PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ siedzącego trybu życia na rozwój chorób u dzieci i młodzieży – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Sklodowska Curie Regional Specialist Hospital in Zgierz, Poland
 
2
5 Military Clinical Hospital in Cracow SPZOZ, Poland
 
3
1 Military Clinical Hospital in Lublin SPZOZ, Poland
 
4
The John Paul II Specjalist Hospital in Cracow, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Król   

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu
 
 
Med Srod. 2024;27(1):28-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Siedzący tryb życia staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży. Zaleceń odnośnie do aktywności fizycznej przestrzega niewielki odsetek tej grupy, a analiza danych z ubiegłych lat wskazuje na to, że problem ten będzie się pogłębiał. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu siedzącego trybu życia na ryzyko rozwoju chorób i zaburzeń u osób w wieku rozwojowym.

Opis stanu wiedzy:
Do przyczyn siedzącego trybu życia możemy zaliczyć codziennie czynności, które nie wymagają znacznych wydatków energetycznych. Są to m.in.: poruszanie się środkami komunikacji, czynności w pozycji siedzącej lub leżącej, czas spędzony przed ekranem czy w szkolnej ławce. Czynniki predysponujące do siedzącego trybu życia to niższy poziom wykształcenia rodziców, wyższe dochody w rodzinie, brak lub niewielka liczba rodzeństwa oraz niedobór snu. Konsekwencjami siedzącego trybu życia mogą być: otyłość, zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu, wady postawy, krótkowzroczność, a także niższe umiejętności społeczne. Może to prowadzić do wielu powikłań zdrowotnych w dorosłości. Przestrzeganie zaleceń czołowych organizacji zdrowotnych może pomóc zmniejszyć problem siedzącego trybu życia i jego konsekwencji zdrowotnych.

Podsumowanie:
Siedzący tryb życia wśród dzieci i młodzieży prowadzi do zaburzeń rozwojowych i wielu chorób. Konieczna jest edukacja społeczeństwa na temat możliwych zagrożeń wynikających z niskiej aktywności fizycznej. Według licznych badań siedzący tryb życia to modyfikowalny czynnik środowiskowy i możliwe jest jego wyeliminowanie.


Introduction and objective:
Sedentary lifestyles are becoming an increasingly serious health problem among children and adolescents. Physical activity recommendations are adhered to by a small percentage, and analysis of data from previous years indicates that the problem will worsen. The aim of the study is to analyze the impact of a sedentary lifestyle on the risk of developing diseases and disorders in developmental age.

Brief description of the state of knowledge:
Among the causes of sedentary behaviour, can be included daily activities that do not require significant energy expenditure. These include spending time on transportation, sitting or lying down, time spent in front of a screen and at the school desk, etc. Factors predisposing to a sedentary lifestyle include lower parental education levels, higher family incomes, no or few siblings, and sleep deprivation. The consequences can include obesity, mental disorders, sleep disorders, postural defects, myopia and poorer social skills. This can lead to many health complications in adulthood. Following the recommendations of leading health organizations can help reduce the problem of sedentary lifestyles and the resulting health consequences.

Summary:
Sedentary lifestyles among children and adolescents lead to developmental disorders and many diseases. It is therefore necessary to educate the public about the possible dangers of low physical activity. According to numerous studies, sedentary lifestyle is a modifiable environmental factor and its prevention is possible.

 
REFERENCJE (52)
1.
Worldealth Organisation: Adolescent health. https://www.who.int/health-top... (Access: 25.10.2023).
 
2.
Anna Fijałkowska, Joanna Mazur, Anna Oblacińska, et al. Aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 3–19 lat w Polsce; 2018. p. 10, 47.
 
3.
Mazur Joanna, Małkowska-Szkutnik Agnieszka. Zdrowie Uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2018. p. 45–47.
 
