PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Odpady z chowu i uboju drobiu – zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska. Dyrektor prof. dr hab. inż. A. Jędrczak Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów. Kierownik dr inż. S. Myszograj
 
2
Praktyka stomatologiczna, Sulechów
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Myszograj   

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Środowiska ul. Z. Szafrana 15 65-246 Zielona Góra tel. 68 328 25 74, fax. 68 324 72 90
 
 
Med Srod. 2012;15(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od ponad dziesięciu lat obserwuje się systematyczny wzrost spożycia mięsa drobiowego. W 2007 r. Polska z udziałem 11% zajmowała trzecie miejsce w Europie w produkcji mięsa drobiowego, po Francji i Wielkiej Brytanii (po ok. 14%). Intensyfikacja produkcji drobiarskiej z jednej strony zapewnia wyższą opłacalność, a z drugiej strony wiąże się z większą ilością produktów odpadowych, takich jak pomiot, obornik, odpady poubojowe, martwe ptaki oraz z emisją gazów do środowiska np. amoniaku. Gospodarka odpadowa w fermach drobiu i ubojniach sporadycznie jest zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Związane jest to z dużymi kosztami utylizacji odpadów, które ze względu na skład chemiczny i potencjalne zagrożenie sanitarne są uciążliwe dla środowiska i niebezpieczne dla zdrowia człowieka. W artykule, na podstawie danych literaturowych i badań własnych, scharakteryzowano odpady z chowu i uboju drobiu oraz zdefiniowano możliwe drogi negatywnego wpływu na zdrowie człowieka: bezpośrednie np. przez zakażenia mikrobiologiczne lub pośrednie takie jak, emisja amoniaku do atmosfery, migracja zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Opisano możliwości utylizacji tych odpadów w procesie fermentacji metanowej. Technologia ta zmniejsza ryzyko zagrożenia dla środowiska, a jednocześnie pozwala na odzyskanie energii odnawialnej z bioodpadów, w postaci biogazu. W badaniach odpady z fermy oraz z ubojni indyków (wielkość ubojowa zakładu ok. 26.000 sztuk tygodniowo) mezofilowej fermentacji metanowej. Do badań wytypowano 9 rodzajów odpadów: obornik indyczy na słomie, świeża słoma stosowana na podściółkę, głowy, wnętrzności, nogi i pióra. Fermentacji poddano również osad poflotacyjny, ścieki poubojowe oraz osad z oczyszczalni chemicznej. Wysoki potencjał metanowy odpadów poubojowych (ok. 73%) oraz obornika (63%), wskazują na zadowalające możliwości ich unieszkodliwiania z jednoczesnym odzyskiem energii w procesie fermentacji metanowej.

Consumption of poultry has systematically grown for over 10 years. In 2007, Poland, with the participation of 11% dealt third place in Europe in the production of poultry meat with the input of 11% has taken the third place in Europe after France and the UK (about 14%). Intensification of poultry production on one hand provides to higher profitability, on the other hand generates more and more waste products, such as manure, slaughter wastes, dead birds, and the emission of gases (e.g. ammonia) into the environment. Management of waste in breeding and slaughter plants of poultry rarely complies with current regulations. This is connected with high costs of waste disposal hazardous to the environment, harmful and dangerous to human health. because of chemical composition and potential health risks. The article, based on literature data and our own research, characterizes the waste from rearing and slaughter of poultry and define the possible ways to negative impact on human health: directly by microbial infections or indirectly by emissions of ammonia to the atmosphere, the migration of pollutants into groundwater and surface water. Options of waste utilization in methane fermentation process have been presented. This technology reduces the risk of environmental hazard , while allowing for recovery renewable energy of biogas from biowaste. Waste from the turkey farm and slaughterhouse (the size of slaughterhouse about 26,000 units per week) were of mesophilic anaerobic digestion. Nine types of waste: turkey manure on straw, fresh straw used for bedding, heads, guts, feet and feathers were chosen. Flotation sediment, sewage from the slaughtering and chemical sludge was also fermented. High potential for methane from slaughterhouse waste (ca. 73%) and manure (63%), indicate for simultaneous disposal and energy recovery from methane fermentation process.
FINANSOWANIE
Finansowanie badań: środki własne Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów uzyskane w ramach Badań Statutowych
 
REFERENCJE (25)
1.
GUS rocznik statystyczny rolnictwa, roczniki branżowe. 2010.
 
