PL EN
PRACA ORYGINALNA
Lista kontrolna do oceny warunków pracy w opiece długoterminowej domowej – praktyczne zastosowanie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Zakład Szkodliwości Fizycznych Fizjologii Pracy i Ergonomii Kierownik: prof. dr hab. n. chem. Wojciech Marczak
 
2
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Dziekan: dr J. Strzelczyk-Łucka
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kułagowska   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 
 
Med Srod. 2018;21(3):28-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Specyfika opieki długoterminowej domowej ogranicza zarówno możliwość poznania jak i kształtowania warunków pracy. W praktyce brak jest rozpoznania tego typu stanowisk i kontroli nad warunkami pracy pielęgniarek. W artykule zaprezentowano listę kontrolną do oceny warunków pracy w opiece długoterminowej domowej oraz ocenę jej przydatności w opinii pielęgniarek. Lista ta: – jest łatwym do zastosowania w praktyce narzędziem, dostosowanym do specyfiki analizowanego stanowiska pracy, – umożliwia szczegółową ocenę warunków pracy, identyfikację występujących w procesie pracy zagrożeń oraz wskazanie ich przyczyn, – daje podstawę do wyznaczenia działań korekcyjnych w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia grupy zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej domowej.

The specificity of long-term home care restricts the opportunity both to learn about and to shape working conditions. In practice, little is known about this kind of workplaces and there is a lack of control over working conditions of nurses. The article presents a checklist for the assessment of working conditions in long-term home care and also contains nurses’ opinions about its usefulness. The proposed checklist: – is an easy-to-apply, practical tool, tailored to the specifics of the working stations; – allows a detailed assessment of the working conditions, identification of risks in the work process, and indication of their reasons; and – gives the basis to determine corrective actions in the area of safety and health of professional nurses in longterm home care.
 
REFERENCJE (19)
1.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1658).
 
2.
Zarządzenie Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
 
3.
PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 
4.
Kułagowska E, Kosińska M.: Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Med. Pr. 2010; 61(6): 641-647.
 
5.
Kułagowska E, Kosińska M., Nowak-Kapusta Z.: Opieka długoterminowa domowa w Polsce. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2011; 14(2): 64-69.
 
6.
Kułagowska E., Kosińska M.: Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki środowiskowej. Nasze Sprawy 2010; lipiec/sierpień: 17-19.
 
7.
Kosińska M., Kułagowska E.: Opieka długoterminowa – założenia teoretyczne, praktyka, problemy. Nasze Sprawy 2010; grudzień:15-16.
 
8.
Palczewska A.: System opieki długoterminowej a zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 198-206.
 
9.
Zaczyk I., Brzyska M., Stypuła A., Tobiasz-Adamczyk B.: Zadania pielęgniarki środowiskowej związane z potrzebami ludzi starszych na podstawie wyników grup fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu europejskiego PROGRESS: „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających we własnych gospodarstwach domowych”. Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19(2): 239-243.
 
10.
Skalska A.: Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011; IX (1): 50-59.
 
11.
Kułagowska, E., Kosińska, M.: Opieka długoterminowa w Polsce – potrzeby, organizacja, bezpieczeństwo, jakość. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2014.
 
12.
Frąckowiak A.: Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2010; 1(6): 53-70.
 
13.
Studnik, A., Pierchała, A., Wójta-Kempa, M.: Porównanie wybranych elementów pracy i sytuacji zawodowej pielęgniarek opieki długoterminowej i pielęgniarek środowiskowo- rodzinnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2013; 3(2): 143-153.
 
14.
Pluta A., Basinska-Drozd H., Budnik-Szymoniuk M., Humańska M., Faleńczyk K.: Zagrożenia w pracy pielęgniarek rodzinnych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2015; 96, 1: 115-119.
 
15.
Kułagowska E, Kosińska M.: Ocena warunków pracy pielęgniarek opieki długoterminowej domowej – projekt listy kontrolnej. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2016; 19(3): 36-46.
 
16.
Ziembicka D.M., Marcinowicz L.: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – stan polskich badań naukowych Family Medicine & Primary Care Review 2015; 17, 3: 232- 236.
 
17.
Cebulak M., Markiewicz I., 3, Guty E.: Ocena funkcji poznawczych u chorych objętych domową długoterminową opieką pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22, 1: 20-26.
 
18.
Markiewicz I., Cebulak M.: Sprawność funkcjonalna pacjentów objętych domową długoterminową opieką pielęgniarską. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22, 1: 42-51.
 
19.
Nowak-Kapusta Z., Irzyniec1 T., Franek G., Drzazga B.: Pielęgniarki i pielęgniarze opieki długoterminowej domowej. Pielęgniarstwo Polskie 2017; 3, 65: 409-415.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top