PL EN
PRACA ORYGINALNA
Żywność puszkowana jako źródło ekspozycji na bisfenol A (BPA) – oszacowanie spożycia wśród młodych mieszkanek Gdańska
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Clinical and Experimental Endocrinology, Medical University of Gdańsk, Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny Head of the Department of Clinical and Experimental Endocrinology: D. Rachoń.
 
2
Department of Analytical Chemistry, Gdańsk University of Technology, Katedra Chemii Analitycznej, Politechnika Gdańska Head of the Department of Analytical Chemistry: Prof. J. Namieśnik, PhD DSc
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Konieczna   

Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Polska tel: +48 726 478 005
 
 
Med Srod. 2018;21(1):31-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Bisfenol A (BPA) jest organicznym związkiem endokrynnie czynnym (ang. endocrine disrupting chemical, EDC), który modyfikuje pracę hormonów powadząc do niekorzystnych dla zdrowia skutków. BPA jest substancją stabilizującą chlorek poliwinylu – jednego z najczęściej stosowanych polimerów plastiku, wykorzystywanego w produkcji powszechnie używanych produktów, w tym: opakowań, plastikowych butelek, zabawek, papieru paragonowego; używany jest także w produkcji żywic epoksydowych umieszczanych w puszkach do żywności. Zatem spożywanie produktów puszkowanych, będące źródłem ekspozycji na BPA, zwiększa jego stężenie BPA w organizmie człowieka i może zwiększać ryzyko chorób cywilizacyjnych, a także zaburzeń hormonalnych, metabolicznych oraz płodności.

Celem pracy:
Celem pracy było oszacowanie częstości spożycia produktów puszkowanych wśród młodych mieszkanek Gdańska.

Pacjenci i metody::
277 kobiet wypełniło kwestionariusz żywieniowy mający na celu określenie spożycia produktów puszkowanych, które według danych literaturowych mogą być zanieczyszczone BPA.

Wyniki:
Produkty o wysokim stężeniu BPA (>100 ng/g) były konsumowane co najmniej raz w tygodniu przez 7% respodentów, podczas gdy te o umiarkowanym (10–100 ng/g) oraz niskim stężeniu (<10 ng/g), były spożywane z tą samą częstością przez odpowiednio 33% oraz 60%.

Wnioski:
Młode kobiety regularnie spożywają produkty puszkowane, głównie o niskim oraz umiarkowanym stężeniu BPA. Jednakże, długotrwała ekspozycja, nawet na niewielkie dawki, może wywoływać niekorzystne dla zdrowia skutki. Kluczowym jest przeprowadzenie dalszych badań celem określenia efektów ekspozycji człowieka na ten związek oraz ponowne rozważenie tolerowanego dziennego spożycia oraz tego czy istnieje bezpieczna dawka narażenia na BPA. Jednocześnie wskazane jest znalezienie materiałów do opakowań produktów spożywczych, które będą pozbawione EDC


Introduction:
Bisphenol A (BPA) is an organic endocrine disrupting chemical (EDC) that modifies the activity of hormones, leading to adverse health effects. BPA is a stabilizer of polyvinyl chloride – one of the most common synthetic plastic polymers, used in the production of common products, including packaging materials, plastic bottles, toys, and thermal paper; it is also used to synthetize the epoxy resins, a component of food cans. Hence, consumption of canned products – the source of BPA exposure – increases BPA concentration in human body and may increase the risk of several lifestyle diseases and hormonal, metabolic, and fertility disorders.

Objectives:
To evaluate the regularity of consumption of canned products among young women living in the city of Gdansk (Poland).

Patients and methods:
277 women filled a food frequency questionnaire to determine consumption of alimentary products which, according to published research, may be contaminated with BPA

Results:
Products with high BPA content (>100 ng/g) were consumed at least once a week by 7% of respondents, while these with moderate (10-100 ng/g) and low (<10 ng/g) content of BPA by 33% and 60%, respectively.

Conclusions:
Young women regularly consume canned products, mostly with low or moderate BPA content. However, persistent exposure, even at low doses, may trigger adverse health effects. Thus, it is crucial to conduct further research on the effects of this EDC on human health and reconsider tolerable daily intake, if such a safe dose of BPA exposure exists. Simultaneously, it would be advisable to find safer materials for food packaging, free from EDC.

 
REFERENCJE (28)
1.
Koch C.A., Diamanti-Kandarakis E.: Introduction to Endocrine Disrupting Chemicals—is it time to act? Rev Endocr Metab Disord 2015; 16: 269-270.
 
2.
Murata M., Kang J.H.: Bisphenol A (BPA) and cell signaling pathways Rochester J.R.: Bisphenol A and human health: a review of the literature. Reprod Toxicol 2013; 42: 132-155.
 
3.
Rutkowska A., Rachon D., Milewicz A. i wsp.: Polish Society of Endocrinology, Position statement on endocrine disrupting chemicals (EDCs). Endokrynol Pol 2015; 66: 276-281.
 
4.
Gray J.M., Rasanayagam S., Engel C. i wsp.: State of the evidence 2017: an update on the connection between breast cancer and the environment. Environ health 2017; 16: 94.
 