2.
Informacja o tuczu indyków. Świebodzin, Kartzfehn Polska sp. z o.o., 2009.
 
3.
Dokument referencyjny o najlepszych dostępnych technikach dla intensywnego chowu drobiu i świń. IPPC - Integrated pollution prevention and control. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2005.
 
4.
Rachwał A.: Jaka ściółka jest najlepsza. Hodowca drobiu 2011; 6: 28-33.
 
5.
Frame D., Klingber K., Weisenberger A. i wsp.: Understanding Headland Stacked Poultry Manure - Characterization of Turkey Manure UW-Extension publication number GWQ 050-A, University of Wisconsin-Madison, 2008.
 
6.
Jankowska K.: Rodzaje ściółek i ich wpływ na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Hodowca drobiu 2011; 9: 46- 48.
 
7.
Biegański M.: Produkcja indyków w Polsce w 2008 roku, www.portalhodowcy.pl.
 
8.
Rozporządzenie (WE) nr 166 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (Dz.U.L33 z 4.2.2006).
 
9.
Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach umowy Nr DIIO-1/2009 z dnia 27.05.2009 r. Majewska T., Mikulski D., Święcicka-Grabowska G. i wsp.: Wodny wyciąg z surowego czosnku w żywieniu indyków rzeźnych. Medycyna Weterynaryjna 2007; 63 (11): 1357- 1360.
 
10.
Konieczka P.: Skuteczne i bezpieczne zagospodarowanie padłych ptaków z ferm. Hodowca drobiu 2011; 10: 30-32.
 
11.
Deublei D., Steinhauser A.: Biogas from waste and renewable resources. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2009.
 
12.
Kashani A.K.: Application of various pretreatment methods to enhance biogas potential of waste chicken feathers. University of Borås 2009.
 
13.
Pound B., Preston D. F & T R.: Biogas production from mixtures of cattle slurry and pressed sugar cane stalk, with and without urea. Trop Anim Prod. 1981; 6 (1): 11-20.
 
14.
Salminen E., Rintala J.: Anaerobic digestion of organic solid poultry slaughterhouse waste – a review. Bioresour. Technol. 2002; 83: 13-26.
 
15.
Jędrczak A., Myszograj S.: Fermentation of organic waste from turkey breeding and slaughterhouses. Polish Journal of Environmental Studies 2010; 2: 62-72.
 
16.
Rachwał A.: Aspekty środowiska w intensywnej produkcji drobiarskiej. Hodowca drobiu 2011; 3:24-27.
 
17.
Barowicz T.: Jakość powietrza w kurniku. Hodowca drobiu 2011; 5: 30-34.
 
18.
Jankowska K.: Pozbyć się amoniaku. Hodowca drobiu 2011; 4: 8-13.
 
19.
Orłowska A.: Znaczenie mokrej ściółki w chowie drobiu, Indyk Polski, 2008; 4: 81-83.
 
20.
Grudzień W.: Niekorzystny nadmiar białka w diecie dla kurcząt brojlerów. Hodowca drobiu 2011; 3: 8-11.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.
 
22.
1206).
 
23.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J.: Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu - wyniki badań. Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka 2009; 7-8:16-19.
 
24.
Barowicz T.: Higiena pomieszczeń i personelu jako prewencja zakażeń salmonellozą. Hodowca drobiu 2011; 4: 14-17.
 
25.
Raporty końcowe z realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w 2010 r.: w stadach brojlerów gatunku Gallus gallus, w stadach indyków rzeźnych, w stadach niosek gatunku Gallus Gallus. on-line http://www.wetgiw.gov.pl.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top