PL EN
PRACA ORYGINALNA
Występowanie bakterii b-hemolizujących w placówkach farmaceutycznych. Analiza struktury taksonomicznej i lekooporność
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologi Kierownik Zakładu Mikrobiologii: prof. dr hab. W. Donderski
 
 
Autor do korespondencji
Emilia Jankowiak   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
 
 
Med Srod. 2018;21(1):25-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Powietrze atmosferyczne, którym oddychamy, jest miejscem okresowego przebywania mikroorganizmów. Jednym ze źródeł bioaerozolu są bakterie stanowiące naturalny mikrobiom człowieka. Coraz częściej jednak drobnoustroje nabywają oporność na dostępne antybiotyki, stając się potencjalną przyczyną wtórnych infekcji. W ostatnich latach zjawisko to obserwuje się głównie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Materiał i metody:
Próby powietrza pobrano z izb ekspedycyjnych aptek zlokalizowanych w Bydgoszczy z wykorzystaniem metody zderzeniowej. Analizę taksonomiczną bakterii b-hemolizujących przeprowadzono przy pomocy metody BIOLOG®, opartej na wykorzystaniu metabolicznych cech analizowanych szczepów. Lekowrażliwość zidentyfikowanych gronkowców oznaczono metodą dyfuzyjno-krążkową, zgodnie z rekomendacjami EUCAST.

Wyniki:
Największą średnią liczbę bakterii b-hemolizujących odnotowano na stanowisku zlokalizowanym bezpośrednio w budynku szpitala. Identyfikacja tych mikroorganizmów wykazała, że badane izolaty reprezentowane były głównie przez szczepy należące do rodzaju Staphylococcus oraz Bacillus. Na podstawie wykonanych antybiogramów stwierdzono, iż wyizolowane szczepy gronkowców największą oporność wykazywały wobec penicyliny, tetracykliny oraz erytromycyny

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują, iż powietrze w placówkach farmaceutycznych może być źródłem potencjalnie chorobotwórczych, lekoopornych bakterii, co ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego.


Introduction:
The air we breathe is the site of periodic occurrence of bacteria. One of the sources of bioaerosol is the gut microbiome. More and more frequently, microbes acquire resistance to antibiotics and can become a potential cause of infections. In recent years, this phenomenon is noticeable mainly in the health care facilities

Material and Methods:
Air samples were collected from five pharmacies located in Bydgoszcz. The impact method was used. The taxonomic analysis of culturable b-hemolytic bacterial strains was prepared using BIOLOG® technology. The susceptibility of identified staphylococci was assessed with the disc-diffusion method, in line with the recommendations of the EUCAST.

Results:
The results showed that the highest average number of b-hemolytic bacteria was identified at a sampling site located directly in the hospital. Identification of b-hemolytic bacteria showed that the examined strains mostly represented Bacillus and Staphylococcus genera. Based on the antibiogram, it was found that staphylococci strains showed the lowest sensitivity to penicillin, tetracycline, and erythromycin.

Conclusions:
The obtained results indicate that the air in pharmacies can be a source of potential pathogenic bacteria and antibiotic-resistant bacteria.

FINANSOWANIE
środki MNiSW na badania naukowe Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 
REFERENCJE (28)
1.
Górny R. L.: Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia. Med Środ 2010; 13(1): 41-51.
 
2.
Gąska-Jędruch U., Dudzińska M. R.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym. W: Polska Inżynieria Środowiskowa pięć lat po wstąpieniu do Unii Eu- ropejskiej (red.): J. Ozonek, A. Pawłowski, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska 2009; 2(59): 31-40.
 
3.
Kubera Ł., Studzińska J., Dokładna W. i wsp.: Mikrobiologiczna jakość powietrza w wybranych przedszkolach oraz antybiotykooporność szczepów z rodzaju Staphylococcus spp. Med Pracy 2015; 66(1): 49-56.
 
4.
Ebisz M., Król K., Lar K. i wsp.: Ryzyko zdrowotne wynikające z narażenia na bioaerozol w placówkach ochrony zdrowia. Med Środ 2016; 19(2): 55-62.
 
5.
Chmiel M. J., Frączek K., Grzyb J.: Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. WodaŚrodowisko- Obszary Wiejskie 2015; 15,1(49): 17-27.
 
6.
Steinka I.: Znaczenie czynników abiogennych w transmisji mikroflory w warunkach szpitalnych. Ann Acad Med Gedan 2013; 43: 165-174.
 