5.
Cwiek-Ludwicka K.: Bisphenol A (BPA) in food contact materials - new scientific opinion from EFSA regarding public health risk. Rocz Panstw Zakl Hig 2015; 66: 299-307.
 
6.
Rubin B.S.: Bisphenol A: An endocrine disruptor with widespread exposure and multiple effects. J. Steroid Biochem Mol. Biol 2011; 127: 27-34.
 
7.
Konieczna A., Rutkowska A., Rachon D.: Health risk of exposure to Bisphenol A (BPA). Rocz Panstw Zakl Hig 2015; 66: 5-11.
 
8.
Geens T., Apelbaum T.Z., Goeyens L i wsp.: Intake of bisphenol A from canned beverages and foods on the Belgian market. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess 2010; 27: 1627-1637.
 
9.
Cunha S.C., Almeida C., Mendes E. i wsp.: Simultaneous determination of bisphenol A and bisphenol B in beverages and powdered infant formula by dispersive liquid-liquid micro- extraction and heart-cutting multidimensional gas chromatography- mass spectrometry. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess 2011; 28: 513-526.
 
10.
Liao C., Kannan K.: Concentrations and profiles of bisphenol A and other bisphenol analogues in foodstuffs from the United States and their implications for human exposure. J Agric Food Chem. 2013; 61: 4655-4662.
 
11.
Goodson A., Robin H., Summerfield W. i wsp.: Migration of bisphenol A from can coatings—effects of damage, storage conditions and heating. Food Addit Contam 2004; 21: 1015- 1026.
 
12.
Cooper J.E., Kendig E.L., Belcher S.M.: Assessment of bisphenol A released from reusable plastic, aluminium and stainless steel water bottles. Chemosphere 2011; 85: 943-947.
 
13.
Szybiak A., Rutkowska A., Wilczewska K. i wsp.: Daily diet containing canned products significantly increases serumconcentrations of endocrine disruptor bisphenol A in young women. Pol Arch Intern Med 2017; 127: 278-280.Hartle J.C., Navas-Acien A., Lawrence R.S.: The consumption of canned food and beverages and urinary Bisphenol A concentrations in NHANES 2003-2008. Environ Res 2016; 150: 375-382.
 
14.
Sun Q., Cornelis M.C., Townsend M.K. i wsp.: Association of urinary concentrations of bisphenol A and phthalate metabolites with risk of type 2 diabetes: a prospective investigation in the Nurses’ Health Study (NHS) and NHSII cohorts. Environ Health Perspect 2014; 122 :616-623.
 
15.
Durmaz E., Asci A., Erkekoglu P. i wsp.: Urinary bisphenol a levels in girls with idiopathic central precocious puberty. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2014; 6: 16-21.
 
16.
Rutkowska A., Rachon D.: Bisphenol A (BPA) and its potential role in the pathogenesis of the polycystic ovary syndrome (PCOS). Gynecol Endocrinol 2014; 30: 260-265.
 
17.
Goldstone A.E., Chen Z., Perry M.J. i wsp.: Urinary bisphenol A and semen quality, the LIFE Study. Reprod Toxicol 2015; 51: 7-13.
 
18.
EFSA CEF Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids), 2015. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: Executive summary. EFSA Journal 2015; 13: 3978, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3978.
 
19.
Sungur S., Koroglu M., Ozkan A.: Determination of bisphenol a migrating from canned food and beverages in markets. Food chemistry 2014; 142: 87-91.
 
20.
Rutkowska A.Z., Szybiak A., Serkies K. i wsp.: Endocrine disrupting chemicals as potential risk factor for estrogendependent cancers. Pol Arch Intern Med 2016; 126: 562-570.
 
21.
Can Manufacturers Institute C. Canned Food: An Important Role Of the American Diet. 2012; http://w.cancentral.com/ pdf/CMI_Factsheet_v07.pdf.
 
22.
Bemrah N., Jean J., Riviere G. i wsp.: Assessment of dietary exposure to bisphenol A in the French population with a special focus on risk characterisation for pregnant French women. Food Chem Toxicol 2014; 72: 90-97.
 
23.
Schecter A., Malik N., Haffner D. i wsp.: Bisphenol A (BPA) in U.S. food. Environ Sci Technol 2010; 44: 9425-9430.
 
24.
Cwiek-Ludwicka K., Ludwicki J.K.: Endocrine disruptors in food contact materials; is there a health threat? Rocz Panstw Zakl Hig 2014; 65: 169-177.
 
25.
Lorber M., Schecter A., Paepke O. i wsp.: Exposure assessment of adult intake of bisphenol A (BPA) with emphasis on canned food dietary exposures. Environ Int 2015; 77: 55-62.
 
26.
Bergman A., Heindel J., Jobling S. i wsp.: World Health Organization State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012 : an assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO. Published by United National Environment Programme 2013. http://www.who.int/ceh/publica....
 
27.
Hunt P.A., Sathyanarayana S., Fowler P.A. i wsp.: Female Reproductive Disorders, Diseases, and Costs of Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the European Union. J Clin Endocrinol Metab 2016; 101: 1562-1570.
 
28.
Trasande L., Zoeller R.T., Hass U. i wsp.: Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European union. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 1245-1255.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top