PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zagrożenia zdrowia dzieci związane z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wodnych w szpitalach na oddziałach dziecięcych
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny Zakład Higieny Komunalnej Kierownik Zakładu: dr B. Krogulska
 
 
Autor do korespondencji
Renata Matuszewska   

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny Zakład Higieny Komunalnej tel. 22 542 13 74
 
 
Med Srod. 2011;14(2):51-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Legionelowe zapalenie płuc najczęściej występuje u ludzi dorosłych, jednak może występować również u dzieci, przede wszystkim u dzieci z niedoborami odporności. Rezerwuarem pałeczek Legionella, w obiektach służby zdrowia mogą być instalacje wody ciepłej oraz urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny. Celem pracy była ocena stopnia skażenia bakteriami z rodzaju Legionella instalacji wodnych na oddziałach dziecięcych w szpitalach w Polsce. Próbki wody do badań pobrano w 5 obiektach szpitalnych: z instalacji wodociągowych – 29 próbek, urządzeń klimatyzacyjnych – 1 próbka oraz respiratora – 1 próbka. Badania wykonano metodą filtracji membranowej wg metodyki NIZP-PZH oraz PN-ISO 11173-2:2006. Przeprowadzone badania wykazały skolonizowanie instalacji wodociągowych przez bakterie z rodzaju Legionella w 3 z 5 monitorowanych obiektów szpitalnych (60%). Obecność tych pałeczek została wykryta w 25 próbkach wody co stanowiło 80,6% próbek pobranych, ze wszystkich rodzajów badanych instalacji i urządzeń. Z próbek wody wyizolowano 353 szczepy, z których 230 poddano identyfikacji z określeniem gatunku i serogrupy. Wszystkie szczepy, które zostały poddane badaniom potwierdzającym należały do Legionella pneumophila są 2-14, nie stwierdzono najbardziej niebezpiecznej pod względem epidemicznym Legionella pneumophila sg 1. Wśród badanych próbek, w których wykryto obecność Legionella, aż 74% stanowiły próbki wody, w których została przekroczona dopuszczalna liczba tych bakterii (powyżej 100 jtk/100 ml). Przeprowadzone badania wskazują na istnienie ryzyka wystąpienia zachorowań na legionelozę wśród dzieci przebywających w szpitalach. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, konieczne jest monitorowanie wody w kierunku obecności Legionella nie tylko w instalacjach wodociągowych, ale również klimatyzacyjnych i w urządzeniach medycznych.

Legionnaires’ disease is an established and frequent cause of hospital-acquired pneumonia in adults. However, it can also affect children, particularly with immunodeficiencies. Hot water supply systems and any equipmen generating water-air aerosol are the main sources of Legionella infection in healthcare facilities. The aim of our study was to determine the frequency of Legionella colonization of water supply systems in children’s wards in hospitals. In 5 hospitals water samples were collected from water network (29 samples), air conditioning device (1 sample) and from medical ventilator (1 sample). The samples were examined using the NIPH-NIH membrane filtration method and PN-ISO 11731-2:2006 method. Legionella was isolated from water samples taken in 3 of 5 hospitals (60% of studied healthcare facilities), in 25 water samples (80% of tested samples). Among 353 isolated strains, 230 were identified as L. pneumophila sg 2-14. The most hazardous L. pneumophila sg 1 was not isolated. In 74% of positive samples the number of bacteria exceeded 100 cfu in 100 ml. The results of our study indicate relatively high frequency of Legionella colonization of water systems in children’s wards in hospitals. In order to reduce/minimize the health risk, measures to prevent Legionella colonization in healthcare facilities are necessary, including the proper design of water system and its maintenance in accordance with appropriate standards. There is also the necessity to sample hospital water routinely to detect Legionella and prevent the outbreaks, not only from water supply systems, but also air conditioning systems and medical equipment.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bocca S., Laurenti P., Borrella P. i wsp.: Prospective 3-years surveillance for nosocomial and environmental Legionella pneumophila: Implications for infection control. Infect. Control Hosp. Epidemiol 2006; Vol. 27: 459-465.
 
