PL EN
PRACA ORYGINALNA
Obecność wybranych genów zjadliwości w szczepach pałeczek Campylobacter Jejuni i Campylobacter Coli izolowanych z materiału środowiskowego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierownik: dr hab. n. med. Jacek J. Klawe, prof. UMK
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Andrzejewska   

Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Curie- Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
 
Med Srod. 2010;13(2):57–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Campylobacter jejuni i Campylobacter coli stanowią dziś najczęściej rozpoznawaną na świecie przyczyn zakażeń pokarmowych. Głównym źródłem zakażenia dla człowieka są produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza drobiowego, oraz zanieczyszczona bakteriami woda. Do najważniejszych genów zjadliwości Campylobacter spp. zaliczono geny warunkujące: zdolność ruchu bakterii (flaA), adherencję (cadF), inwazyjność (sekwencja iam) i zdolność do produkcji toksyn (cdtB).

Materiał i metody:
Materiał od badań stanowiły 63 szczepy pochodzące z mięsa drobiowego znajdującego się w sprzedaży detalicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (22 C. jejuni, 41 C. coli) i 37 szczepów wyizolowanych z wód powierzchniowych (stawy rekreacyjne, rzeka Brda ) na terenie Bydgoszczy (17 C. jejuni, 20 C. coli). Wykrywanie genów zjadliwości: flaA, cdtB, cadF oraz sekwencji iam zostało przeprowadzone za pomocą reakcji PCR przy użyciu starterów charakterystycznych dla danego genu zjadliwości.

Wyniki:
Wszystkie szczepy izolowane z prób wody posiadały gen cadF. Szczepy Campylobacter jejuni izolowane z drobiu posiadały w 100% zarówno gen cadF jak i flaA. Wysoki odsetek izolacji otrzymano także dla genów cdtB oraz sekwencji iam, warunkujących odpowiednio zdolność do produkcji toksyn oraz inwazyjność. Ponad 80% szczepów izolowanych z drobiu posiadało powyższe geny. Nieco niższe wartości otrzymano dla prób wody (67,5% cdtB, 75,6% iam).

Wnioski:
1. Powyższe badania wykazały wysoką częstość występowania genów zjadliwości pałeczek Campylobacter w badanych szczepach środowiskowych i potwierdziły istotną rolę tych genów w powstawaniu zakażeń. 2. Tuszki drobiowe będące w sprzedaży detalicznej oraz woda ze stawów rekreacyjnych na terenie Bydgoszczy oraz rzeki Brdy są nośnikami patogennych dla człowieka szczepów Campylobacter spp. i stanowią zagrożenie kampylobakteriozą.


Background:
Campylobacter jejuni and Campylobacter coli are recognized as a leading bacterial cause of foodborne disease in developed countries. Among raw materials of animal origin poultry is the main carrier of Campylobacter. Other important source is untreated water. Recently, some genes have been recognized as responsible for the expression of pathogenicity: flaA gene (motility), cadF (adhesion), cdtB (toxin production), iam sequence (invasion).

Material and Methods:
The materials to investigate were 63 Campylobacter spp. strains isolated from chickens carcasses, obtained in supermarkets in Bydgoszcz (22 C. jejuni, 41 C. coli) and 37 Campylobacter spp. strains (17 C. jejuni, 20 C. coli) from surface water samples (ponds, Brda river). The presence of the flaA, cadF, cdtB genes and iam sequence was determined with the PCR method with specific primers.

Results:
All of the Campylobacter isolates from water samples carried the cadF gene. The cadF and flaA genes were detected in 100% of C. jejuni strains from poultry. The high prevalence of the cdtB gene and iam sequence, associated with invasion and toxin production were observed in this study. More than 80% of isolates from poultry possessed these genes. Lower prevalence (67,5% cdtB, 75,6% iam) was observed in water samples isolates.

Conclusions:
1. High prevalence of Campylobacter pathogenic genes indicate an important for the pathogenesis process role of these genes. 2. Poultry and water from examine water basins are source of invasive and pathogenic C. jejuni and C. coli strains and could be a reason of campylobacteriosis iin humans.

 
REFERENCJE (22)
1.
Moore J.E., Corcoran D., Dooley S.G. i wsp.: Campylobacter. Vet. Res. 2005; 36: 351-382.
 
2.
Bereswill S., Kist M.: Recent developments in Campylobacter pathogenesis. Current Opinion in Infectious Diseases 2003; 16(5): 487-491.
 