4.
Stockwell S, Trott M, Tully M, et al. Changes in Physical Activity and Sedentary Behaviours from before to during the COVID-19 Pandemic Lockdown: A Systematic Review. BMJ Open Sport Exer Med. 2021;7(1):e000960. https://doi.org/10.1136/bmjsem....
 
5.
Rossi Lea, Nick Behme, Christoph Breuer. Physical Activity of Children and Adolescents during the COVID-19 Pandemic—A Scoping Review. Inter J Environ Res Public Health. 2021;18(21):11440. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
6.
Runacres A, Kelly A, Mackintosh, Rachel L. Knight, et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on Sedentary Time and Behaviour in Children and Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Inter J Environ Res Public Health. 2021;18(21):11286. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
7.
Kawalec W, Grenda Rd, Kulus M. Pediatria. Vol. I–II. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2018. p. 25–28. ISBN 978-83-200-5661-7.
 
8.
Sedentary Behaviour Research Network. Ottawa: Sedentary Behaviour Research Network. 2020. SBRN Terminology Consensus Project:2017–2020. https://www.sedentarybehaviour... (Access: 02.11.2023).
 
9.
Hinckson EA, Les McGrath, Will Hopkins, et al. Distance to School Is Associated with Sedentary Time in Children: Findings from the URBAN Study. Frontiers Public Health. 2014;2:151. https://doi.org/10.3389/fpubh.....
 
10.
Gomes TN, dos Santos FK, SantosD, et al. Correlates of Sedentary Time in Children: A Multilevel Modelling Approach. BMC Public Health. 2014;14:890. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
11.
Lehto E, Lehto R, Ray C, et al. Are associations between home environment and preschool children’s sedentary time influenced by parental educational level in a cross-sectional survey? Inter J Equity Health. 2021;20:27. https://doi.org/10.1186/s12939....
 
12.
Eurostat: Dane statystyczne dotyczące gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – gospodarstwa domowe i osoby fizyczne. https://ec.europa.eu/eurostat/... (Access: 04.11.2023).
 
13.
Li Xuedi, Leigh M. Vanderloo, Charles DG, et al. Screen Use and Mental Health Symptoms in Canadian Children and Youth During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network Open. 4, 2021;12:e2140875. https://doi.org/10.1001/jamane....
 
14.
Palacio-Ortiz, Juan David, Juan Pablo Londono-Herrera, et al. Psychiatric Disorders in Children and Adolescents during the COVID-19 Pandemic. Revista Colombiana De Psiquiatria (English Ed.) 2020;49(4):279–88. https://doi.org/10.1016/j.rcp.....
 
15.
Hossain MM, Fazilatun Nesa, Jyoti Das, et al. Global burden of mental health problems among children and adolescents during COVID-19 pandemic: An umbrella review. Psychiatry Res. 2022;317:114814. https://doi.org/10.1016/j.psyc....
 
16.
Hoare Erin, Karen Milton, Charlie Foster, et al. The Associations between Sedentary Behaviour and Mental Health among Adolescents: A Systematic Review. Inter J Behavioral Nutrit Physical Activ. 2016;13(1):108. https://doi.org/10.1186/s12966....
 
17.
Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F, et al. Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. (Auckland, N.Z.) 2019;49(9):1383–1410. https://doi.org/10.1007/s40279....
 
18.
Goldfield Gary S, Murray M, Maras D, et al. Screen Time Is Associated with Depressive Symptomatology among Obese Adolescents: A HEAR-TY Study. Eur J Pediatrics. 2016;175(7):909–19. https://doi.org/10.1007/s00431....
 
19.
Hobbs M, Pearson N, Foster PJ, et al. Sedentary Behaviour and Diet across the Lifespan: An Updated Systematic Review. British J Sports Med. 2015;49(18):1179–88. https://doi.org/10.1136/bjspor....
 
20.
Hjetland Gunnhild J, Schonning V, Traland Hella R, et al. How do Norwegian adolescents experience the role of social media in relation to mental health and well-being: a qualitative study. BMC Psychology. 2021;9:78. https://doi.org/10.1186/s40359....
 
