PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przestrzeganie przez personel medyczny zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących szczepienia przeciw grypie
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University, Wrocław, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Agata Maria Kawalec   

Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Mikulicza-Radeckiego 7, 50-435, Wrocław, Polska
 
 
Med Srod. 2020;23(1-4):5-8
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było scharakteryzowanie przestrzegania przez pracowników służby zdrowia zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących szczepień przeciw grypie sezonowej.

Materiał i metody:
Anonimowa ankieta została przeprowadzona wśród 121 pracowników opieki zdrowotnej z wrocławskich szpitali i uzyskała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 405/2017.

Wyniki:
Zaszczepionych przeciw grypie w sezonie 2015/2016 było 9,9%, a w sezonie 2016/2017 – 13,9% badanych. Pracownicy, którzy zostali zaszczepieni przynajmniej raz, zostali zapytani o powody podjęcia decyzji o szczepieniu. Najczęściej wybieranymi odpowiedziami był kontakt z chorymi i unikanie powikłań związanych z grypą (odpowiednio 23% i 21% odpowiedzi). Troskę o zdrowie, choroby przewlekłe, subiektywną ocenę niskiej odporności jako przyczyny szczepienia wskazano w 25% odpowiedzi. Główne powody nieszczepienia to: brak czasu (41%), koszt (21%) oraz subiektywna ocena, że szczepienie przeciw grypie jest niepotrzebne lub nieskuteczne (22%). Analizując wiedzę na temat szczepień, stwierdzono, że 91% pracowników medycznych ma wiedzę, że szczepienie przeciw grypie zaleca się corocznie, w każdym sezonie. Około 18% pracowników ochrony zdrowia przyznało, że nie wie, jakie są zalecenia. Głównymi źródłami wiedzy na temat grypy i szczepień przeciw grypie były zajęcia w trakcie studiów (26%), Internet (23%), informacje od lekarzy (14%). Około 53% pracowników medycznych przyznało, że w poprzednim roku chorowało na infekcje grypopodobne, a 53% z nich w czasie gdy wykazywali objawy infekcji grypopodobnej, miało kontakt z pacjentami.

Wnioski:
Mimo dość dobrej znajomości zaleceń dotyczących szczepień przeciwko grypie pracownicy ochrony zdrowia nie szczepią się przeciw grypie sezonowej. Należy zwrócić uwagę na rolę szczepień w zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej choroby i jej powikłaniom.


Objective:
The aim of the study was to characterize health-care workers’ (HCWs) compliance with recommendations of the WHO regarding the seasonal influenza vaccination.

Material and methods:
An anonymous questionnaire was used among 121 HCWs in hospitals in Wrocław, south-west Poland. The study was approved by the Bioethics Committee at Wroclaw Medical University.

Results:
The rate of influenza vaccination in the research group during the season 2015–2016 was 9.9%, and during the season 2016–2017–13.9%. HCWs who had been vaccinated at least once were asked about the reasons for their decision to be vaccinated. The most frequently chosen answers were contact with patients and to avoid flu-related complications (respectively, 23% and 21% of answers). Both concern for one’s health and chronic diseases, as well as subjective assessment of low immunity, were indicated in 25% of respondents as reasons for influenza vaccination. The main reasons for non-vaccination were lack of time (41%), costs (21%) and the subjective assessment that flu immunization is either unnecessary or ineffective (22%). Regarding knowledge about vaccination, 91% of HCWs recommended having a flu vaccination each season annually. About 18% of HCWs admitted that they did not know the recommendations. The main sources of knowledge about influenza and vaccination against seasonal influenza were classes during the course of studies (26%), the Internet (23%), and information from doctors (14%). About 53% of HCWs admitted that they had an influenza-like infection in the previous year, and 53% of them had contact with patients while having influenza-like symptoms.

Conclusions:
Despite rather good knowledge about recommendations, HCWs did not have the vaccinations. Attention should be paid to the role of vaccination in the prevention of the spread of the disease and its complications.

