PL EN
PRACA ORYGINALNA
Stan środowiska naturalnego w rejonie oddziaływania hut miedzi. Kierunki zmian
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy
 
 
Autor do korespondencji
Łucja Strzelec   

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica tel. 76 854 14 00
 
 
Med Srod. 2012;15(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości powietrza w rejonie oddziaływania przemysłu miedziowego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania hut miedzi zlokalizowanych w Legnicy i Głogowie obejmujące okres od 1980 r. do 2010 r. w celu przedstawienia zachodzących na przestrzeni tych lat zmian i trendów. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych pochodzących z najistotniejszych źródeł na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w istotny sposób wpłynęło na poprawę jakości powietrza w tym rejonie. Nie bez znaczenia pozostaje też ograniczenie emisji tych zanieczyszczeń z dużych źródeł energetycznego spalania paliw, jak również ograniczenie produkcji bądź likwidacja niektórych zakładów. Na podstawie prowadzonego państwowego monitoringu środowiska stwierdza się, że aktualnie na stan jakości powietrza w mniejszym stopniu ma wpływ emisja zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych. Nadal do rozwiązania są problemy w zakresie ochrony powietrza związane z: – emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z sektora bytowo-komunalnego, tzw. niska emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Źródła te mają niskie emitory i często spala się w nich oprócz węgla różnego rodzaju odpady. W związku z tym po rozpoczęciu sezonu grzewczego obserwuje się w sposób widoczny w stacjach monitoringu jakości powietrza wzrost zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w tym benzo(a)pirenu. – emisją zanieczyszczeń z transportu samochodowego, który jest przyczyną wysokiego stężenia tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów szczególnie w rejonie dróg i ulic o dużym natężeniu ruchu.

Materiał i metody:
Podstawą opracowania były wyniki badań otrzymane w ramach prowadzonego od 1991r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Legnicy, a następnie we Wrocławiu państwowego monitoringu środowiska w sieci krajowej, regionalnej i lokalnej, a w okresie od 1980 r. do 1990 r. badania prowadzone przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Legnicy.


Introduction:
Findings of air quality are brought forward in the area of copper industry impact with particular attention paid to copper smelter plants located in Legnica and Głogów area covering the period from 1980 to 2010. The paper identifies occurring changes and trends in the course of years. Lowering of dust-gaseous emissions from the most crucial sources in the area of Legnica- Głogów Copper Mining Region improved air quality in this region in the significant way. The fact is also of some importance that emission of pollutants from big sources combusting fuels for energy generation was reduced either by rundown of production or liquidation of some plants. Based on the conducted state environmental monitoring it is concluded that at present emission of pollutants from industrial sources affects air quality to a lesser degree. There are still problems of air protection waiting to be solved which are connected with: – emission of gaseous-dust pollutants from domestic- municipal sector i. e. so called low emission from individual heating of dwellings. The sources are low emitters where often coal is combusted together with various types of waste. Therefore after starting the period of centrally heated dwellings air quality monitoring stations recorded evidently the increase of dust and gaseous pollutants including benzo (a) pirene. – pollutants emission from road transport which is the cause of high concentration of nitrogen oxides, carbon monoxide and hydrocarbons particularly in the vicinity of roads and streets of big road traffic density.

Material and Methods:
The base of the study were findings obtained from District Inspectorate of Environmental Protection in Legnica in the framework of carried out since 1991 the state environmental monitoring in national, regional and local network. In the period from 1980 till 1990 the studies performed Research Centre of Environmental Control in Legnica

 
REFERENCJE (32)
1.
Agnieszka Szydłowska-Szczecińska „Polska Miedź wczoraj – dziś – jutro”.
 
2.
Ochrona Środowiska – Biuletyn 2002-2004; KGHM Polska Miedź S.A.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008.47.281).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009.5.31).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2008.216.1377).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. 2007.120.828).
 
7.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 2008.25.150 (z późn. zm.).
 
8.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1985 roku.
 
9.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1986 roku.
 
10.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1987 roku.
 
11.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1988 roku.
 
12.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1989 roku.
 
13.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1990 roku.
 
14.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1991 roku.
 
15.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1992 roku.
 
16.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1993 roku.
 
17.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1994 roku.
 
18.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1995 roku.
 
19.
Raport o stanie środowiska w woj. legnickim w 1996 roku.
 
20.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w latach 1997-1998.
 
21.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 1999 roku.
 
22.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2000 roku.
 
23.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2001 roku.
 
24.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku.
 
25.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2003 roku.
 
26.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku.
 
27.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2005 roku.
 
28.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku.
 
29.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku.
 
30.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2008 roku.
 
31.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2009 roku.
 
32.
Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top