PL EN
PRACA ORYGINALNA
Tendencje zmian w obrębie masy ciała 7-letnich chłopców z różnych środowisk zagłębia miedziowego
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Biostruktury Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Z. Ignasiak
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Posłuszny   

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al. J.I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, Katedra Biostruktury tel: 71 347 33 61
 
 
Med Srod. 2011;14(4):49-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wyniki badań oraz prognozy wskazują na stały wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością w populacjach krajów rozwijających się i rozwiniętych gospodarczo, w tym również w Polsce. Występowanie otyłości w dzieciństwie wiąże się ze znacznym prawdopodobieństwem utrzymania się jej lub powiększenia w wieku dorosłym, dlatego też, początków otyłości należy szukać już w dzieciństwie. Istotne znaczenie ma zatem stałe monitorowanie masy ciała i stopnia otłuszczenia dzieci i młodzieży.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w 2001 i 2002 roku w sześciu wiejskich szkołach podstawowych Zagłębia Miedziowego oraz we wszystkich trzech szkołach podstawowych w Polkowicach. Badania zostały powtórzone w 2008 i 2010 roku. W niniejszej pracy zostały wykorzystane wyniki badań 277 chłopców w wieku 7 lat. Zmierzono wysokość, masę ciała i określono BMI oraz zawartość w organizmie tkanki tłuszczowej.

Wyniki:
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wysokość i masa ciała 7-letnich chłopców z Zagłębia Miedziowego uległa zwiększeniu w porównaniu do pierwszej serii badań. Zwiększeniu uległ również wskaźnik BMI i ilość tłuszczu w organizmie. Sytuacja ta była obserwowana zarówno w środowisku wiejskim jak i miejskim. Natomiast procent tłuszczu w ogólnej masie ciała u chłopców z Polkowic uległ obniżeniu i był niższy niż u rówieśników mieszkających na wsi.

Wnioski:
Występują różnice w proporcjach budowy chłopców ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Korzystniejsze proporcje składu ciała występują u chłopców z Polkowic.


Background.:
The epidemic of the XXI century – a disease that threatens through development of other ailments, caused by pathological accumulation of adipose tissue in the body, beyond the physiological needs and adaptability – the obesity. A significant number of diseases are largely a consequence of obesity, and despite the fact that it mainly occurs in adults, that problem may start influencing our health from an early age. In childhood and adolescence the most common form is simple obesity, and frequency of occurrenceshows significant growing trend, regardless of gender. The prevalence of obesity in early stages of life is associated with a significant probability of a continuation of or increase in adulthood, therefore one should look for the onset of obesity in childhood. The results of studies and projections show steady growth in the number of overweight and obese in populations of developing countries and developed economies, including Poland. Therefore it is important to continuously monitor body weight and degree of fatness of children and adolescents.

Material and Methods:
The study was conducted in 2001 and 2002 in six rural primary schools from the Copper Mining Region and in all three primary schools rom Polkowice. More measurements were made in 2008 and 2010. The total number of 7-year old boys was 277. The measurements covered Body height, Body weight, Lean Body Mass, Total Body Water and Total Body Fat. These data were collected with the use of anthropometer, body scale and FUTREX 5000, the optical body composition analyzer. Measurements were necessary to get the BMI.

Results:
Based on analysis, it was observed that the height and weight of 7-year-old boys from the Copper Mining Region has increased compared to the first series of tests. The BMI and amount of body fat have also increased. This situation was observed both in rural and urban environment. There was a difference in body fat percentage. Lower values were observed in boys from Polkowice. Their peers living in rural areas had higher values of body fat percentage. This shows the favorable composition of body components in subjects from the urban environment.

Conclusions:
There are differences in body composition proportions in boys from rural compared to urban areas. The boys from Polkowice show better body composition than their peers from rural areas.

 
REFERENCJE (34)
1.
Baird J., Fisher D., Lucas P., Kleijnen J., Roberts H., Law C.: Being big or growing fast: systematic review of size and growth in infancy and later obesity. BMJ 2005; 331, 929: 1–6. (BMJ, doi:10.1136/bmj.38586.411273.EO).
 
2.
Janssen I., Katzmarzyk P.T., Srinivasan S.R. i wsp.: Combined influence of Body Mass Index and Waist Circumference on coronary artery disease risk factors among children and adolescents. Pediatrics 2005; 115, 6: 1623–1630.
 
3.
Rudolf M.C.J.: The obese child. Arch Dis Child Ed Pract 2004; 89: 57–62.
 
4.
Nader P.R., O’Brien M., Houts R. i wsp.: Identifying Risk for Obesity in Early Childhood. Pediatrics 2006; 118: e594–e601.
 
5.
Thomas N.E., Cooper S.M., Williams S.P. I wsp.: Relationship of Fitness, Fatness and Coronary-Heart-Disease Risk Factors in 12– to 13-Year-Olds. Pediatr. Exerc. Sci. 2007; 19: 93– 101.
 
6.
Torpy J.M.: Obesity. JAMA 2003; 289, 14: 1880.
 
7.
Jarosz M., Rychlik E.: Epidemia otyłości – jaka przyszłość nas czeka? Gastroenterol Pol 2010; 17, 1: 47–52.
 
8.
Obuchowicz A.: Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży. Endokr Otył Zab Przem Mat 2005; 1, 3: 9– 12.
 
9.
World Heath Organisation: Lobstein T, Baur L and Uauy R, for the IASO International Obesity Task Force, Obesity In children and young people: A crisis In public Heath. Report to the. „Obesity Rewiews”, 2004; 5,1: 4-104.
 