21.
Fahy AE, Stansfeld SA, Smuk M, et al. Longitudinal associations between cyberbullying involvement and adolescent mental health. J Adolesc Health. 2016;59(5):502–509. https://doi.org/10.1016/j.jado....
 
22.
Uhls YT, Michikyan M, Morris J, et al. Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues. Comput Hum Behav. 2014;39:387–392. https://doi.org/10.1016/j.chb.....
 
23.
Hawes T, Zimmer-Gembeck MJ, Campbell SM. Unique associations of social media use and online appearance preoccupation with depression, anxiety, and appearance rejection sensitivity. Body Image. 2020;33:66–76. https://doi.org/10.1016/j.body....
 
24.
Pedrouzo SB, Krynski L. Hyperconnected: Children and Adolescents on Social Media. The TikTok Phenomenon. Archivos Argentinos De Pediatria. 2023;121(4):e202202674. https://doi.org/10.5546/aap.20....
 
25.
Censis. Quarto Rapporto Auditel Censis. https://www.censis.it/ (Access: 15.11.2023).
 
26.
Gewirtz O’Brien J, McPherson L, Miller K, et al. Adolescent Health: Media Use. FP Essentials. 2021;507:33–38.
 
27.
Council on Communications and Media, Victor C. Strasburger. Children, Adolescents, Obesity, and the Media. Pediatrics. 2011;128(1):201–8. https://doi.org/10.1542/peds.2....
 
28.
Gába A, Pedišić Z, Štefelová N, et al. Sedentary behavior patterns and adiposity in children: a study based on compositional data analysis. BMC Pediatrics. 2020;20:147. https://doi.org/10.1186/s12887....
 
29.
Jebeile Hiba, Aaron S Kelly, Grace O’Malley, et al. Obesity in children and adolescents: epidemiology, causes, assessment, and management. The Lancet. Diabet Endocrinol. 2022;10(5):351–65. https://doi.org/10.1016/S2213-....
 
30.
Meldrum DR, Morris MA, Gambone JC. Obesity Pandemic: Causes, Consequences, and Solutions—but Do We Have the Will? Fertility Sterility. 2017;107(4):833–39. https://doi.org/10.1016/j.fert....
 
31.
Deal BJ, Huffman MD, Binns H, et al. Perspective: Childhood Obesity Requires New Strategies for Prevention. Adv Nutrit. 2020;11(5):1071–78. https://doi.org/10.1093/advanc....
 
32.
Myers A, Gibbons C, Finlayson G, et al. Associations among Sedentary and Active Behaviours, Body Fat and Appetite Dysregulation: Investigating the Myth of Physical Inactivity and Obesity. British J Sports Med. 2017;51(21):1540–44. https://doi.org/10.1136/bjspor....
 
33.
Suhr TA, Lundberg K, Grauslund J. Physical Activity in Relation to Development and Progression of Myopia – a Systematic Review. Acta Ophthalmol. 2017;95(7):651–59. https://doi.org/10.1111/aos.13....
 
34.
O’Donoghue L, Kapetanankis VV, McClelland JF, et al. Risk Factors for Childhood Myopia: Findings From the NICER Study. Invest Ophthalmol Visual Sci. 2015;56(3):1524–30. https://doi.org/10.1167/iovs.1....
 
35.
Guggenheim JA, Northstone K, McMahon G, et al. Time Outdoors and Physical Activity as Predictors of Incident Myopia in Childhood: A Prospective Cohort Study. Invest Ophthalmol Visual Sci. 2012;53(6):2856–65. https://doi.org/10.1167/iovs.1....
 
36.
Lundberg K, Thykjaer AS, Hansen RS, et al. Physical Activity and Myopia in Danish Children-The CHAMPS Eye Study. Acta Ophthalmol. 2018;96(2):134–41. https://doi.org/10.1111/aos.13....
 