3.
Ketley J.M.: Pathogenesis of enteric infection by Campylobacter. Microbiology 1997; 143: 5-21.
 
4.
Daczkowska-Kozon E.: Kampylobakterioza – możiwe żródła infekcji. Folia Univ. Agric. Stetin. Scientia Alimentaria 2004; 238(3): 21-28.
 
5.
Grabowska A.,Wyszyƒska, A.,Jagusztyn-Krynicka E.: Powrót chorób infekcyjnych – nowy ludzki enteropatogeny. Mikrob. Med. 2004; (2), 8-15.
 
6.
Van Dorn P.A.: What’s new in Guillain – Barré syndrome in 2007-2008? J. Peripher Nerv. Syst. 2009; 14(2): 72-4.
 
7.
Carvalho A.C.T., Ruiz-Palacios G.M., Ramos-Cervantes P. i wsp.: Molecular characterization of invasive and noninvasive Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates. J Clin Microbiol. 2001; 39(4): 1252-1359.
 
8.
Wardak S., Szych J.: Wyst´powanie wybranych genów zjadliwości w szczepach pałeczek Campylobacter jejuni izolowanych od ludzi na terenie Polski w latach 2003-2005. Med. Mikrobiol. 2006; 58: 217-222.
 
9.
Rożynek E., Dzierżanowska-Fangrat K., Jóźwiak P.: Prevalence of potential virulence markers in Polish Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates obtained from hospitalized children and from chicken carcasses. J Med Microbiol.n 2005; 54: 615-619.
 
10.
Korsak D., Dzier˝anowska-Fangrat K., Popowski J., Ro˝ynek E.: Wyst´powanie markerów zjadliwoÊci iam w szczepach Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych z tusz drobiowych. Roczn. PZH 2004; 55(4): 307-312.
 
11.
Daczkowska-Kozon E. 2002. Woda nośnik Campylobakter i przyczyna kampylobakterioz. Przemysł Spożywczy 2005; 12: 20-21.
 
12.
Health Protection Agency 2007. Detection of Campylobacter species in water. National Standard Method W8 Issue 3. http://www.hpa-standardmethods....
 
13.
On S.T.W., Jordan P.J.: Evaluation of 11 PCR assays for species – level identification of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. Journal of clinical microbiology. 2003; 41(1): 330-336.
 
14.
Konkel M.E.,Gray S.A., Kim B.J. i wsp.: Identyfication of enteropathogenes Campylobacter jejuni and Campylobacter coli based on the cadF virulence gene and its products. J. Clin. Microbiol. 1999; 24: 953 – 963.
 
15.
Nachamkin I., Bohachick K., Patton CH.M.: Flagellin gene typing of Campylobacter jejuni by Restriction Fragment length polimorphism analysis. J. Clin. Microbiol. 1993; 6: 1531-1536.
 
16.
Bang D., Scheutz F. Ahrens P i wsp. : Prevalence of cytolethal distending toxin (cdt) genes and CDT production in Campylobacter spp. isolated from Danish broilers. J. Med. Microbiol. 2001; 50: 1087-1094.
 
17.
Carvalho A.C.T, Ruiz-Palacios G.M., Ramos-Cervantes P. i wsp.: Molecular characterization of invasive and noninvasive Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolates. J Clin Microbiol. 2001, 39(4): 1353-1359.
 
18.
Krutkiewicz A.: Kampylobakterioza u ludzi i zwierząt. życie weterynaryjne 2008; 83(4): 285-288.
 
19.
Ripabelli G.,Tamburro M., Minelli F. i wsp: Prevalence of virulence-associated genes and cytolethal distending toxin production in Campylobacter spp. isolated in Italy. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2009.
 
20.
Datta S., Niwa H., Itoh K.: Prevalence of 11 pathogenic genes of Campylobacter jejuni by PCR in strains isolated from humans, poultry meat and broiler and bovine faeces. J Med. Microbiol. 2003; 52(4): 345-348.
 
21.
Thorsness J.L., Sherwood J.S., Danzeisen G.T. i wsp.: Baseline Campylobacter prevalence at a new turkey production facility in North Dakota. J. Food Prot. 2008; 72(11): 2295-2300.
 
22.
Van Deun K., Haesebrouck F., Heydrickx M.: Virulence properties of Campylobacter jejuni isolates of poultry and human origin. J. Med. Microbiol. 2007; 56: 1284-1289.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054