PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Celem niniejszego badania było określenie zmian stężenia witaminy D u pacjentów przed i w trakcie pandemii COVID-19 z uwzględnieniem wpływu pory roku. Witamina D jest jedną z najważniejszych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Utrzymywanie jej stężenia na optymalnym poziome pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia krzywicy oraz innych chorób, m.in. chorób autoimmunologicznych.

Materiał i metody:
Analizę stężeń witaminy D w surowicy krwi pacjentów przeprowadzono metodą ELISA. W okresie przed pandemią przebadano 893 kobiety i 1395 mężczyzn. W okresie pandemii COVID-19 badaniu poddano 1580 kobiet i 662 mężczyzn. Badania przeprowadzono w różnych porach roku, aby uwzględnić sezonowe zmiany w ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Wyniki:
Stwierdzono istotne zmiany stężeń witaminy D u badanych pacjentów w trakcie pandemii w porównaniu do okresu przedpandemicznego. Dodatkowo zaobserwowano różnice w stężeniach w zależności od pory roku, przy czym wartości najwyższe notowano w okresie letnim, a najniższe – zimą. Ponadto wykazano, że kobiety mają wyższy poziom witaminy D od mężczyzn niezależnie od pory roku czy działania czynnika dodatkowego, jak pandemia.

Wnioski:
Pandemia COVID-19 wpłynęła na podwyższenie stężenia witaminy D u pacjentów. Świadczy to o pozytywnym wpływie zwiększania świadomości społeczeństwa na temat stanu zdrowia. Dodatkowo zaobserwowane zmiany skłaniają do regularnego monitorowania tego parametru w celu opracowania optymalnej opieki zdrowotnej pod kątem suplementacji witaminy D. Ponadto istotne są sezonowe różnice, co wskazuje na potrzebę dostosowania strategii suplementacji w zależności od pory roku. Badania te mogą mieć implikacyjne znaczenie dla praktyki klinicznej i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej.


Introduction and objective:
The aim of this study was to determine the changes in vitamin D levels in patients before and during the COVID-19 pandemic, taking into account the effect of season. Vitamin D is one of the most important lipid-soluble vitamins. The maintenance of concentrations at an appropriate level helps reduce the risk of rickets and other diseases, such as autoimmune diseases.

Material and methods:
Vitamin D concentrations in the blood serum of patients were analyzed by ELISA. In the pre-pandemic period 893 women and 1,395 men were tested. During the COVID-19 pandemic period, the study included 1,580 women and 662 men. Research was performed at different times of the year to account for seasonal changes in exposure to the sun.

Results:
Significant changes in vitamin D concentrations were found in the patients studied during the pandemic compared to the pre-pandemic period. In addition, differences in concentrations were observed depending on the season, with the highest values recorded in summer and the lowest in winter. Moreover, women were shown to have higher vitamin D levels than men independently of the season or the effect of an additional factor like the pandemic.

Conclusions:
Significant changes in vitamin D concentrations were found in the patients studied during the pandemic compared to the pre-pandemic period. In addition, differences in concentrations were observed depending on the season, with the highest values recorded in summer and the lowest in winter. Moreover, women were shown to have higher vitamin D levels than men independently of the season or the effect of an additional factor like the pandemic.

 
REFERENCJE (20)
1.
Haq A, Svobodová J, Imran S, Stanford C, Razzaque MS. Vitamin D Deficiency: A Single Centre Analysis of Patients from 136 Countries. J Steroid Biochem Molecular Biol. 2016;164:209–213.
 
2.
Shahrokhi SZ, Ghaffari F, Kazerouni F. Role of Vitamin D in Female Reproduction. Clin Chimica Acta. 2016;455:33–38.
 
3.
Napiórkowska L, Franek E. Rola Oznaczania Witaminy D w Praktyce Klinicznej. Choroby Serca i Naczyń. 2009;6:203–210.
 
4.
Getachew B, Tizabi Y. Vitamin D and COVID-19: Role of ACE2, Age, Gender, and Ethnicity. J Med Virol. 2021;93:5285–5294.
 