 
REFERENCJE (15)
1.
Rizzo C, Rezza G, Ricciardi W. Strategies in recommending influenza vaccination in Europe and US. Hum Vaccin Immunother. 2018 Mar 4; 14(3): 693–698. doi: 10.1080/21645515.2017.1367463.
 
2.
Program szczepień ochronnych na rok 2019. Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 października 2018. [Program for Immunization for year 2019. Annex to the communication of Chief Sanitary Inspector of October 25, 2018, item 104]. Polish.
 
3.
Working Group on Influenza. [Influenza vaccination among healthcare professionals in Poland – the presence and perspectives]. Warszawa: Institute of Health Education Foundation Halina Osińska; 2013. p. 3–15. Polish.
 
4.
Monograph on the Internet: Grypa i jej koszty. Wstępne studium w projekcie dotyczącym wypracowania rozwiązania na poziomie narodowym umożliwiającego istotne zwiększenie wyszczepialności przeciw grypie sezonowej w Polsce. [Seasonal influenza and its costs. Preliminary study in a project to develop a solution at the national level that would allow a significant increase in seasonal influenza vaccinations in Poland]. http://opzg.cn-panel.pl/resour... (access: 28.06.2021).
 
5.
Poland GA, Pritish T, Jacobson RM. Requiring influenza vaccination for health care workers: seven truths we must accept. Vaccine. 2005; 23: 2251–2255. doi: 10.1016/j.vaccine.2005.01.043.
 
6.
Gołębiak I, Pulkowska-Nowocień A, Topczewska-Cabanek A, et al. [Knowledge, perception and coverage rates regarding influenza vaccination among nursing staff]. Family Medicine & Primary Care Review. 2015; 17(1): 15–18. Polish.
 
7.
Brydak LB. Skutki zdrowotne i ekonomiczne zakażeń grypą w aspekcie zdrowia publicznego. [Health and economic impacts of influenzainfections in the context of public health]. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016; 4(49): 401–407. Polish. https://doi.org/10.20883/ppnoz....
 
8.
Centers for Disease Control and Prevention. Recommended Vaccines for Healthcare Workers. https://www.cdc.gov/vaccines/a... (access: 28.06.2021).
 
9.
Roży A, Jaguś P, Chorostowska-Wynimko J. [Virus infections of the respiratory system in the occupational environment of health care employees]. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. 2014; 4: 27–29. Polish.
 
10.
Zielonka TM, Lesiński J, Życińska K, et al. [Vaccination against influenza in medical staff of Warsaw university hospitals and in students of Warsaw Medical University]. Med Pr. 2009; 60(5): 369–376. Polish.
 
11.
Leitmeyer K, Buchholz U, Kramer M, et al. Influenza vaccination in German health care workers: Effects and findings after two rounds of a nationwide awareness campaign. Vaccine. 2006; 24: 7003–7008. https://doi.org/10.1016/j.vacc....
 
12.
Abramson ZH, Levi O. Influenza vaccination among primary healthcare workers. Vaccine. 2008; 26: 2482–2489. doi: 10.1016/j.vaccine.2008.03.011.
 
13.
Machowicz R, Wyszomirski T, Ciechańska J, et al. Knowledge, attitudes, and influenza vaccination of medical students in Warsaw, Strasbourg, and Teheran. Eur J Med Res. 2010; 15(2): 235–240. doi: 10.1186/2047-783x-15-s2-235.
 
14.
Dedoukou X, Nikolopoulos G, Maragos A, et al. Attitudes towards vaccination against seasonal influenza of health-care workers in primary health-care settings in Greece. Vaccine. 2010; 28: 5931–5933. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.06.108.
 
15.
Askarian M, Khazaeipour Z, McLaws ML. Influenza vaccination uptake among students and clinical staff of a university in Iran. IJID. 2009; 13: 476–482. doi: 10.1016/j.ijid.2008.09.013.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top