PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zawartość wapnia w migdałkach gardłowych dzieci w zależności od płci, miejsca zamieszkania i wpływu biernego palenia tytoniu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Kierownik Zakładu Toksykologii: prof. dr hab. n. przyr. Kwapuliński
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Nogaj   

Katedra i Zakład Toksykologii Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2011;14(1):67-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem badań były migdałki gardłowe uzyskane na drodze adenotomii od 60 dziewczynek i 90 chłopców, zamieszkujących w 9 rejonach województwa Śląskiego pozostających w zasięgu oddziaływania przemysłu. Analizę zawartości wapnia w migdałkach gardłowych rozpatrywano w kontekście narażenia i nienarażenia dzieci na dym tytoniowy, wpływu parametrów Środowiskowych oraz współwystępowania wapnia z innymi badanymi metalami: Al, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Mg, Ba. Zauważono występowanie u dziewczynek współzależności jonów Ca z Cd, Al., Zn, Ni, Pb. W przypadku chłopców wspólną zależnością była zależność Ca z Mg, Cd, Zn. Średnia zawartość Ca w migdałkach gardłowych pochodzących od dziewczynek nara˝onych na dym tytoniowy wynosiła 1345,00 μg/g, w przypadku dziewczynek nienarażonych zawartością wapnia była niższa – 1292,88 μg/g, przy czym różnice te nie były istotne statystycznie. Odwrotnie u chłopców: u narażonych na dym tytoniowy zawartość wapnia w migdałkach gardłowych wynosiła 1832,63 μg/g, a u nienarażonych zawartość badanego pierwiastka wynosiła 565,05 μg/g. Okazało się, iż płeć odgrywa znaczącą rolę w kumulacji wapnia i tu dostrzegalna była większa predyspozycja do kumulowania szkodliwych metali u dziewczynek.

The characteristic of occurrence calcium content inapharyngeal tonsils from 60 girls and 90 boys living in 9 region of Upper Silesia is presented in this article. Analysisa of content of Ca in pharyngheal tonsils was observed in four groups of children: girls and boys exposed to tobaccoaa smoke and unexposed to tabacco smoke, influence parametersaenvironments on contents Ca in tissue tonsil andathe cross-correlation analysis between content of ion Caaand other metals Al, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Mg, Ba, showed a repeating co-dependences between Ca in girls from Cd, Al., Zn, Ni, Pb. In case of boys colective dependence was been dependence Ca in Mg, Cd, Zn. Arithmetic mean of calcium in pharyngeal tonsils from exposed girls was 1345.00 μg/g, in comparison to unexposed girls 1292.88 μg/g, in exposed to tobacco smoke boys- 1832.63 μg/g and unexposed boys 565.05 μg/g. It turned out that gender perform important part in absorbed calcium and here noticeable was been big ability to concentrate toxic metals in girls.
 
REFERENCJE (25)
1.
Jakubowski M., Trzcinka-Ochocka M.: Biological Monitoring of Exposure: Trends and Key Developments. J Occup Health 2005; 47: 22-48.
 
2.
Seńczuk W.: Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. PZWL, Warszawa 2002.
 
3.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa, 1999.
 
4.
Kołłątaj W., Szewczyk L.: Gospodarka wapniowa - rola wapnia w organizmie ludzkim. Endokrynol. Pediatr. 2006: 5 (1); 57-61.
 
5.
Tomaszewski J.: Diagnostyka Laboratoryjna. Podr´cznik dla studentów medycyny. PZWL. Warszawa 2001.
 
6.
Kokot F.: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa stanach fizjologii i patologii. PZWL, Warszawa 2005; 129-156.
 
7.
Nogaj E., Kwapuliński J., Cecherz K., Misiołek M. Badania nad wyznaczeniem środowiskowych i fizjologicznych zawartości cynku w migdałkach gardłowych. Med. Ârod. 2010. 13, 1, 65-71.
 
8.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp. Aluminium as Trace Element in Pharyngeal Tonsils. Polish J. of Environ. Stud. 2010, 19, 3, 621-626.
 
9.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na zawartość pierwiastków fizjologicznych w migdałkach gardłowych w nawiązaniu do płci i miejsca zamieszkania. Przegl. Lek. 2009, 66, 10, 665-668.
 
10.
Misiołek M., Kwapuliński J., Macioł Z. i wsp.: Pharyngeal tonsil cadmium contamination in children from regions of upper Silesia and Malopolska. Bull Environ Contam Toxicol 2007, 78(6):436-9.
 
11.
Sosnowska M., Tyczyński A. (red) Zanieczyszczenie atmosfery w województwie śląskim w roku 2007. Wojewódzka Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 
12.
Lis J., Pasieczna A. Atlas Geochemiczny Górnego Śląska. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995.
 
13.
Olendrzyński K., Dąbski B., Skośkiewicz J. i wsp.: Inwentaryzacja emisji do powietrza za rok 2003. Instyt. Ochr. Zdrow. Warszawa, 2003.
 
14.
Kwapuliński J., Mirosławski J. Charakterystyka fizyczno-chemiczna zjawiska wtórnego pylenia w otoczeniu ulicy. Ochrona Powietrza 1990, 5, 97101.
 
15.
Indulski J. A.: Kryteria zdrowotne środowiska. Biomarkery i ocena ryzyka. Pojącia i zasady. Tom 155, Instytut Medycyny Pracy, Łódż 1995.
 
16.
Albertini R., Bird M., Doerrer N. et al.: The Use of Biomonitoring Data in Exposure and Human Health in Risk Assesments. Environ. Health Perspective 2006; 114(11).
 
17.
Delfino R., Sioutas C., Malik S.: Potential role of ultrafine particles in associations between airborne particle mass and cardiovascular health. Environ Health Perspect 2005; 113(8): 934-946.
 
18.
Leeder J., Kearns G.: Pharmcogenetics in pediatrics. Implications for practice. Pediatr Clin North Am 1997, 44(1): 55-77.
 
19.
Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.: Biochemia kliniczna. PZWL, Gdaƒsk 1996.
 
20.
Szymanowski K., Chmaj-Wierzchowska K., Florek E., Opala T.: Złogi wapnia w łożysku- czy Świadczą wyłącznie o paleniu papierosów. Przegląd Lekarski 2007, (64) 10.
 
21.
Bogunia M., Brodziak-Dopierała B., Kwapuliƒski J i wsp.: Występowanie ołowiu, kadmu w stawie biodrowym w aspekcie narażenia na dym tytoniowy. Przeglàd Lekarski 2008, (65), 10.
 
22.
Bogunia M., Kwapuliński J., Bogunia E., i wsp.: Występowanie ołowiu w krwi dzieci zamieszkałych w zasięgu oddziaływania Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” narażonych na bierne palenie tytoniu. Przegl. Lek. 2007, 64, 10, 723-728.
 
23.
Kwapuliński J., Nogaj E., Misiołek M., i wsp.: Kumulacja Cu w migdałkach gardłowych dzieci narażonych i nienarażonych na działanie dymu tytoniowego. Przegl. Lek. 2008/65/10.
 
24.
Gomółka E., Piekoszewski W., Florek E. i wsp.: Wpływ ołowiu na stężenie osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) u kobiet ciężarnych palących tytoƒ. Przegl. Lek. 2006, (63), 10.
 
25.
Seńczuk M., Florek E., Piekoszewski W. i wsp.: Nikotyna we włosach noworodków jako wskaźnik palenia tytoniu przez kobiety w czasie ciąży- badania wst´pne. Przegl. Lek. 2007, (64), 10.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top