PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Czy krótki kwestionariusz może być wiarygodnym narzędziem badań przesiewowych astmy oskrzelowej wieku dziecięcego?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Epidemiologii, Wydział Zdrowia Publicznego, Ślàski Uniwersytet Medyczny, Bytom Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. J. Słowiński
 
 
Autor do korespondencji
Agata Wypych-Ślusarska   

Agata Wypych-Ślusarska Zakład Epidemiologii WZP 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
 
 
Med Srod. 2011;14(1):75-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Epidemiologia astmy oskrzelowej wieku dziecięcego sprawia, że choroba ta zajmuje priorytetowe miejsce w programach zdrowia publicznego. Szacuje się że może ona dotyczyć nawet do 25% populacji dzieci na świecie. W ostatnich latach w niektórych krajach można zaobserwować stabilizację w częstości występowania astmy oskrzelowej, jednak w wielu regionach świata współczynniki chorobowości z powodu tej choroby systematycznie rosną. Dlatego te˝ konieczne jest prowadzenie skutecznych programów profilaktycznych. Możliwości profilaktyki I stopnia wydają się być ograniczone, ze względu na złożoną etiologię choroby, a także jej przewlekły charakter. Dlatego te˝ większe oczekiwania stawia się profilaktyce II stopnia, a w szczególności badaniom przesiewowym. Jednym z warunków skuteczności skriningu jest istnienie wiarygodnego testu przesiewowego. W przypadku astmy oskrzelowej takim prostym narzędziem może być krótki kwestionariusz, bazujący na pytaniach dotyczących objawów ze strony układu oddechowego. W pracy przedstawiono przykłady krótkich kwestionariuszy, wykorzystywanych do identyfikacji astmy oskrzelowej zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Epidemiology of childhood asthma determines its priority in public health programmes. It is estimated that up to 25% of children population could be affected worldwide. While recently, in some countries a plateau in incidencem of asthma is observed, in many regions of the world the prevalence rates of this disease are rising steadily. Therefore, it is necessary to conduct suitable prevention programmes. Chances for success of the first stage prophylaxis seem to be limited due to complex etiology and its chronic nature. Therefore, much more is expected from the second stage prophylaxis – screening in particular. One of the determinants of screening effectiveness is a reliable screening test. In case of asthma such a simple tool may be a short questionnaire comprising of questions on symptoms of respiratory system. The paper presents examples of short questionnaires, which are used to identify asthma, both worldwide and in Poland.
 
REFERENCJE (24)
1.
Asher M. J, Weiland S. K.: The International Study of Asthmaand Allergies in Childchood (ISAAC). ISAAC Steering Committee. Clin Exp Allergy 1998; 28 suppl.:52 – 66.
 
2.
Brożek G. M., Zejda J. E.: Wzrost częstości rozpoznawania chorób alergicznych u dzieci – fakt czy artefakt? Pediatria Polska 2004; 5:385-392.
 
3.
European Allergy White Paper. Allergic diseases as public health problem in Europe. Ed. D. Van Moerlbele, 1997; Brussels, The UCB Institute of Allergy.
 
4.
Johansson S. G. O., Haathela T.: Prevention of allergy and asthma: interim report. Allergy 2000;55: 1069-1088.
 
5.
Lara M., Nicholas W., Morton S. i in: Improving childhood asthma outcomes in the United States. Rand 2001.
 
6.
WHO Strategy for prevention and control of chronic respiratory diseases. WHO, Menagement of Noncommunicalble Diseases Department, Chronic Respiratory Diseases and Arthritis, 2002.
 
7.
Jaêwiec-Kanyion B., ZΠotkowska R., Zejda J. E.: Ocena powtarzalnoci odpowiedzi w kwestionariuszowym badaniu objawów ze strony układu oddechowego u dzieci. Pneumonol Alergol Pol 1997; 65: 621 – 627.
 
8.
Jaêwiec-Kanyion B., Zejda J. E, Skiba M.: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji dzieci z atopią. Med. środow. 2002; 5: 53-59.
 
9.
Bansal A., Farnham JM, Crapo RO, i in.: A simple diagnostic index for asthma. Ciln and Experimental Allergy, 2001; 31:757 – 760.
 
10.
Frank P. J, Ferry S., Hannaford P.: The use of a postal questionnaire to estimate the likely underdiagnosis of asthma in children living in South Manchester, UK. Eur Respir J 1995;suppl., 19: 284.
 
11.
Hublet A., De Bacquer D, Vereecken C. i in: Value of a shortened questionnaire in the description of asthma in 10 – 12 year old pupils. Pediatric Allergy and Immunology, 2004; 15: 247 – 252.
 
12.
Csonka P., Kaila M, Laippala P i in.: Wheezing in early life and asthma at school age: Predictors of symptom persistence.. Pediatr Allergy Immunol 2000;11:225 – 229.
 
13.
de Benedictis F.M, Selvaggio D., de Benedictis D.: Cough, wheezing and asthma in children: lesson from the past. Pediatr Allergy Immunol, 2004;15: 386-393.
 
14.
Koopman L. P, Brunekreef B., de Jongste J. C i in.: Definition of respiratory symptoms and disease in early childhood in large prospective birth cohort studies that predict the development of asthma. Pediatr Allergy Immunol, 2001;12:118-124.
 
15.
Sistek D, Tschopp J-M.,. Schindler C, i in.: Clinical diagnosis of current asthma: predictive value of respiratory symptoms in the SAPALDIA study. Eur Respir J 2001; 17: 214–219.
 
16.
Dodge R., Martinez F. D, Cline M. G i in.: Early childhood respiratory symptoms and the subsequent diagnosis of asthma. J Allergy Clin Immunol 1996; 98:48-54.
 
17.
Zejda J. E, Brozek G. M, Cholewa Z i in.: Profilaktyka astmy oskrzelowej wieku dziecięcego – potrzeby, możliwości, ograniczenia. Wiadomości Lekarskie 2002; supl. 1, cz. I: 599 – 602.
 
18.
Frank T. L., Frank P. I, Wright T., I in.: Assessment of a simple scoring system applied to a screening questionnaire for asthma in children aged 5–15 yrs. Eur Respir J 1999; 14: 1190- 1197.
 
19.
Raoul L. Wolf, MD, Carolyn A i in.: Validation of the Brief Pediatric Asthma Screen. Chest. 1999;116:224-229.
 
20.
Berry C. A, Quinn K, Wolf R. i in.: Validation of the Spanish and English versions of the asthma portion of Brief Pediatric Asthma Screen Plus among Hispanic. Annals of Allergy, Asthma and Immunology 2005; 1: 53-60.
 
21.
Greenfield R. O, Lee A. C, Tang R. i in.: Screening for asthma in Cantonese – speaking immigrant children. BMC Public Health 2005; 5: 48 – 57.
 
22.
Currie C., Hurrelmann K., Settetobule W i in.: Health and health behaviour among young people. Issue 1. WHO, Who Policy for children and adolescents, 2000.
 
23.
Magzamem S., Mortimer K. M., Davis A. i in.: School – based asthma surveillance: a comparison of student and parental report. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16: 669-678.
 
24.
Virant F. S.: Pilot Study of a Screening questionnaire for asthma. Pediatrics 2002; 110: 45.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top