PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wpływ kąpieli leśnej (shinrin-yoku) na ludzkie zdrowie – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Dr Karol Jonscher Municipal Medical Centre, Łódź, Poland
 
2
T. Marciniak Lower Silesian Specialist Hospital – Emergency Medicine Centre, Wrocław, Poland
 
3
Multispecialist Regional Hospital, Gorzów Wlkp, Limited Liability Company Wrocław, Poland
 
4
Nikolay Pirogov Specilized District Hospital, Łódź, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Krala-Szkaradowska   

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera, Milionowa 14, 93-113, Łódź, Polska
 
 
Med Srod. 2024;27(1):12-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka jest stres, który może przyczynić się do rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Metody radzenia sobie ze stresem oraz strategie zapobiegania chorobom z nim związanym od dawna zatem stanowią przedmiot zainteresowania społeczności medycznej. W ostatnim czasie szczególnie wzrosło zainteresowanie praktyką shinrinyoku, znanej również jako kąpiel leśna, która polega na spacerowaniu i,,zanurzaniu się” w środowisku leśnym, przy aktywnym zaangażowaniu wszystkich zmysłów w percepcję otoczenia. Celem pracy była ocena wpływu kąpieli leśnej na ludzkie zdrowie.

Opis stanu wiedzy:
Kąpiel leśna miała pozytywny wpływ zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne człowieka. U osób ją praktykujących odnotowano obniżenie poziomu kortyzolu w ślinie oraz zwiększenie poziomu serotoniny we krwi. Badania przy użyciu kwestionariusza POMS wykazały również redukcję poziomu zmęczenia, napięcia, złości i lęku oraz zwiększenie wigoru. Zaobserwowano również poprawę jakości snu. Kąpiel leśna obniżała ciśnienie krwi oraz tętno, a także zwiększała zmienność częstości rytmu serca (HRV). Rosła także aktywność komórek NK układu odpornościowego.

Podsumowanie:
Analiza badań sugeruje korzystny wpływ kąpieli leśnej na zdrowie człowieka. Praktyka ta może być wykorzystywana do redukcji poziomu stresu, poprawy ogólnego samopoczucia oraz wsparcia funkcjonowania układu odpornościowego. Ze względu na indywidualne podejście do pacjenta shinrin-yoku może być jedną z metod medycyny prewencyjnej, szczególnie w kontekście chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń psychicznych, a także może wspomagać terapię farmakologiczną takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, depresja i zaburzenia snu. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszych badań nad tym zagadnieniem.


Introduction and objective:
In contemporary times, stress is an inherent part of human life which can contribute to the development of many lifestyle diseases. Therefore, methods of coping with stress and strategies for preventing stress-related diseases have been long the focus of interest in the medical community. In recent times, there has been a surge in interest regarding the practice of ’shinrin yoku’, also known as forest bathing. This practice entails walking or immersing oneself in a forested environment, actively engaging all sensory modalities in the perception of the surroundings. The purpose of this study is to investigate the effects of forest bathing on human health.

Brief description of the state of knowledge:
Forest bathing has been proven to have a positive impact on both mental and physical health. A decrease in cortisol levels in saliva and an increase in serotonin levels in the blood have been observed. Studies using a POMS questionnaire showed a reduction in levels of fatigue, tension, anger, and anxiety, along with increased vigour. Improvement in sleep quality was also noted. Forest bathing lowered blood pressure and heart rate while increasing Heart Rate Variability (HRV). The activity of NK cells in the immune system also increased.

Summary:
Based on a review of studies, forest bathing has a positive impact on human health. This practice can be utilized to reduce stress levels, enhance overall well-being and support the functioning of the immune system. Taking into consideration an individual approach to the patient, forest bathing can be one of the methods of preventive medicine, especially in the context of cardiovascular diseases and mental disorders, and can also support pharmacological therapy for conditions such as hypertension, depression, and sleep disorders. However, further research into this topic is needed

 
REFERENCJE (27)
1.
Tomiyama AJ. Stress and Obesity. Annu Rev Psychol. 2019;70:703–718. doi:10.1146/annurev-psych-010418-102936.
 
2.
Seo JS, Wei J, Qin L, et al. Cellular and Molecular Basis for Stress-Induced Depression. Mol Psychiatry. 2017;22:1440–1447. doi:10.1038/mp.2016.118.
 
3.
Dai S, Mo Y, Wang Y, et al. Chronic Stress Promotes Cancer Development. Front Oncol. 2020;10:1492. doi:10.3389/fonc.2020.01492.
 
4.
Ilchmann-Diounou H, Menard S. Psychological Stress, Intestinal Barrier Dysfunctions, and Autoimmune Disorders: An Overview. Front Immunol. 2020;11:1823. doi:10.3389/fimmu.2020.01823.
 
5.
Sjörs Dahlman A, Jonsdottir IH, Hansson C. The hypothalamo-pituitary-adrenal axis and the autonomic nervous system in burnout. Handb Clin Neurol. 2021;182:83–94. doi:10.1016/B978-0-12-819973-2.00006-X.
 
