PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 w aspekcie potencjalnego ryzyka utraty zdrowotności mieszkańców Wrocławia
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska
 
2
Crocker Nuclear Laboratory, University of California, Davis
 
 
Autor do korespondencji
Anna Zwoździak
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław,Wyb. Wyspiańskiego 27
 
 
Med Srod. 2010;13(2):25-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W celu oszacowania ryzyka utraty zdrowotności z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem mierzono stężenia pyłu o średnicach poniżej 2,5 μm (PM2,5) w obszarze tła miejskiego we Wrocławiu. Poboru prób dokonywano w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku przy użyciu zmodyfikowanych analizatorów IMPROVE z głowicą 2,5 μm Andersona umieszczoną 3 m na gruntem. Zastosowano filtry teflonowe PTFE 46,2 mm, Whatman Inc. Jakość powietrza oceniono na podstawie francuskiego indeksu zanieczyszczenia powietrza (ATMO) oraz w oparciu o wytyczne jakości powietrza Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 52% badanych dni stwierdzono przekroczenia wartości zalecanej przez WHO wynoszącej 25 μg/m3 dla PM2,5. Na podstawie zmierzonych stężeń PM2,5, mieszczących się w zakresie od 18 do 100 μg/m3, można wywnioskować znaczący wzrost ryzyka umieralności mieszkańców z powodu zanieczyszczenia atmosfery pyłem, szczególnie w 4,5% badanych dni. Wyniki te jednak należy przyjąć z dużą ostrożnością, niektóre wątpliwości przedyskutowano w pracy.

In order to assess the potential health risk of particulate matter (PM) in WrocΠaw, a PM2.5 (PM with the diameter below 2.5 μm) monitoring study was established to measure ambient concentrations in the city. The sampling site has been categorized as urban background. The study employed an IMPROVE aerosol monitor which was operating from January to April, 2009. The modified IMPROVE sampler was equipped with PM 2.5 Anderson inlet at approximately 3 meters collecting PM2.5 on 46.2 mm PTFE filter, Whatman Inc. Air quality in WrocΠaw has been categorized according to the French Air Pollution Index (ATMO) and to World Health Organization Air Quality Guideline (WHO AQG). There were reported 52% of days with daily mean exceeding the WHO AQG for PM2.5 – 25 μg/m3. Within the measured concentration range from 18 to 100 μg/m3 a significant daily increase in mortality risk has been deduced, particularly for the 4.5 % studied days. However, the results should be treated with caution, some uncertainties have been discussed.
 
REFERENCJE (17)
1.
Dockery D.W., Pope C.A.,Xu X. I wsp.: An association between air pollution and mortality in six U.S. cities, N Engl J Med 1993; 329: 1753-1759.
 
2.
Pope C.A., Thun M.J., Namboodiri M.M.i wsp.: . Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of U.S. Adults, Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 669-674.
 
3.
Schwarz J.: The distributed lag between air pollution and daily deaths, Epidemiology 2000b; 11: 320-326.
 
4.
Pope C.A., Burnett R.T., Thun M.J. i wsp.: Lung cancer, cardiopulmanory mortality and long-term exposure to fine particulate air pollution, JAMA 2002; 287: 1132-1141.
 
5.
Zwoêdziak J., Oborska-Kumaszyƒska D., Pater K.: Ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia ludzi w oparciu o modele wielokryterialnej analizy statystycznej, Medycyna Środowiska 2006; 9: 27-37.
 
6.
WHO (World Health Organization) Europ. Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Geneva 2006.
 
7.
WHO (World Health Organization) Europe. Health risk of PM from long range transboundary air pollution, Copenhagen 2006.
 
8.
Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska nr 796 z dn. 6 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.
 
9.
Abbey D.E., Nishino N., McDonnell W.F. i wsp.: Long-term inhalable particles and other air pollutants related to mortality in nonsmokers, Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 373-382.
 
10.
McDonnell W.F., Nishino-Ishikawa N., Petersen F. i wsp.: Relationships of mortality with the fine and coarse fractions of long-term ambient PM10 concentrations in nonsmokers, J Exposure Anal Environ Epidemiol 2000;10: 427-436.
 
11.
Garcia J., Colosio J.: Air –Quality Indices.Elaboration,uses and international comparisons. Les Presses dr l’Ecole des Mines, Pary˝ 2002.
 
12.
Veneckova P., Beggs P.J., De Dear R.J. i wsp.: Effect of temperature on mortality during the six warmer months in Sydney, Australia, between 1993 and 2004., Environ. Res. 2008; 108: 361-369.
 
13.
Liang WM., Wei HY., Kuo HW.: Association between daily mortality from respiratory and cardiovascular diseases and air pollution in Taiwan, Environ. Res. 2009; 109: 51-58.
 
14.
Qian Z., He Q., Lin HM. i wsp.: High temperature enhanced acute mortality effects of ambient particle pollution in the “Oven” city of Wuhan, China, Environ. Health. Prospect. 2008; 116: 1172-1178.
 
15.
Qian Z., He Q., Lin HM. i wsp.: Association of daily causespecific mortality with ambient particle air pollution in Wuhan, China, Environ. Res. 2007 b; 105, 380-389.
 
16.
Neuberger M., Rabczenko D., Moshammer H.: Extended effects of air pollution on cardiopulmonary mortality in Vienna, Atmos. Environ. 2007; 41: 8549-8556.
 
17.
Rabczenko D., Wojtyniak B., Wysocki M., Goryński P.: Krótkookresowy wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki, pylami zawieszonymi i dwutlenkiem azotu na umieralność mieszkańców miast w Polsce, Przegl Epidemiol 2005; 59: 969-979.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top