PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ciężkość pracy w domu pomocy społecznej w opinii personelu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii. Kierownik Zakładu: dr n. przyr. S. Marzec
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kułagowska   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 32 266 08 85 wew. 264; fax. 32 266 11 24;
 
 
Med Srod. 2011;14(4):58-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem niniejszych badań było poznanie opinii pracowników Domu Pomocy Społecznej na temat ciężkości pracy na ich stanowiskach.

Materiał i metody:
W badaniach wykorzystano anonimowy kwestionariusz zawierający 27 pytań. Pytania dotyczyły zakresu wykonywanych prac, sposobu ich realizacji, wyposażenia, a także opinii personelu dotyczących warunków pracy, trudności w pracy, obciążenia fizycznego i jego przyczyn, propozycji sposobów zmniejszenia obciążenia fizycznego, oceny ciężkości wykonywanej pracy, ciężkości poszczególnych prac oraz odczuwanych w trakcie pracy dolegliwości. Do oceny ciężkości pracy oraz poszczególnych prac wykorzystano skalę Borga. Kwestionariusz i skale Borga wypełniło 42 (89%) pracowników: 10 (71%) pielęgniarek, 20 (95%) opiekunów i 12 (100%) pokojowych.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane wyniki badań wskazują, że praca personelu Domu Pomocy Społecznej jest bardzo ciężka. Głównymi przyczynami obciążenia personelu były prace związane z ręcznym podnoszeniem i transportowaniem mieszkańców, w szczególności z powodu warunków ich realizacji – braku sprzętu pomocniczego i udogodnień, barier architektonicznych, zbyt małej liczby personelu w stosunku do liczby i stanu zdrowia mieszkańców. Uzyskane wyniki badań ujawniły także, że ponad 90% respondentów odczuwa w pracy dolegliwości w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego – bóle mięśniowo-szkieletowe, obrzęk nóg, drętwienie rąk.


Background:
Acquaintance with staff opinions on work arduousness at Social Welfare Home

Material and methods::
An anonymous questionnaire containing 27 questions was used as a major tool of this study. Questionnaires to be completed by the employees to collect information on scope of tasks, way of tasks performance, equipment; staff opinion about working conditions, difficulties at work, physical load and causes, ways of physical load abate, work and tasks arduousness and complaints at work. Borg`s scale was used to evaluate the work and tasks arduousness. The questionnaires and Borg`s scale were completed by 42 (89%) employees: 10 (71%) nurses, 20 (95%) guardians and 12 (100%) chambers-maids.

Results and conclusions::
The obtained results show that the work at the Social Welfare Home is very hard because of manual lifting or transporting the tenants,– lack of auxiliary equipment and facilities, architectural barriers, inadequate number of employees in comparison with number of tenants and their health. The obtained results showed that over 90% of respondents complained of musculoskeletal pains, oedema of legs, numbness of rms.

 
REFERENCJE (9)
1.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej Dz U z 2008 r. nr 115, poz. 728 ze zm.).
 
2.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz U z 2005 r. nr 217, poz.1837).
 
3.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 
4.
Rocznik Demograficzny. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 
5.
Zysnarska M., Biskupska M.: Ocena sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w aspekcie skali Barthel. Zdr Publ 2006;116(2):337-339.
 
6.
Fidecki W., Wysokiński M., Kachaniuk H., Sadurska A., Dobrowolska B., Adamska-Kuźmicka I., Walas L., Czekirda M., Bartoszek A.: Samodzielność osób w podeszłym wieku przebywających w zakładach opieki długoterminowej. Zdr Publ 2007;117(3):361-363.
 
7.
Kosińska M., Kułagowska E., Niebrój L.: Subjective evaluation of the workload of nurses caused by their professional work. In: Molisa 2. Medicinsko – osetrovatelske listy Sarisa, Fakulta Zdravotnictva Presovskej Univerzity v Presove, Presov 2005;37– 42.
 
8.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz U z 1996 r. nr 114, poz. 545 ze zm.).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz U z 2000 r. nr 26, poz. 313 ze zm.).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top