PL EN
RESEARCH PAPER
The concentration of cadmium in spice plants available on the market and in individual growing areas
 
More details
Hide details
1
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Dziekan: prof. dr hab. n. med. K. Olczyk
 
2
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Kierownik: prof. dr hab. inż. J. Bohdziewicz
 
 
Corresponding author
Agnieszka Fischer
Medical University of Silesia Department of Toxicology 4 Jagiellońska Street, 41-200 Sosnowiec, Poland
 
 
Med Srod. 2017;20(1):27-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Information on the importance of spice plants as a potential source of heavy metals, including cadmium, for the human body is often ignored. Still, these products are widely used to enrich food flavour. The aim of the research was to assess the content of Cd in 4 species of spice plants: basil (Ocimum basilicum), rosemary (Rosmarinus officianlis), estragon (Artemisia dracunculus), and lovage (Levisticum officinale).

Material and Methods:
Samples of plants were taken from commercially available pre-packaged bags purchased in grocery stores (producer 1 and producer 2) and from ndividual growing areas (Upper Silesia region: Katowice and Zabrze). The concentration of Cd was determined using the flameless AAS method.

Results:
The content of Cd in the tested samples of plants was variable and ranged from 0.02 to 1.94 mg/kg. The highest average amount of Cd was found in dried rosemary (1.16 mg/kg), and the lowest in basil (0.20 mg/kg).

Conclusions:
Statistically significant differences in the concentration of Cd that depended on the source of raw material (sales packaging or individual growing areas) were found in basil and lovage. The range of changes in the content of Cd in estragon was the smallest and not relatable to the source of the samples

 
REFERENCES (32)
1.
Nordberg G. F, Fowler B. A., Nordberg M., i wsp.: Handbook on the toxicology of metals. Elsevier, USA 2007.
 
2.
Czeczot H., Majewski M.: Kadm – zagrożenia i skutki zdrowotne. Farm Pol 2010; 66(4): 243-250.
 
3.
Langauer-Lewowicka H., Pawlas K.: Kadm – zagrożenia środowiskowe. Environmental Medicine 2010; 13(2): 7-10;.
 
4.
Tyksiński W., Bosiadzki M., Budzik M.:. Wpływ kadmu na jakość owoców pomidora i stan ich odżwyienia. Roczn AR Pozn 2006; 379(40): 67-75.
 
5.
Wahid A., Khaliq S.: Architectural and biochemical changes in embryonic tissues of maize under cadmium toxicity. Plant Biology 2015; 17(5): 1005-12.
 
6.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa, 1999.
 
7.
Versieren L., Evers E.S., Gawad H.A., i wsp.: Mixture toxicity of copper, cadmium, and zinc to barley seedlings is not explained by antioxidant and oxidative stress biomarkers. Environ Toxicol Chemistry 2017, 36(1): 220–230.
 
8.
Harris N.S., Taylor G.J.: Cadmium uptake and partitioning in durum wheat during grain filling. BCM Palnt Biology 2013; 13(103): 1-16.
 
9.
Bester P.K., Lobnik F., Erzen I., i wsp.: Prediction of vcadmium concentraction in selected home-produced vegetables. Ecotoxicol Environ Saf 2013; 96: 182-190.
 
10.
da Silva P.C., de Almeida T.E., Zittel R., i wsp.: Translocation of metal ions from soil to tobacco roots and their concentration the plant parts. Environ Monit Assess 2016; 188: 663.
 
11.
Kowol J., Kwapuliński J., Fischer A., i wsp.: Ekologiczne i fitochemiczne uwarunkowania wpływające na kumulację metali w roślinie. Ekol Tech 2010; 18(2): 94-102.
 
12.
Węglarzy K. Metale ciężkie – żródła zanieczyszczeń i wpływ na środowiski. Wiad Zoot 2007; 45,(3): 31-38.
 
13.
Klaassen C.D. ed. Casarett and Doull’s: Toxicology the basic Science of poison. Mc Graw Hill Medical, USA, 2008.
 
14.
Rehman Z.U., Khan S., BrusseauM.L., i wsp.: Lead and cadmium contamination and exposure risk assessment via consumption of vegetables grown in agricultural soils of fiveselected regions of Pakistan. 2017; Chemosphere 168: 1589- 1596.
 
15.
Maciołek H., Zielińska A., Domarecki T.: Oddziaływanie geobiologiczno-chemiczne kadmu i ołowiu na środowisko przyrodnicze. J Ecol Health 2013; 17(2): 63-71.
 
16.
Kabata-Pendias A., Mukherjee A.B.: Trace elements from soil to human. Springer, USA, 2007.
 
17.
Gasser U., Klier B., Kuhn A.V., i wsp.: Current findings on the heavy metal content in herbal drugs. Pharmeur Sci Notes 2009; 1: 37-48.
 
18.
WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. World Health Organization. vol. 1, 1999.
 
19.
Pharmacopeia European. six Edition + Suplements 6.1-6.8. EDQM Cuncil of Europe. 2008-2010.
 
20.
Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Brulińska-Ostrowska E., i wsp.: Ocena pobierania metali szkodliwych dla zdrowia z codziennymi racjami pokarmowymi dzieci i młodzieży w wybranych województwach. Bromat Chem Toksykol 2003; 267: 101-103.
 
21.
Czeczot H., Majewska M.: Kadm – zagrożenie i skutki zdrowotne. Toksykologia 2010, 66: 243-250.
 
22.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych.
 
23.
Satargus S., Baker J.R., Urbenjapol S., i wsp.: A global perspective of cadmium pollution an toxicity in non-occupationally. exposed population. Toxic Lett 2003; 137: 65-83.
 
24.
Munteanu M.F., Ionescu D., Peev C., i wsp.: An evaluation of heavy metals concentraction in edible vagetables grown around Arad Area. J Agroaliment Proc Technol 2011; 17(1): 36-41.
 
25.
Gupta S., Pandotra P., Gupta A.P., i wsp.: Volatile (As and Hg) and non-volatile (Pb and Cd) toxic heavy metals analysis in rhizome of Zingiber officinale collected from different locations of North Western Himalays by Atomic Absorption Spectroscopy. Food Chem Toxicol 2010; 48: 2966- 2971.
 
26.
Kowol J., Kwapuliński J., Brodziak-Dopierała B., i wsp.: Influence of transboundary emission on bioavailability of metals of stinging nettle from soil. Pol J Environ Stud 2011; 20(1): 115-124.
 
27.
Nogajczyk A., Pis A., Wiechuła D.: Concentraction of cadmium and copper in selected medical plants from raw herbs cultivation areas in lower Silesia region. Materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarski, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, Krosno -Wrocław 2015.
 
28.
Maciołek H., Zielińska A., Domarecki T.: Oddziaływanie geobiologiczno-chemiczne kadmu i ołowiu na środowisku przyrodnicze. J Ecol Health 2013; 17(2): 63-71.
 
29.
Yun H.Y., Liu C., Zhu J., i wsp.: Cadmium availability in rice paddy fields from a mining area: The effects of soil properties highlighting iron fractions and pH value. Environ Pollut 2016; 209: 38-45.
 
30.
Ostrowska P.: Kadm, występowanie, żródła zanieczyszczeń i metody recyklingu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 2008; 24(3): 255-260.
 
31.
Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A.: Ocena zawartości kadmu i ołowiu w ziołach i przyprawach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Bromat Chem Toksykol 2016; 2: 203-209.
 
32.
Suliburska K., Kaczmarek J.: Evaluation of iron, zinc and copper contents in selected spices available on the polish market. Roczn PZH 2011; 63(3): 271-274.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top