PL EN

Polityka etyki publikacyjnej

 
Standardy etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine"
Redakcja "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine" dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Artykuły przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.
Zasady etyczne zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors

Obowiązki Autorów
Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship
a) Redakcja wymaga od autorów publikacji, ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
b) Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Ujawnienie i konflikt interesów

a) Redakcja prosi autorów o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
b) Redakcja udokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
c) Każda praca zgłoszona do czasopisma jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.

Standardy składania tekstu
Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie.

Błędy wykryte po złożeniu tekstu
W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.
Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

Obowiązki Redaktora Naczelnego i Redakcji
- Redaktor Naczelny dokonuje wstępnej oceny artykułu pod kątem zgodności artykułu z tematyką publikacyjną czasopisma, a w przypadku braku takiej zgodności ma prawo artykuł odrzucić.
- Po zakwalifikowaniu artykułu do dalszego procedowania, artykuł jest wysyłany do co najmniej dwóch recenzentów.
- W trakcie składania pracy Autor jest proszony o podanie danych (imię nazwisko i adres e-mail) dwóch sugerowanych recenzentów. Redakcja zachowuje prawo decyzji o ewentualnym wykorzystaniu lub nie sugerowanych recenzentów w procesie recenzji pracy. Recenzent nie może być współautorem publikacji, ani być afiliowany w jednostce Autora.
- Artykuły są recenzowane anonimowo, a następnie autor lub autorzy są zapoznawani z recenzjami bez podawania nazwisk osób recenzujących artykuły.
- Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
- Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
- Na podstawie otrzymanej recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o zaakceptowaniu artykułu do publikowania w czasopiśmie lub jego odrzuceniu.
- W przypadku, jeśli artykuł, zgodnie z recenzjami wymaga poprawy, Redaktor Naczelny może podjąć decyzję, po uprzednim dokonaniu niezbędnych poprawek przez autora lub autorów, o powtórnym wysłaniu pracy do recenzji.
- Artykuł zaakceptowany przez Redaktora Naczelnego zostaje umieszczony w procesie rejestracji i jest mu nadawany numer DOI.
- Artykuł, który posiada numer DOI jest publikowany na stronie internetowej czasopisma i oznaczony jako praca zaakceptowana, która oczekuje na zakwalifikowanie do konkretnego numeru czasopisma.
- Autor lub autorzy artykułów zaakceptowanych do publikacji są powiadamiani mailowo o pozytywnej decyzji dotyczącej publikacji danego artykułu.
- Autor lub autorzy artykułu, który nie został przyjęty do publikacji są informowani o tym fakcie drogą mailową.

System antyplagiatowy
Redakcja czasopisma w celu zapobiegania plagiatowi korzysta z systemu antyplagiatowego https://www.crossref.org/services/similarity-check/ przy użyciu oprogramowania iThenticate ( http://www.ithenticate.com/) należącego do firmy Turnitin – globalnego dostawcy usług technologicznych dla nauki i edukacji. System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo tekstu z miliardami źródeł internetowych oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top