10.
Zatońska K., Waszkiewicz L., Bolanowski M.: Samoocena stopnia otyłości kobiet i mężczyzn zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Endokr Otył Zab Przem Mat 2006; 2, 1: 12– 17.
 
11.
Małecka-Tendera E., Klimek K., Matusik P. i wsp.: Obesity and overweight prevalence in Polish 7- to 9-year-oldm children. Obes Res 2005; 13: 964–968.
 
12.
Andersen R.E.: The spread of the childhood obesity epidemic. CMAJ 2000; 163 (11): 1461–1462.
 
13.
Cole J.T., Bellizzi M.C., Flegal K.M. i wsp.: Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 1–6.
 
14.
Janssen I., Katzmarzyk P.T., Ross R.: Body Mass Index, waist circumference and health risk. Arch Intern Med 2002; 162, 14: 2074–2079.
 
15.
Wang G., Dietz W.H.: Economic burden of obesity in youths aged 6 to 17 years: 1979–1999. Pediatrics 2002; 109(5): 81.
 
16.
Felińczak A., Hama F.: Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Piel Zdr Publ 2011; 1, 1: 11–18.
 
17.
Posłuszny P., Fugiel J., Pokrywka J.: Poziom otłuszczenia dzieci wiejskich młodszym wieku szkolnym z Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Medycyna Środowiskowa 2011; 14 (1): 50–57.
 
18.
Strugała-Stawik H., Stawik K. Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem skażenia opadem pyłów zawierających metale ciężkie, na rozwój psychofizyczny dzieci z województwa legnickiego oraz wyniki leczenia detoksykacyjnego. Materiały Konferencji Naukowej nt. Zdrowie dzieci w zagrożonym ekologicznie środowisku, Legnica 1994.
 
19.
Dembicka D., Pastuszek B., Strugała-Stawik H., Zaręba A. Monitoring biologiczny stopnia narażenia na ołów i skutków zdrowotnych u dzieci z byłego województwa legnickiego (1996–1999). [W:] Z. Rudkowski (red.) Materiały Konferencji Naukowej nt. Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie- profilaktyka i problemy zdrowotne. Legnica 1999: 42–44.
 
20.
Strugała-Stawik H., Frydrych J., Stawik K. (2003) Przekroczenia poziomu ołowiu we krwi dzieci z gmin Zagłębia Miedziowego w latach 1991–2002. [W:] Z. Rudkowski (red.) Materiały konferencji Naukowej nt. Środowisko a zdrowie dziecka, Legnica 2003: 1–5.
 
21.
Strugała-Stawik H., Rudkowski Z.: Biomonitoring ołowiu u dzieci – podsumowanie badań z lat 1991 – 2010. Materiały konferencyjne Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, chemicznych i metali toksycznych, XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Legnica 2011: 9-10.
 
22.
FUTREX, INC. Futrex-5000 Research Manual. Gaithersburg, MD 1988.
 
23.
Heyward V.H., Stolarczyk L.M. Applied Body Composition Assessment. Human Kinetics, Champaign 1996.
 
24.
Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. II. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft, Kraków 2006.
 
25.
Flegal K.M., Ogden C.L., Wei R., i wsp.: Prevalence of overweight in US children: comparison of US growth charts from the Centers for Disease Control and Prevention with other reference values for body mass index. Am J Clinm Nutr. 2001; 73(6): 1086–1093.
 
26.
Przybyłowicz K., Cichoń R.: Ocena występowania otyłości wśród studentek przy zastosowaniu klasyfikacji BMI i pomiaru szerokości nasady nadgarstkowej. Nowiny Lekarskie 2002; 71, 1: 40–43.
 
27.
Nawarycz T., Ostrowska-Nawarycz L.: Wskaźnik masy ciała u dzieci i młodzieży łódzkiej w wieku Szkolnym. Pol Merk Lek 2007; 23: 136: 264.
 
28.
Olszanecka-Glinianowicz M., Małecka-Tendera E., Klimek K. i wsp.: Czynniki ryzyka otyłości prostej u dzieci śląskich w wieku 7–9 lat. Endokrynol pediatr 2006; 15(2): 31–37.
 
29.
Oblacińska A., Tabak I., Jodłowska M.: Demograficzne i regionalne uwarunkowania niedoboru masy ciała u polskich nastolatków. Przegl epidemiol 2007; 61: 785–793.
 
30.
Fuller N.J., Dewit O., Wells J.C.: The potential of near infra- red interactance for predicting body composition in children. Eur J Clin Nut 2001; 55(11): 967–972.
 
31.
Brooke-Wavell K., Jones P.R.M., Norgan N.G. i wsp.: Evaluation of near infra-red interactance for assessment of subcutaneous and total body fat. Eur J Clin Nut 1995; 49: 57–65.
 
32.
Kalantar-Zadeh K., Dunne E., Nixon K. i wsp.: Near infrared interactance for nutritional assessment of dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1999; 14(1): 169–175.
 
33.
Young H., Porcari J., Terry L. i wsp.: Validity of body composition assessment methods for older men with cardiac disease. J Cardiopulm Rehabil 1998; 18 (3): 221–227.
 
34.
Smith D.B., Johnson G.O., Stout J.R. i wsp.: Validity of near-infrared interactance for estimating relative body fatin female high school gymnasts. Int J Sports Med 1997; 18 (7): 531–537.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top