alcohol consumption.

Material and methods:
The study was carried out in a group of 196 students from two Silesian universities. The respondents’ mean age was 21 years. The questionnaire contained 26 items related to alcohol consumption.

Results:
Almost the entire study group (98%) declared alcohol consumption. Beer was the most often consumed alcohol. Females consumed a relatively smaller amount of beer (1 bottle), compared to males (3–4 bottles). The reasons for alcohol consumption were the desire to relax and to maintain social contacts. Approximately 83% of the respondents experienced negative effects of alcohol consumption. A significant percentage of students do so in a way that may cause harm to health. Young people start drinking alcohol at an increasingly earlier age, most often in primary school. Thus, almost the entire population of students in the study consume alcohol. The conducted analyzes showed no statistically significant differences between males and females.

Conclusions:
Beer was the most often consumed alcohol (75% of the respondents), followed by vodka. A large amount of vodka (over 400 ml) was consumed by 34% of the surveyed males and 14% of the surveyed females at a single time. Females equally as often as males consumed high proof alcohol. Alcohol was consumed mainly for relaxation. The differences between genders in the amount of alcohol consumed are blurred. The popularity of alcohol use by students is associated with the fact that some of them already used alcohol during adolescence.

 
REFERENCJE (32)
1.
Poznyak V, Rekve D. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva World Health Organization, 2018.
 
2.
The State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems. (PAR -PA). http://parpamail.nazwa.pl/parp.... (access: 2020.03.19).
 
3.
Muller L, Clausen T. Alcohol and global health. Report 2019 FORUT & SERAF Norwegian Centre for Addiction Research. doi: 10.13140/RG.2.2.21026.27844.
 
4.
Bąbała O, Działo J, Deptuła W. Alkohol a zdrowie. Kosmos. 2011; 60(1–2): 189–194.
 
5.
Rehm J, Hasan OSM, Imtiaz S, et al. Alcohol and noncommunicable disease risk. Curr Addict Rep. 2018; 5: 72–85. https://doi.org/10.1007/s40429....
 
6.
Rehm J, Imtiaz S. A narrative review of alcohol consumption as a risk factor for global burden of disease. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2016; 11(37): 1–12. https://doi.org/10.1186/s13011....
 
7.
Newton-Howes G, Foulds J. Personality Disorder and Alcohol Use Disorder: An Overview. Psychopathol. 2018; 51(2): 130–136. https://doi.org/10.1159/000486....
 
8.
Jones L, Bates G, McCoy E, Bellis MA. Relationship between alcohol-attributable disease and socioeconomic status, and the role of alcohol consumption in this relationship: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2015; 15(400): 1–14. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
9.
Varela-Mato V, Cancela JM, Ayan C, et al. Lifestyle and Health among Spanish University Students: Differences by Gender and Academic Discipline. Int J Environ Res Public Health. 2012; 9: 2728–41. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
10.
Mendes LS. Alcohol Consumption Prevention Strategies. Am J Biomed Sci Res. 2019; 3(1): 6–7. https://doi.org/10.34297/AJBSR....
 
11.
Iwamoto DK, Mui VW. Young adult women and alcohol-related problems: The key role of multidimensional feminine norms. Subst Abus Res Treat. 2020; 14: 1–4. https://doi.org/10.1177/117822....
 
12.
 
13.
Aldemir E, Çelikay H, Havaçeligi Atlam D, et al. Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption amonguniversity students. Tepecik Egit Hast Derg. 2018; 28(1): 47–56 https://doi.org/10.5222/terh.2....
 
14.
Chodkiewicz J. Alcohol drinking and knowledge about alcohol abuse among students of two Łódź academies. Alkoholizm i Narkomania. 2006; 19(2): 107–119.
 
15.
Binkowska-Bury M, Więch P, Sałacińska I, et al. Alcohol consumption among of first year Rzeszow’s universities students. Problemy Pielęgniarstwa. 2014; 22(3): 246–251.
 