2.
Leoni E., Sacchetti R., Zanetti F. i WSP.: Control of Legionella pneumophila contamination in respiratory hydrotherapy system with sulfurous spa water. Infect. Control Hosp. Epidemiol 2006; Vol. 27: 716-721.
 
3.
O’Neill E., Humprhreys H.: Surveillance of hospital water and primary Prevention of nosocomial legionellosis: what is the evidence? J. Hosp. Infect 2005; 59: 273-279.
 
4.
Kool J.L., Berguire-Sweat D., Butler J.C. i wsp.: Hospital characteristics associated with colonisation of water systems by Legionella and risk of nosocomial Legionnaires’ Disease: cohort study of 15 hospitals. Infect. Control Hosp. Epidemiol 1999; 20: 798-805.
 
5.
Garrity G.M., Brown A., Vickers R.M.: Tatlockia and Fluoribacter: two new genera of organisms resembling Legionella pneumophila. Int. J. Syst. Bacteriol. 1980; 30: 609-614.
 
6.
Fields B.S., Benson R.F., Besser R.E.: Legionella and Legionnaires' Disease: 25 years of investigation. Clin. Microb. Rev. 2002; 506-526.
 
7.
Butler J.C., Breiman R.F.: Legionellosis. Bacterial Infection of Human. Epidemiology and Control. (ed.) Evans A.S., Barchman P.S. New York, London 1998; 18: 355-75.
 
8.
Breiman R.F., Butler J.C.: Legionnaires’disease: clinical, epidemiological, and public health perspectives. Seminars in Respiratory Infections, 1998; 13, 2: 84-89.
 
9.
Hall K.K., Gianetta E.T., Getchell-White S.I. i wsp.: Ultraviolet light disinfection of hospital water for preventing nosocomial Legionella infection: a 13-year follow -up. Infect. Control Hosp. Epidemiol 2003; 24: 580-583.
 
10.
Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K., Krogulska B., Matuszewska R.: Metodyka wykrywania i oznaczania bakterii z rodzaju Legionella w Środowisku wodnym i materiale klinicznym. Warszawa 2001; 1-47.
 
11.
PN-ISO 11173-2: 2006 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella. Cz´Êç 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie bakterii.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2007, Nr. 61 poz. 417. z póên. zm.).
 
13.
Mroziska M.: Zapalenie płuc o etiologii L. pneumophila u trojga dzieci – opis przypadków. Przegl. Epidem., 2005.59, 851-857.
 
14.
Błudzin W., Zaryczański J.: Czy przyczynà nadreaktywności oskrzeli u dzieci mogło być zakażenie Legionella pneumophila Przegl Epidem. 2003;57:221-224.
 
15.
Campins M., Ferrer A., Callis L. i wsp.: Nosocomial legionnaire’s disease in a children’s hospital. Ped. Inf. Dis. J., 2000, 19, 228-234.
 
16.
EPA: Legionella: Risk for Infants and Children. Washington DC 20460, November 1999.
 
17.
Greenberg D., Chiou C.C., Famidilleti R. i wsp.: Problem pathogens: pediatric legionellosis – implications for improved diagnosis. Lancet Infect. Dis. 2006; 6: 529-35.
 
18.
Pancer K.W., Pawiƒska A., Rabczenko D. i wsp.: Odpowiedź odpornościowa w klasie IgM na zakażenie Legionella pneumophila u dzieci. Przegl Epidemiol 2007; 61: 401 – 407.
 
19.
Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K.: Legioneloza w 2006 roku. Przegl. Epidemiol. 2008; 62: 261 – 265.
 
20.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 234 poz.1570).
 
21.
EWGLI: European guidelines for the control and prevention of travel associated legionnaires’ disease. January 2005.
 
22.
Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z póên. zm.).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top