6.
American Heart Association. Healthy lifestyle. Stress Management. https://www.heart.org/en/healt... (accessed: 2024.03.04).
 
7.
Bravo PE, Cappola TP. Mental stress induced myocardial ischemia. JAMA. 2021;326:1803–1804. doi:10.1001/jama.2021.18766.
 
8.
Yao BC, Meng LB, Hao ML, et al. Chronic stress: a critical risk factor for atherosclerosis. J Int Med Res. 2019;47(4):1429–1440. doi:10.1177/0300060519826820.
 
9.
Miyazaki Y. Shinrin-yoku: the Japanese Way of Forest Bathing for Health and Relaxation. London: Octopus Publishing Group Ltd; 2018.
 
10.
Li Q. Effects of forest environment (Shinrin-yoku/Forest bathing) on health promotion and disease prevention – the Establishment of “Forest Medicine”. Environ Health Prev Med. 2022;27:43. doi:10.1265/ehpm.22-00160.
 
11.
Oh B, Lee KJ, Zaslawski C, et al. Health and well-being benefits of spending time in forests: systematic review. Environ Health Prev Med. 2017;22(1):71. doi:10.1186/s12199-017-0677-9.
 
12.
Twohig-Bennett C, Jones A. The health benefits of the great outdoors: a systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes. Environ Res. 2018;166:628–637. doi:10.1016/j.envres.2018.06.030.
 
13.
Kobayashi H, Song C, Ikei H, et al. Combined Effect of Walking and Forest Environment on Salivary Cortisol Concentration. Front Public Health. 2019;7:376. doi:10.3389/fpubh.2019.00376.
 
14.
Qiu Q, Yang L, He M, et al. The Effects of Forest Therapy on the Blood Pressure and Salivary Cortisol Levels of Urban Residents: A Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022;20(1):458. doi:10.3390/ijerph20010458.
 
15.
Moroianu LA, Cecilia C, Ardeleanu V, et al. Clinical Study of Serum Serotonin as a Screening Marker for Anxiety and Depression in Patients with Type 2 Diabetes. Medicina (Kaunas). 2022;58(5):652. doi:10.3390/medicina58050652.
 
16.
Li Q, Ochiai H, Ochiai T, et al. Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on serotonin in serum, depressive symptoms and subjective sleep quality in middle-aged males. Environ Health Prev Med. 2022;27:44. doi:10.1265/ehpm.22-00136.
 
17.
Song C, Ikei H, Park BJ, et al. Psychological Benefits of Walking through Forest Areas. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(12):2804. doi:10.3390/ijerph15122804.
 
18.
Kim H, Kim J, Ju HJ, et al. Effect of Forest Therapy for Menopausal Women with Insomnia. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(18):6548. doi:10.3390/ijerph17186548.
 
19.
Kim H, Lee YW, Ju HJ, et al. An exploratory study on the effects of forest therapy on sleep quality in patients with gastrointestinal tract cancers. Int J Environ Res Public Health. 2019;16:2449. doi:10.3390/ijerph16142449.
 
20.
Yau KK, Loke AY. Effects of forest bathing on pre-hypertensive and hypertensive adults: a review of the literature. Environ Health Prev Med. 2020;25(1):23. doi:10.1186/s12199-020-00856-7.
 
21.
Tsao TM, Hwang JS, Lin ST, et al. Forest Bathing Is Better than Walking in Urban Park: Comparison of Cardiac and Vascular Function between Urban and Forest Parks. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(6):3451. doi:10.3390/ijerph19063451.
 
22.
Tsao TM, Tsai MJ, Hwang JS, et al. Health effects of a forest environment on natural killer cells in humans: an observational pilot study. Oncotarget. 2018;9(23):16501–16511. doi:10.18632/oncotarget.24741.
 
23.
Kim T, Song B, Cho K S, et al. Therapeutic Potential of Volatile Terpenes and Terpenoids from Forests for Inflammatory Diseases. Int J Mol Sci. 2020;21(6):2187. doi:10.3390/ijms21062187.
 
24.
Dai H, Han J, Lichtfouse E. Smarter cures to combat COVID-19 and future pathogens: A review. Environ Chem Lett. 2021;19:2759–2771. doi:10.1007/s10311-021-01224-9.
 
25.
Khan AH, Tirth V, Fawzy M, et al. COVID-19 transmission, vulnerability, persistence and nanotherapy: A review. Environ Chem Lett. 2021;19:2773–2787. doi:10.1007/s10311-021-01229-4.
 
26.
Roviello V, Gilhen-Baker M, Vicidomini C, et al. Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review. Environ Chem Lett. 2022;20(1):131–140. doi:10.1007/s10311-021-01321-9.
 
27.
Roviello V, Roviello GN. Lower COVID-19 mortality in italian forested areas suggests immunoprotection by mediterreanean plants. Environ Chem Lett. 2021;19(1):699–710. doi:10.1007/s10311-020-01063-0.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top