16.
Karczewska B, Gładczuk J, Andryszczyk M, et al. Używanie substancji psychoaktywnych wśród studentów w aspekcie analizy uczelnianych działań prozdrowotnych. Med Og Nauk Zdr. 2016; 22(4): 292–297. https://doi.org/10.5604/208345....
 
17.
Sidor K, Makara-Studzińska M. Profil studentów pijących ryzykownie w grupie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Profile of students diagnosed as risky drinkers in a group of students of Lublin Medical University. Hygeia Public Health. 2012; 47(1): 85–88.
 
18.
Zarzeczna-Baran M, Bandurska E, Nowalińska M, Zawiślińska L. Wiedza studentów gdańskich uczelni wyższych na temat skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Ann Aca Me Gedan. 2016; 46(1): 25–32.
 
19.
González Vázquez A, López García KS, Alonso Castillo MM, et al. Expectations of alcohol consumption and alcohol consumption in young people in rural and urban areas. Revista de Enfermagem Referencia. 2018; 19: 49–58. https://doi.org/10.12707/RIV18....
 
20.
Zadarko-Domaradzka M, Barabasz Z, Sobolewski M, et al. Alcohol Consumption and Risky Drinking Patterns among College Students from Selected Countries of the Carpathian Euroregion. BioMed Res Int. 2018; 2: 1–9. https://doi.org/10.1155/2018/6....
 
21.
Kusiak K, Szewczyk L, Włoszczak-Szubzda A. Czynniki biopsychospołeczne a częstość spożywania alkoholu wśród młodzieży. Studia i Prace Pedagogiczne. 2017; (4): 99–135.
 
22.
Dubuc MM, Aubertin-Leheudre M, Karelis AD. Relationship between academic performance with physical, psychosocial, lifestyle, and sociodemographic factors in female undergraduate students. Int J Prev Med. 2017: 8(22): 1–7.
 
23.
Fraser RB. Alcohol consumption and the outcomes of pregnancy. RCOG: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Statement No. 5. 2006; http://www.rcog.org.uk (access: 2020.03.25).
 
24.
Pilattia A, Bravo AJ, Pautassi RM. Contexts of alcohol use: A latent class analysis among Argentinean college Students. Drug Alcohol Depend. 2020; 209: 107936. https://doi.org/10.1016/j.drug....
 
25.
Woronowicz BT. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Media Rodzina, Wyd. Edukacyjne PARPEMEDIA; 2009. p. 195–198.
 
26.
Dębski R, Paszkowski T, Wielgoś M, et al. Stanowisko Grupy Ekspertów na temat wpływu alkoholu na ciążę: stan wiedzy na 2014 rok. Gin Pol Med Project. 2014; 2(32): 66–78.
 
27.
Dyr W. Teratogenne działanie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 2005; 18(1–2): 19–25.
 
28.
Khalil A, O’Brien P. Alcohol and pregnancy. Obstet Gynaecol Reprod Med. 2010; 20(10): 311–313. https://doi.org/10.1016/j.ogrm....
 
29.
Lange S, Probst C, Gmel G, et al. Global prevalence of fetal alcohol spectrum disorder among children and youth: A systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017; 171(10): 948–956. https://doi.org/10.1001/jamape....
 
30.
Roozen S, Peters G-JY, Kok G, et al. Worldwide prevalence of fetal alcohol spectrum disorders: A systematic literature review including meta-analysis. Alcohol Clin Exp Res. 2016; 40(1): 18–32. https://doi.org/10.1111/acer.1....
 
31.
May PA, Chambers CD, Kalberg WO, et al. Prevalence of fetal alcohol spectrum disorders in 4 US communities. JAMA. 2018; 319(5): 474–482. https://doi.org/10.1001/jama.2....
 
32.
McQuire C, Mukherjee R, Hurt L, et al. Screening prevalence of fetal alcohol spectrum disorders in a region of the United Kingdom: A population-based birth-cohort study. Prev Med. 2019; 118: 344–351. https://doi.org/10.1016/j.ypme....
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top