PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne dorosłych mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu farm wiatrowych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: dr hab. n. med. B. Karakiewicz, prof. nadzw.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bożena Mroczek
ul. żołnierska 48 71-210 Szczecin tel. 91 48 00 920 fax 91 48 00 921
 
Med Srod. 2010;13(2):32–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rozwój energetyki wiatrowej przynosi wymierne korzyści dla człowieka i środowiska, ale wywołuje niepokój wśród mieszkańców, spowodowany w dużej mierze brakiem informacji dotyczących wpływu farm wiatrowych na zdrowie człowieka. Celem badań była diagnoza zdrowia subiektywnego, występujących problemów i zachowań zdrowotnych mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu farm wiatrowych.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w styczniu i lutym 2009 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz, składający się z SF-36 V.2, skali VAS oraz pytań autorskich. Uzyskano informacje od 343 osób, średnia wieku 45 lat, pracuje 57% badanych, bezrobotnych było 12%. Wszyscy byli mieszkańcami wsi.

Wyniki:
Ogólny stan zdrowia jako doskonały i bardzo dobry oceniło 30%, jako zły 10,8%. Jedna czwarta dostrzega pogorszenie stanu zdrowia. Odległość farmy od domu powyżej 1500 m podało 59,2%; najbliżej farmy (700 m) mieszka 8%. Jedna trzecia uważa turbiny wiatrowe za bezpieczne dla zdrowia; nie widzi korzyści z inwestycji dla siebie 69,1%, a dla gminy 2,6%. Nadwagą i otyłość określono dla 42,34%; choroby przewlekłe podało 96,8.

Wnioski:
Subiektywna ocena jakości życia zależy bezpośrednio od warunków wewnętrznych osoby. Budowa farmy wiatrowej nie jest oceniana jako inwestycja zmieniająca życie jednostkowe, nie ma wpływu na ocenę stanu zdrowia i jego pogorszenie. 2. Zachowania ryzykowne w badanej grupie nie odbiegają od występujących w populacji ogólnej. Czynnikami różnicującymi zachowania jest płeć, wiek poniżej 65 lat i bierność zawodowa.


Background:
The development of wind power industry is beneficial both for human beings and their environment, even so it causes anxiety of people living near wind farms. It is highly related to insufficient information on the effect of wind farms on human health. The aim of this study was to assess subjective health, existing problems and health behaviours demonstrated by the residents of places located near wind farms

Material and Methods:
The study was performed in January and February 2009. The research tool was a questionnaire consisting of the Norwegian version of The SF-36 General Health Questionnaire, the Visual Analog Scale (VAS) for health assessment, and author’s questions. Information was obtained from 343 respondents, whose average age was 45 years. Out of them 57% had a job, while 12% were unemployed. All respondents were country dwellers.

Results:
General health was assessed as excellent or very good by 30%, as bad by 10.8%. One-fourth of respondents observed the worsening of their health. Some 59.2% claimed that wind farms were over 1500 m from their houses; people living in the shortest distance form a wind mill (700 m) constituted 8%. One-third thought that windmills were safe for health; 69.1% did not regard windmills beneficial to themselves, and 2.6% could not see any advantages for the local community. Overweight and obesity were found in 42.34%, and 96.8% suffered from chronic diseases.

Conclusions:
1. Subjective quality of life assessment depends directly on internal conditions of an individual. Construction of wind farms is not evaluated as an investment that changes the life of an individual. It is thought to have no effect on the assessment of health or its worsening. 2. Risk behaviours in the group examined do not differ from those observed in the general population. The factors which make the behaviours different are gender, age below 65 and occupational inactivity.

 
REFERENCJE (20)
1.
Szambelańczyk M.: Zasady podłączenia do sieci w projekcie nowelizacji prawa energetycznego. Czysta Energia 2009; 4: 14-15.
 
2.
Czudak-Kiersz J.: Dobrze wykorzystane dotacje. Czysta Energia 2009; 4: 22-23.
 
3.
Aronson, E., Wilson, T.,D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.
 
4.
Chudzicka A.: Subiektywny obraz Świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec Klubu Pracy. W: A. Banka, R. Derbis (red.): Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Poznań-Lublin: środkowoeuropejskie. Centrum Ekonomii Działania Społecznego; 1995: 87-96.
 
5.
S´k H.: Jakość życia a zdrowie. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 1993; 2: 110 – 117.
 
6.
Lazarus R.: Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press; 1991: 38-41.
 
7.
Kalfos, M., Jaracz K.: Radzenie sobie ze stresem i zachowania zdrowotne w kontekście pielęgnowania. W: L. Wołowicka (red.): Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Dziań Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej; 2001: 42- 53.
 
8.
Lazarus R.S.: Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne 1986; 3-4: 2-39.
 
9.
Evaluation of the implementation of the global strategy for Health for ALL by 2000. Genewa: WHO; 1998.
 
10.
Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego; 2000.
 
11.
Heath Interview Survey. Towards international harmonization of methods and instruments. WHO Regional Publications European Series No 58. Copenhagen 1996.
 
12.
Kazdin A.E., Weisz J.R.: Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York: The Guliford Press 2003:15.
 
13.
Łuszczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańsk: GWP; 2004; 14-17.
 
14.
Romero-Corral A, Somers VK, Sierra-Johnson J i wsp. Diagnostic performance of body mass index to detect obesity in patients with coronary artery disease. Eur Heart J 2007; 28: 2087-93.
 
15.
Idziak A.: Zdrowie Polaków. Zdrowie Publiczne – Polish Journal of Public Health 2006; 116(2): 223-226.
 
16.
Strupczewski A., Borysiewicz M., Tarkowski S., Radoviã U.: Ocena wpływu wytwarzania energii elektrycznej na zdrowie człowieka i Êrodowisko. Analiza porównawcza dla różnych źródeł energii. 2001. http://manhaz.cyf.gov.pl/manha..._ konferencja_EAE-2001.pdf.
 
17.
Gulden W.: An Examination of The Health Impact of Wind Turbines: A Review of the Current White, Grey, and Published Literature As Published by Chatham-Kent Public Health Unit June 2008 Available at http://www.chatham-kent.ca.
 
18.
Pastuszka J. S.: Badanie zależności między pyłem zawieszonym PM10 a stężeniem pyłu mierzonym metodami rutynowymi w kilku miastach Polski. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1999; 5, Vol. 33: 179-182.
 
19.
Mrozińska M.: Współczesne problemy zagrożeń zdrowia Polaków. Przew Lek 2004; 11: 92-96.
 
20.
Marzec A.: Dwa cele – jedna droga. Czysta Energia 2009; 4: 30-31.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054