PL EN
PRACA ORYGINALNA
The Profile of the Stable Coronary Artery Disease Patient – Analysis of Pro-health Behaviors in Comparison with Healthy Individuals
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Nursing, Institute of Health Sciences, State Higher Vocational School in Tarnów, Poland Director of Institute of Health Science: M. Pociecha
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kołpa   

Institute of Health Sciences State Higher Vocational School in Tarnów ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Poland
 
 
Med Srod. 2018;21(1):35-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel badań:
Celem pracy było porównanie zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową oraz osób zdrowych, co pozwoli na optymalizację działań profilaktycznych na rzecz pacjentów.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 394 osoby w wieku od 18 do 88 lat (49,5±14,9 lat), w tym 294 pacjentów Poradni Kardiologicznej, leczących się z powodu stabilnej choroby wieńcowej i 100 osób zdrowych. Posłużono się Inwentarzem Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego. Przeprowadzono pomiar masy, wysokości ciała, obwodu talii i bioder, obliczono wskaźnik BMI oraz WHR. Oszacowano ryzyko powikłań metabolicznych.

Wyniki:
Prawidłową masę ciała miało 32,6% (n=96) pacjentów kardiologicznych i 45,0% osób z grupy kontrolnej. Nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha obserwowano częściej u pacjentów kardiologicznych (55,0%) niż u osób zdrowych (49,0%). Podwyższone ryzyko powikłań otyłości obserwowano u 60,2% pacjentów z CAD i 37,0% osób zdrowych. Pacjenci z CAD w większym stopniu cechowali się pozytywnymi zachowaniami zdrowotnymi w każdej podskali, w porównaniu z osobami zdrowymi (p<0,05).

Wnioski:
W ramach prewencji wtórnej choroby wieńcowej istotna jest zarówno maksymalizacja efektywnego leczenia, jak zakrojona na szeroką skalę promocja zwalczania czynników ryzyka i przyjęcia pozytywnych zachowań zdrowotnych.


Aim:
The primary concern of the study was to compare pro-health behaviors in participants with stable coronary artery disease (SCAD), also known as stable ischemic heart disease (SIHD), and in healthy controls in order to improve the effectiveness of preventive measures in that group of patients.

Material and Methods:
The study comprised a total of 394 participants aged 18 to 88 years (mean age 49.5±14.9 yrs), including 294 patients of the Cardiology Outpatient Clinic who were treated due to SCAD and 100 healthy controls. All participants were asked to complete the Health Behavior Inventory (HBI) by Juczyński. Moreover, the measurements of their body weight, height and waist and hip circumference were taken, and their BMI and WHR values were calculated. Finally, the risk for developing metabolic complications was assessed.

Results:
Healthy body weight was discovered in 32.6% (n=96) of cardiology patients and in 45.0% of controls. Abdominal obesity was more often found in cardiology patients (55.0%) than in controls (49.0%). Increased risk for obesity complications was disclosed in 60.2% of SCAD patients and in 37.0% of controls. Cardiology patients maintained health-related attitudes to a greater extent than controls on each subscale (p<0.05).

Conclusions:
Secondary prevention of coronary artery disease (CAD) should include both maximization of effective treatments and constant support of and encouragement for patients to reduce CAD risk factors and develop and implement pro-health behaviors.

 
REFERENCJE (19)
1.
Nichols M., Townsend N., Scarborough P. et al: Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update. Eur Heart J. 2014; 35(42): 2950-2959.
 
2.
Mendis S., Puska P., Norrving B. (eds.). Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control. World Health Organization, Geneva 2011.
 
3.
Smith S.C., Collins A., Ferrari R., et al: Our time: a call to save preventable death from cardiovascular disease (heart disease and stroke). J Am Coll Cardiol. 2012; 60(22): 2343- 2348.
 
4.
Mozaffarian D., Benjamin E.J., Go A.S. et al: Heart disease and stroke statistics - 2015 update: a report from the American with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): Case-control study. Lancet. 2004; 364: 937-952.
 
5.
Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S. et al. INTERHEART Study Investigators Effect of potentially modifiable risk factors associated Fisher E.B., Fitzgibbon M.L., Glasgow R.E. et al.: Behavior Matters. Am J Prev Med. 2011; 40(5): e15–e30.
 
6.
Fisher E.B., Fitzgibbon M.L., Glasgow R.E. et al.: Behavior Matters. Am J Prev Med. 2011; 40(5): e15–e30.
 
7.
Kluczyńska U.: Styl życia. Główne podejścia i perspektywy badawcze. In: Cylkowska-Nowak M. (ed.): Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy ograniczenia. Wyd. AM, Poznań 2008.
 
8.
Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Warszawa 2009: 117-122.
 
9.
Wasowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E.: Obesity – definition, epidemiology, pathogenesis. Post Nauk Med 2013 ;4: 301-306.
 
10.
Derosa G., Salvadeo S.A.T.: NCEP ATP III Metabolic Syndrome Definition Easiest for Use in Practice. Rev of Endocrinology 2007; I:1-5.
 
11.
Hall S.C., Lorenc T.: Secondary Prevention of Coronary ArteryDisease. Am Fam Physician. 2010; 81(3): 289-296.
 
12.
Uysal H., Ozcan S.: The effect of individual training and counselling programme for patients with myocardial infarction over patients’ quality of life. Int J Nurs Pract 2012, 18: 445-453.
 
13.
Stryczynski L., Duszynska M., Jedlinski I i wsp.: Zmiany zachowań prozdrowotnych chorych w rok po przebytym ostrym zespole wieńcowym. Pol Arch Med Wewn 2006; CXVI (5)11: 1039-1043.
 
14.
U.S. Department of Health and Human Services: How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General. Atlanta 2010.
 
15.
Jensen M.D., Ryan D.H., Apovian C.M. et al.: 2013AHA/ACC/TOS Guideline for the management of overweight.
 
16.
Kowalski J., Kos M., Gburek J. i wsp.: Risk factors and coronary heart disease prevention in selected Lodz population- Part I-II. Pol Merk Lek 2005; 19(114): 743-753 and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Circulation. 2014: 129(25 Suppl 2): S102-38.
 
17.
Kang Y, Yang I-S, Kim N.: Correlates of Health Behaviors in Patients with Coronary Artery Disease. Asian Nursing Research 2010; 4(1):45-55.
 
18.
Szkup M., Starczewska M., Skotnicka I. i wsp.: Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16: 169–171.
 
19.
Kózka M., Majda A., Kula A.: Ocena jakości życia i zachowań zdrowotnych pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową w wieku geriatrycznym. Probl Piel 2013; 21: 433-442.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top