PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena warunków pracy pielęgniarek opieki długoterminowej domowej – projekt listy kontrolnej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Pracownia Fizjologii Pracy i Ergonomii Kierownik Pracowni: dr n. biol. E. Kułagowska Kierownik Instytutu: mgr K. Kuźniewski
 
2
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach Dziekan: dr J. Siemianowicz
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kułagowska   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. 32 266 08 85 (w. 264)
 
 
Med Srod. 2016;19(3):36-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Specyfika stanowiska pielęgniarki opieki długoterminowej domowej ogranicza zarówno możliwość poznania jak i kształtowania warunków pracy, których stan wraz z organizacją pracy oraz zachowaniami pracowników wobec zagrożeń występujących w środowisku pracy jest wyznacznikiem bezpieczeństwa pracy i ryzyka zawodowego związanego z jej wykonywaniem. W praktyce brak jest rozpoznania tego typu stanowisk i kontroli nad warunkami pracy. Ważnym zadaniem jest zatem wskazanie z jakimi zagrożeniami należy liczyć się na omawianym stanowisku, jakie są ich przyczyny, jakie mogą być następstwa i jakie są możliwe do przeprowadzenia, ze względu na charakter pracy oraz jej specyfikę, działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tej grupy zawodowej. Projekt listy kontrolnej do oceny warunków pracy pielęgniarek opieki długoterminowej domowej składa się z 6 części: część I- ogólne informacje o stanowisku pracy, część II – dolegliwości odczuwane przez pielęgniarkę w czasie pracy, część III – warunki realizacji świadczeń w środowisku domowym, część IV – prace wykonywane przez pielęgniarkę w środowisku domowym, część V – wykaz zagrożeń zidentyfikowanych w środowisku domowy, część VI – podsumowanie z całościową oceną stanowiska pracy.

The work specificity of long-term home care nurses restricts the opportunity of both studying and forming working conditions, which together with work organization and workers’ behaviour in the face of dangers present in the working environment determine the level of work safety and occupational risk associated with a particular job. In practice, little is known about this kind of workplaces and there is little control over working conditions. So, it is an important task to establish the kind of hazards one must take into account in a given workplace, the reasons for these hazards, their results and actions which might be taken in these circumstances concerning the safety and health protection of this profession. The proposed checklist for the evaluation of the working conditions of long-term home care nurses consists of 6 parts: part I – general information about the workplace, part II – work-related complaints felt by the nurse, part III – working conditions in the home habitat, part IV – tasks performed by the nurse in the home habitat, part V – list of hazards identified in the home habitat, and part VI – summary of the evaluation of the workplace.
FINANSOWANIE
Źródło finansowania: praca została sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową IMPiZŚ w Sosnowcu oraz środków własnych autorów
 
REFERENCJE (22)
1.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. 2015, poz. 1705).
 
2.
GUS: Roczniki Branżowe. Rocznik Demograficzny, Warszawa 2015.
 
3.
GUS: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r., Warszawa 2014.
 
4.
GUS: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Warszawa 2015.
 
5.
Kułagowska E, Kosińska M. Opieka długoterminowa w Polsce – potrzeby, organizacja, bezpieczeństwo, jakość. IMPiZŚ, Sosnowiec 2014.
 
6.
Zysnarska M, Biskupska M. Ocena sprawności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w aspekcie skali Barthel. Zdrowie Publiczne 2006;116(2):337-339.
 
7.
Fidecki W, Wysokiński M, Kachaniuk H, Sadurska A, Dobrowolska B, Adamska-Kuźmicka I. Samodzielność osób w podeszłym wieku przebywających w zakładach opieki długoterminowej. Zdrowie Publiczne 2007;117(3):361-363.
 
8.
Palczewska A. System opieki długoterminowej a zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń. Problemy Pielęgniarstwa 2010;18(2):198-206.
 
9.
Zaczyk I, Brzyska M, Stypuła A, Tobiasz-Adamczyk B. Zadania pielęgniarki środowiskowej związane z potrzebami ludzi starszych na podstawie wyników grup fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu europejskiego PROGRESS: „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form.
 
10.
opieki dla osób starszych, mieszkających we własnych gospodarstwach domowych”. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(2):239-243.
 
11.
Fidecki W, Wysokiński M, Wrońska I, Ślusarz R. Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa 2011;19(1):1-4.
 
12.
Pytka D, Doboszyńska A, Syryło A. Ocena stanu psychofizycznego pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. Zdrowie Publiczne 2012; 122(2):155-159.
 
13.
Kozierkiewicz A, Szczerbińska K. Opieka długoterminowa w Polsce: ocena stanu obecnego oraz rozwiązania na przyszłość. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2007.
 
14.
Zarządzenie Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
 
15.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2015 r., poz. 1658).
 
16.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974, Nr 24, poz. 141, ze zm.). Kułagowska E, Kosińska M. Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo- rodzinnych. Med. Pr. 2010;61(6):641-647.
 
17.
Kosińska M. Przyczyny dolegliwości występujących u pielęgniarek w obrębie układu ruchu. Przegląd piśmiennictwa. (w): Kosińska M, Niebrój L (red.): Ergonomia w opiece zdrowotnej. Eukrasia 4, Katowice 2003, p. 71-74.
 
18.
Kułagowska E. Wpływ organizacji pracy na obciążenie układu ruchu personelu pielęgniarskiego. (w): Paluch R, KulińskiM, Michalski R (red.): Obciążenie.
 
19.
układu ruchu. Przyczyny i skutki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, p. 107-113.
 
20.
Frąckowiak A. Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2010;1(6),53-70.
 
21.
Kułagowska E. Ciężkość pracy w Domu Pomocy Społecznej w opinii personelu. Medycyna Środowiskowa 2011;4(4), 58-65. Komunikat Nr 11/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 53/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka długoterminowa.
 
22.
Studnik A, Pierchała A, Wójta-Kempa M. Porównanie wybranych elementów pracy i sytuacji zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2013;3(2): 143-153.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top