37.
Nahle IS, Hamam MS, Masrouha KZ, et al. Back Pain: A Puzzle in Children. J Paediatrics Child Health. 2016;52(8):802–8. https://doi.org/10.1111/jpc.13....
 
38.
Baradaran Mahdavi Sadegh, Roya Riahi, Babak Vahdatpour, et al. Association between Sedentary Behavior and Low Back Pain; A Systematic Review and Meta-Analysis. Health Promotion Perspectives. 2021;11(4):393–410. https://doi.org/10.34172/hpp.2....
 
39.
Yue Cheng, Guo Wenyao, Ya Xudong, et al. Dose-Response Relationship between Daily Screen Time and the Risk of Low Back Pain among Children and Adolescents: A Meta-Analysis of 57831 Participants. Environ Health Preventive Med. 2023;28:64. https://doi.org/10.1265/ehpm.2....
 
40.
Constantino Coledam, Diogo Henoique, Gustavo Aires de Arruda, et al. Muscular Fitness Is Associated with Spinal Pain among Young People: A Cross-Sectional Exploratory Study. J Bodywork Movement Therapies. 2021;26:174–79. https://doi.org/10.1016/j.jbmt....
 
41.
Permoda-Białozorczyk A, Olszewska-Karaban M, Permoda A, et al. Evaluation of the Functional Status of the Posture Control System in Children with Detected Disorders in Body Posture. Inter J Environ Res Public Health. 2022;19(21):14529. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
42.
Maciałczyk-Paprocka K, Stawińska-Witoszyńska B, Kotwicki T, et al. Prevalence of incorrect body posture in children and adolescents with overweight and obesity. Eur J Pediatrics. 2017;176(5):563–72. https://doi.org/10.1007/s00431....
 
43.
Calcaterra V, Marin L, Vandoni M, et al. Childhood Obesity and Incorrect Body Posture: Impact on Physical Activity and the Therapeutic Role of Exercise. Inter J Environ Res Public Health. 2022;19(24):16728. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
44.
Magee CA, Lee JK, Vella SA. Bidirectional relationships between sleep duration and screen time in early childhood. JAMA Pediatr. 2014;168(5):465–470.
 
45.
Cheung Celeste HM, Bedford R, Saez De Urabain IR, et al. Daily Touchscreen Use in Infants and Toddlers Is Associated with Reduced Sleep and Delayed Sleep Onset. Sci Rep. 2017;7(1):46104. https://doi.org/10.1038/srep46....
 
46.
Nakagawa M, et al. Daytime nap controls toddlers’ nighttime sleep. Sci Rep. 2016;6:27246, https://doi.org/10.1038/srep27....
 
47.
Parent J, Sanders W, Forehand R. Youth Screen Time and Behavioral Health Problems: The Role of Sleep Duration and Disturbances. J Develop Behav Pediatrics. 2016;37(4):277. https://doi.org/10.1097/DBP.00....
 
48.
Nathanson AI, Fries PT. Television Exposure, Sleep Time, and Neuropsychological Function Among Preschoolers. Media Psychol. 2014;17(3):237–61. https://doi.org/10.1080/152132....
 
49.
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry: Screen Time and Children. No. 54. Updated February 2020. https://www.aacap.org/AACAP/Fa... (Access: 10.11.2023).
 
50.
Kaur Nimran, Madhu Gupta, Prahbhjot Malhi, et al. Screen Time in Under-Five Children. Indian Pediatrics. 2019;56(9):773–88.
 
51.
Angel BC, Blythe CA, Santos SK. Measuring Effects of Screen Time on the Development of Children in the Philippines: A Cross-Sectional Study. BMC Public Health. 2023;23(1):1261. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
52.
World Health Organization: To Grow up Healthy, Children Need to Sit Less and Play More. Access: 21.11.2023. https://www.who.int/news/item/....
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top