7.
Luksamijarulkul P., Pipitsangjan S.: Microbial Air Quality and Bacterial Surface Contamination in Ambulances During Patient Services. Oman Med J 2015; 30(2): 104-110.
 
8.
Alrazeeni D., Al Sufi M. S.: Nosocomial infections in ambulances and effectiveness of ambulance fumigation techniques in Saudi Arabia. Saudi Med J 2014; 35(11): 1354-1360.
 
9.
Basińska M., Michałkiewicz M.: Zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza oraz stężenia pyłu wewnątrz i na zewnątrz wybranej poznańskiej szkoły. Inżynieria Ekologiczna 2016; 50: 17-25.
 
10.
Feller W.: An introduction to the probability theory and its application. John Wiley & Sons Inc, New York 1950.
 
11.
Vos P., Garrity G., Jones D. i wsp.: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Volume Three. The Firmicutes. Second Edition. Springer-Verlag, New York 2009.
 
12.
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 7.1 2017.
 
13.
Małecka-Adamowicz M., Donderski W., Okoniewska A.: Evaluation of Microbial Air Quality in a Forest Recreation Park. Polish J of Environ. Stud. 2010; 19 (1): 107-113.
 
14.
Małecka-Adamowicz M., Donderski W., Kubera Ł.: Microbial air contamination in the center and in the Fordon district of Bydgoszcz. Pol. J. Natur Sc 2015; 30(3): 259-273.
 
15.
Sapkota B., Gupta G. K., Shrestha S. K. i wsp.: Microbiological burden in air culture at various units of a tertiary care government hospital in Nepal. Australas Med J 2016; 9(1): 1-7.
 
16.
Abdollahi A., Mahmoudzadeh S.: Microbial Profile of Air Contamination in Hospital Wards. Iran J Pathol 2012; 7(3): 177-82.
 
17.
Idzik D., Kępa M., Wojtyczka R. D. i wsp.: Ocena czystości mikrobiologicznej środowiska Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 2008.
 
18.
Pinheiro L., Brito C.I., Oliveira A. i wsp.: Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus haemolyticus: Molecular Detection of Cytotoxin and Enterotoxin Genes. Toxins (Basel) 2015; 7(9): 3688-3699.
 
19.
Czekaj T., Ciszewski M., Szewczyk E. M.: Staphylococcus haemolyticus – an emerging threat in the twilight of the antibiotics age. Microbiology 2015; 161(11): 2061-8.
 
20.
Vuong C., Otto M.: Staphylococcus epidermidis infections. Microbes Infect 2002; 4(4): 481-9.
 
21.
Kukułowicz A.: Higieniczne aspekty usług kosmetycznych.Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2016; 19(1): 37-42.
 
22.
Otto M.: Staphylococcus epidermidis pathogenesis. Methods Mol Biol 2014; 1106: 17-31.
 
23.
Wróblewska J., Gospodarek E., Bredow M. i wsp.: L-form Staphylococcus hominis wywołane pod wpływem ampicyliny i cefazoliny. Borgis – Medycyna Rodzinna 2008; 3: 66-68.
 
24.
Stepanov VG., Tirumalai MR., Montazari S. i wsp.: Bacillus pumilus SAFR-032 Genome Revisited: Sequence Update and Re-Annotation. PLoS One 2016; 11(6): e0157331.
 
25.
Abd El-Razik K. A., Arafa A. A., Hedia R. H. i wsp.: Tetracycline resistance phenotypes and genotypes of coagulase-negative staphylococcal isolates from bubaline mastitis in Egypt. Vet World 2017; 10(6): 702-710.
 
26.
Lowy F. D.: Antimicrobial resistance: the example of Staphylococcus aureus. JCI 2003; 111(9): 1265-1273.
 
27.
Dawgul M., Barańska-Rybak W., Greber K. i wsp.: Aktywność przeciwbakteryjna krótkich lipopeptydów wobec klinicznych szczepów Staphylococcus aureus. Alergia Astma Immunologia 2011; 16 (1): 31-36.
 
28.
Nahaei M.R., Shahmohammadi M.R., Ebrahimi S. i wsp.: Detection of Methicillin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococci and Surveillance of Antibacterial Resistance in a Multi-Center Studyfrom Iran. Jundishapur Journal of Microbiology 2015; 8(8): e19945.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top