5.
Bikle D. Nonclassic Actions of Vitamin D. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2009;94:26–34.
 
6.
Tuchendler D, Bolanowski M. Sezonowość Zmian Stężeń Witaminy D w Organizmie Człowieka. Endokrynolgia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2010;6:36–41.
 
7.
Norman AW. Minireview: Vitamin D Receptor: New Assignments for an Already Busy Receptor. Endocrinol. 2006;147:5542–5548.
 
8.
Lee S, Clark SA, Gill RK, Christakos S. 1,25=Dihydroxyvitamin DS and Pancreatic,&Cell Function: Vitamin D Receptors, Gene Expression, and Insulin Secretion. Endocrinol. 1994;134.
 
9.
Coleman ML, Sullivan MB, Martiny AC, Steglich C, Barry K, DeLong EF, Chisholm SW. Genomic Islands and the Ecology and Evolution of Prochlorococcus. Sci. (1979) 2006;311:1768–1770. doi:10.1126/science.1122050.
 
10.
Kunutsor SK, Burgess S, Munroe PB, Khan H. Vitamin D and High Blood Pressure: Causal Association or Epiphenomenon? Eur J Epidemiol. 2014;29:1–14. doi:10.1007/s10654-013-9874-z.
 
11.
Wiecheć O. The Role of Vitamin D3 in Signaling Pathways-Potential Anticancer Properties of Calcitriol and Its Analogues. Postepy Hig Med Dosw. 2019;73:920–936.
 
12.
Parva NR, Tadepalli S, Singh P, Qian A, Joshi R, Kandala H, et al. Prevalence of Vitamin D Deficiency and Associated Risk Factors in the US Population (2011–2012). Cureus. 2018; doi:10.7759/cureus.2741.
 
13.
Giustina A, Bouillon R, Dawson-Hughes B, Ebeling PR, Lazaretti-Castro M, et al. Vitamin D in the Older Population: A Consensus Statement. Endocrine. 2023;79:31–44.
 
14.
Wu Z, Camargo CA, Reid IR, Beros A, Sluyter JD, Waayer D, et al. What Factors Modify the Effect of Monthly Bolus Dose Vitamin D Supplementation on 25-Hydroxyvitamin D Concentrations? J Steroid Biochem Molecular Biol. 2020;201. doi:10.1016/j.jsbmb.2020.105687.
 
15.
Sanghera DK, Sapkota BR, Aston CE, Blackett PR. Vitamin D Status, Gender Differences, and Cardiometabolic Health Disparities. Ann Nutr Metab. 2017;70:79–87, doi:10.1159/000458765.
 
16.
Vallejo MS, Blümel JE, Arteaga E, Aedo S, Tapia V, Araos A, et al. Gender Differences in the Prevalence of Vitamin D Deficiency in a Southern Latin American Country: A Pilot Study. Climacteric. 2020;23:410–416, doi:10.1080/13697137.2020.1752171.
 
17.
AlQuaiz AJM, Kazi A, Fouda M, Alyousefi N. Age and Gender Differences in the Prevalence and Correlates of Vitamin D Deficiency. Arch Osteoporos. 2018;13, doi:10.1007/s11657-018-0461-5.
 
18.
De Smet D, De Smet K, Herroelen P, Gryspeerd S, Marten GA. Vitamin D Deficiency as Risk Factor for Severe COVID-19: A Convergence of Two Pandemics. medRxiv 2020.
 
19.
Brouwer-Brolsma EM, Vaes AMM, van der Zwaluw NL, van Wijngaarden JP, Swart KMA, Ham AC, et al. Relative Importance of Summer Sun Exposure, Vitamin D Intake, and Genes to Vitamin D Status in Dutch Older Adults: The B-PROOF Study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016;164:168–176.
 
20.
Tran V, Janda M, Lucas RM, McLeod DSA, Thompson BS, Waterhouse M, et al. Vitamin D and Sun Exposure: A Community Survey in Australia. Current Oncol. 2023;30:2465–2481, doi:10.3390/curroncol30020188.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top