PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wybrane elementy stylu życia nauczycieli akademickich a dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 
2
Wydział Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 
3
Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
 
 
Autor do korespondencji
Lucyna Sochocka   

Wyział Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole tel. 660207056
 
 
Med Srod. 2017;20(1):48–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zespoły bólowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa są ważnym problemem, wymagającym podjęcia szeroko zakrojonych działań o charakterze profilaktycznym. Dużą rolę w przekazywaniu informacji dotyczących schorzeń kręgosłupa i ich profilaktyki odgrywają nauczyciele akademiccy. Wykładowca, jako autorytet dla studentów, może stać się przykładem odpowiedniego postępowania w zapobieganiu zespołom bólowym kręgosłupa. Celem pracy jest określenie stopnia zależności między specyfiką wykonywanej pracy i stylem życia nauczycieli akademickich a występującymi u nich dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 103 nauczycieli akademickich kierunków medycznych, podzielonych na dwie grupy: instruktorzy zawodu oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta, narzędzie stanowił kwestionariusz stworzony na potrzebypracy przez jej autorów. W kwestionariuszu wyróżniono: metryczkę, narzędzia do oceny stopnia natężenia bólu tj.: skalę Jacksona-Moskowitza oraz skalę VAS, Kwestionariusz Niesprawności Roland-Morris i pytania dotyczące stylu życia oraz sposobów wykonywania różnych czynności w ciągu dnia.

Wyniki:
U zdecydowanej większości respondentów występował lub występuje zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa, najczęściej okresowy o średnim natężeniu. Wg Kwestionariusza Niesprawności Rolanda-Morrisa u ankietowanych stwierdzono niski stopień niepełnosprawności. Badane osoby z wyższym wskaźnikiem BMI posiadają większe natężenie dolegliwości bólowych i wyższy stopień niepełnosprawności.

Wnioski:
Istnieje związek pomiędzy wskaźnikiem BMI a natężeniem dolegliwości bólowych kręgosłupa nauczycieli akademickich i stopniem ich niepełnosprawności. Ponad połowa badanych nauczycieli akademickich zna prawidłowe sposoby wykonywania większości czynności codziennych i stosuje je w swoim życiu


Introduction:
Introduction. Pain syndromes of the lumbar spine are a major issue requiring undertaking preventive measures. Members of academic staff play a vital role in disseminating information concerning backbone disorders and their prevention. A lecturer may act as an example for students on how to prevent pain syndromes. The aim of this paper is to determine the relationship between work and the lifestyle of academic staff on the one hand and lumbar spinal pain on the other.

Material and Methods:
The study group comprised 103 academic teachers of medical courses divided into two groups: trainers as well as researchers and teaching staff. The diagnostic survey method was used. An opinion poll was the research technique selected; a questionnaire prepared by the authors of this paper was used as the tool. The questionnaire consisted of: demographics, tools to assess the degree of pain, i.e., Jackson-Moskowitz and VAS scales, the Roland-Morris Disability Questionnaire as well as questions concerning the respondent’s lifestyle and ways of performing daily activities.

Results:
The majority of the group suffered or suffer from temporary or moderate lumbar spinal pain. According to the Roland-Morris Disability Questionnaire, the people surveyed showed a low degree of disability. The study subjects with a higher BMI indicated higher intensity of pain and demonstrated more severe disability.

Conclusions:
There is a relation between the BMI and the intensity of pain reported by academic staff as well as the degree of disability. More than half of university teachers know how to perform everyday activities in a correct way and they do so in their lives.

 
REFERENCJE (20)
1.
Wójcicka M., Trzaskoma Z.: Wykorzystanie ćwiczeń siłowych w procesie rehabilitacji osób z zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Post Rehab 2012; 26(1): 59-65.
 
2.
Bartosiewicz Z.: Stan wiedzy na temat występowania i przyczyn powstawania zespołów bólowych kręgosłupa w społeczeństwie u studentów warszawskich uczelni. Post Rehab 2012; 26(1): 37-43.
 
3.
Kiwerski JE.: Czynniki wpływające na częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa. Wiad Lek 2011; 64(2): 118-21.
 
4.
Van Tulder M., Koes B.: Low pain back (chronic). Clin Evid 2006; 15: 419-22.
 
5.
Chomicki Ł., Socha – Masztafiak M.: Wpływ charakteru pracy na dolegliwości bólowe kręgosłupa – analiza pacjentów z Ośrodka Rehabilitacji AKSON. Rehabil Prakt 2014; 3: 56-7.
 
6.
Śliwiński Z., Śliwa M., Starczyńska M., Kiebzak W.: Jakość życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Fizjoter Pol 2014; 14(2): 26-39.
 
7.
Święcicka A., Święcicki M.: Przegląd najpopularniejszych metod diagnostycznych stosowanych w zespołach bólowych kompleksu lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa. Rehabil Prakt 2013; 6: 54-8.
 
8.
Kiwerski JE.: Problem bólów krzyża u młodzieży. Post Rehab 2001; 15(2): 11-5.
 
9.
Kaczorowska A., Katan A., Ignasiak Z.: Ocena ruchomości wybranych stawów u starszych kobiet, pensjonariuszek domów pomocy społecznej. Post Rehab 2014; 28(1): 15-22.
 
10.
Li F., Fisher J., Bauman A., Ory MG., Chodźko-Zajko W., Harmer P., et al.: Neighborhood Influence on Physical Activity in Middle-Aged and Older Adults: A Multilevel perspective. J Aging Phys Act 2005; 13: 87-114.
 
11.
Underman B., Spratt K., Donelson R., Tillotson J., Mayer J., Graves J.: Can a patient educational book change behavior and reduce pain in chronic low back pain patients? Spine 2004; 4: 425-35.
 
12.
Głowacka MD., Kwapisz U., Frankowska U.: Wybrane element stylu życia i problemy zdrowotne osób po 50 roku życia. Zdr Publ 2011; 121(2): 135-40.
 
13.
Smeets R., Wade D., Hidding A., van Leeuwen P., Vlaeyen J., Knottnerus J.: The association of physical deconditioning and chronic low back pain: a hypothesis-oriented systematic review. Disabil Rehab 2006; 28(11): 673-93.
 
14.
Dziak A., Tayara S.: Bóle krzyża. Kraków: KASPER; 1997.
 
15.
Hakkinen A.: The role of strength training in patients with musculoskeletal diseases. In: Abstract Book of 3rd Intern. Conf. on Strength Training in Sport and in Rehabilitation; Budapest, Hungary; 2002; 9-17.
 
16.
Sosin P., Żłobińska W., Bac A.: Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u pracowników sektora biurowego. Ann UMCS – Sectio D Medicina 2007; 62 (7 Supll 18): 402-5.
 
17.
Spyropoulos P., Papathanasiou G., Georgoudis G., Chronopoulos E., Koutis H., Koumoutsou F.: Prevalence of Low Back Pain in Greek Public Office Workers. Pain Physician 2007; 10: 651-60.
 
18.
Kaczor S., Bac A., Brewczyńska A., Woźniacka R., Golec E.: Występowanie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i nawyków ruchowych u osób prowadzących siedzący tryb życia. Post Rehab 2011; 25(3): 19-28.
 
19.
Czaja E., Kózka M., Burda A.: Jakość życia pacjentów z dyskopatią odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pielęg Neurol Neurochir 2012; 1-3: 92-6.
 
20.
Nowotny J., Nowotny-Czupryna O., Brzęk A., Kowalczyk A., Czupryna K.: Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa. Ortop Traumatol Rehabil 2013; 1: 59-71.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054