PL EN
PRACA ORYGINALNA
Pacjenci placówek ochrony zdrowia wobec problemu palenia tytoniu przez personel medyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Dyrektor: dr n. med. L. Sochocka
 
2
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej. Kierownik: prof. dr hab. A. Steciwko
 
3
Indywidualna Praktyka Lekarska A.W. Med. Opole
 
4
Poradnia Neurochirurgiczna. Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu. Dyrektor: lek. med. M. Piskozub
 
 
Autor do korespondencji
Lucyna Sochocka   

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, 45-060 Opole tel. 660 207 056
 
 
Med Srod. 2012;15(1):46–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy było poznanie opinii pacjentów placówek ochrony zdrowia na temat problemu palenia tytoniu przez personel medyczny

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w okresie od lipca do września 2011 roku na terenie placówek ochrony zdrowia województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Grupę badawczą, liczącą 804 osoby, stanowili pacjenci publicznych i niepublicznych placówek lecznictwa otwartego i zamkniętego

Wyniki:
Badana grupa składała się z 482 kobiet i 322 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 60% oraz 40% ogółu badanych. Pacjenci placówek lecznictwa zamkniętego (N=424) stanowili 52,7%, otwartego (N=380) – 47,3% ogółu badanych. Ponad połowa ankietowanych (N=436, 54,2%) popiera obowiązujący od ponad roku całkowity zakaz palenia papierosów na terenie placówek ochrony zdrowia. 35,6% badanych (N=286) było świadkiem palenia papierosów przez pracowników tam zatrudnionych. Powyższe zjawisko dominuje w placówkach lecznictwa zamkniętego (p=0,02704 <0,05). Oznaczenia mówiące o zakazie palenia papierosów na terenie placówki ochrony zauważyło 70% respondentów

Wnioski:
Istotnym wydaje się zintensyfikowanie działań edukacyjnych i promocyjnych skierowanych na problem odpowiednich zachowań zdrowotnych w środowisku medycznym.


Background:
Patients’ opinion on tobacco smoking amongst medical staff from health care institutions was a purpose of the paper.

Material and Methods:
The studies were carried out in the health care institutions in the provinces of Opole, Silesia and Lower Silesia from July to September 2011.

Results:
The group under study consisted of 482 women and 322 men appropriately 60% and 40% of the examined ones. Patients of inpa-tient care (N=424) set 52.7%, of outpatient care (N=380) – 47.3% of the examined. Over half of the polled (N=436, 54.2%) support a total ban on tobacco smoking which is in force in the health care institutions for over a year. 35.6% of the examined (N=286) came across the medical staff smoking cigarettes. The above phenomenon is dominating in the inpatient care institutions (p=0.02704 < 0.05). Notices on smoking ban in the health care institutions noted 70% of respondents.

Conclusions:
Intensifying the educational and promotional actions to appropriate health behavior problem in the medical field seems to be essential.

 
REFERENCJE (11)
1.
Osuchowski F., Penar-Zadarko B., Bukała-Siedlecka I., Binkowska-Bury M.: Opinie pracowników na temat palenia tytoniu w miejscu pracy. Przegląd Lekarski 2009; 10: 801–804.
 
2.
Binkowska-Bury M., Osuchowski F., Marć M., Januszewicz P.: Czynniki socjodemograficzne a rozpowszechnienie palenia tytoniu w miejscu pracy. Przegląd Lekarski 2009; 10: 741–744.
 
3.
Kaleta D., Polańska K., Dziankowska-Zaborszczyk E. i wsp.: Tworzenie środowiska wolnego od dymu tytoniowego – postawy pielęgniarek wobec zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych. Przegląd Lekarski 2009; 10: 844– 847.
 
4.
Sochocka L., Kurpas D.: Palenie tytoniu wśród personelu pielęgniarskiego. Family Medicine &Care Review 2010, 12: 1044– 1048.
 
5.
Kara-Perz., Perz S., Popow M., Kosicka T.: Czynne i bierne narażenie na dym tytoniowy członków zespołów ratownictwa medycznego. Przegląd Lekarski 2008, 10: 600–601.
 
6.
Charzyńska M., Stanisławek A.: Odpowiedzialność i jej wymiary w problemie palenia tytoniu. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2007; 1: 91–94.
 
7.
Fengler J.: Pomaganie męczy – wypalenie w pracy zawodowej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 
8.
Olejniczak B., Marcinkowski J.T.: Zażywanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy-stażystów. Doniesienia wstępne. 2007; 1: 7–12.
 
9.
Dziankowska-Zaborszczyk E., Polańska K. i wsp.: Rozpowszechnienie palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród pielęgniarek. Przegląd Lekarski 2009; 10: 738–740.
 
10.
Zysnarska M., Bernad D. i wsp.: Palenie papierosów przez pielęgniarki zatrudnione na oddziałach onkologicznych w aspekcie realizowanych zadań edukacyjnych. Przegląd Lekarski 2007; 10: 842–844.
 
11.
Głowacka M.D., Pioterek A. i wsp.: Zachowania zdrowotne pracowników w świetle przestrzegania ustawy o zakazie palenia w latach 2006–2007. Przegląd Lekarski 2008; 10: 663–666.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054