PL EN
PRACA ORYGINALNA
Inhalacyjne narażenie środowiskowe mieszkańców miast Polski na metale ciężkie kadm i nikiel oraz arsen
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Analitycznej Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej: dr hab. R. Świetlik, prof. PRad. Kierownik Katedry Ochrony Środowiska: dr hab. R. Świetlik, prof. PRad.
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Trojanowska   

Katedra Ochrony Środowiska Politechnika Radomska ul. B. Chrobrego 27, 26-600 Radom tel. 48-361-75-05,
 
 
Med Srod. 2012;15(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W pracy dokonano oceny inhalacyjnego narażenia mieszkańców miast Polski na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego metalami ciężkimi.

Cel:
Uwagę skoncentrowano na ocenie całożyciowego narażenia osoby dorosłej i dziecka na kadm, nikiel i arsen.

Materiał i metody:
Analizowano narażenie mieszkańców dużych aglomeracji i wybranych miast średniej wielkości. Zastosowano metodologię zalecaną przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA).

Wyniki:
Wartości całkowitego indeksu zagrożenia dla przyjętego scenariusza narażenia mieszkańca na kadm, nikiel i arsen drogą inhalacyjną są kilkakrotnie większe od wartości wyznaczonych dla tła środowiskowego.

Wnioski:
Spośród badanych populacji najbardziej zagrożone są dzieci, dla których wyznaczony indeks narażenia oraz ryzyko nowotworowe przyjmują wartości największe.


Introduction:
The paper assesses the airborne heavy metals (Cd, Ni, As) inhalation hazard for residents of Polish cities.

Objective:
Attention was focused on the assessment of lifetime hazard for an adult person and a child.

Material and Methods:
The hazard for large and selected medium-size city residents was analysed. The methods used have been recommended by the US Environmental Protection Agency.

Results:
The values of the total hazard index for the assumed scenario of cadmium, nickel and arsenic inhalation hazard are several times higher than the values determined for the environmental background.

Conclusions:
The highest values of the hazard index and cancer risk can bemobserved for children.

 
REFERENCJE (28)
1.
Instytut Ochrony Środowiska, Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2007. Warszawa 2009. http://www.kobize.pl/materialy... Raport_LRTAP_2007.pdf.
 
2.
KASHUE-KOBIZE, Instytut Ochrony Środowiska, Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NOx, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2008. Warszawa 2009.
 
3.
Seńczuk W.: Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
 
4.
Kabata-Pentias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków.
 
5.
Strumylaite L.: Cancer risk in relation to exposure to traceelements. Med Środow, 2011; 14 (1): 7-10.
 
6.
Nogaj E., Kwapuliński J., Suflita M., Babula M., Bebek M., Mitko K.: Analiza przydatności współczynnika wzbogacenia i kumulacji Ni i Ba w migdałkach gardłowych dzieci dla potrzeb oceny zróżnicowania stanu zanieczyszczenia, Ekologia i Technika 2011; 4: 225-230.
 
7.
Langauer-Lewowicka H., Pawlas K.: Kadm zagrożenia środowiskowe, Med Środow 2010; 13 (2): 75-81.
 
8.
Langauer-Lewowicka H., Pawlas K.: Nikiel – alegren środowiskowy, Med Środow 2010, 13 (2): 7-10.
 
9.
Bates M. N., Smith A. H., Hopenhaym-Rich C.: Arsenic ingestion and internal cancers: A review. Am J Epidemiol 1992; 135 (5): 462-476.
 
10.
Zwoździak J., Zwoździak P.: Rola modeli matematycznych w ocenie zagrożeń środowiskowych: identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Chemik 2009; 62, 10: 344-346.
 
11.
Szymczak W., Szeszenia-Dąbrowska N.: Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
 
12.
Barański B., Szymczak W.: Podstawy metody oceny ryzyka zdrowotnego. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995.
 
13.
Biesiada M.: Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsu. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2006.
 
14.
Biesiada M.: Zastosowanie analizy ryzyka zdrowotnego w analizie oddziaływania środowiska na zdrowie, Konferencja Środowisko i Zdrowie – w drodze do Unii Europejskiej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, 10-11 grudzień 2001.
 
15.
Wcisło E., Ioven D., Kucharski R., Szdzuj J.: Human health risk assessment case study: an abandonem metal smelter site in Poland. Chemosphere 2002; 47: 507-515.
 
16.
Drobnik M., Latour T., Sziwa D.: Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na potencjalnie toksyczne składniki mineralne wód leczniczych, Baln Pol 2008; L, 3: 266 -273.
 
17.
Kulka E., Ocena narażenia dzieci wynikającego z zanieczyszczenia 2009; 12 (2): 23-27.
 
18.
Shi G., Chen Z. Bi Ch., Wang L., Teng J., Li Y., Xu S.: A comparative study of health risk of potentially toxic metals in urban and suburban road dust in the most populated city of China, Atmos Environ 2011; 45: 764-771.
 
19.
Ferreira-Baptista L., De Miguel E.: Geochemistry and risk assessment of street dust in Luanda, Angola: A tropical urban environment, Atmos Environ 2005; 39: 4501-4512.
 
20.
Clark S. C., Jackson A. P., Neff J.: Development of risk assessment methodology for evaluating potential impacts associated with contaminated mud disposal in the marine environment. Chemosphere 2000; 41: 69-76.
 
21.
US EPA 1986b: Guidelines for Human Health Risk Assessment of Chemical Mixtures, Federal Register (51 FR 34014-34025) Washington D. C.
 
22.
US EPA 1989: Risk Assessment Guidance for Superfund, Vol. I, Human Health Evaluation Manual (Part A), EPA/540/1-89/002. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D. C.
 
23.
US EPA 1991: Risk Assessment Guidance for Superfund, vol. I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance: Standard Default Exposure Factors (Interim Final), OSWER Directive 9285.6-03. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D. C.
 
24.
Fowle J. R., Dearfield K. L.: Risk characterization handbook. U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, 2000.
 
25.
Inspekcja Ochrony Środowiska: Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce w roku 2007 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2008 http://www.gios.gov.pl/zalaczn... 07.pdf.
 
26.
Inspekcja Ochrony Środowiska: Jakość powietrza w Polsce w roku 2008 w świetle wyników pomiarów prowadzonychmw ramach PMŚ, Warszawa 2009. http://www. gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2008.pdf.
 
27.
Inspekcja Ochrony Środowiska: Jakość powietrza w Polsce w roku 2009 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2010. http://www. gios.gov.pl/ zalaczniki/artykuly/raport_pms_2009.pdf.
 
28.
Inspekcja Ochrony Środowiska: Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce dla potrzeb EMEP i GAW/WMO, Raport Syntetyczny 2008, Warszawa 2009.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top