PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza składu ciała w aspekcie stylu życia kobiet a rejonu Legnickiego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Turystyki i Rekreacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
2
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grażyna Sondel   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona ul. Sejmowa 5A 59-220 Legnica
 
Med Srod. 2010;13(2):41–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecnie zatrudnienie kobiet jest powszechnym zjawiskiem. W Polsce około 47% z nich jest aktywna zawodowo. W ochronie zdrowia kobiet należy brać pod uwagę ich, morfologiczne i fizjologiczne cechy, które sprawiają, że wrażliwość kobiet na czynniki występujące w środowisku, ich predyspozycje do przezwyciężania obciążeń są inne, niż mężczyzn. Większa ilość tkanki tłuszczowej sprawia,że kobiety są bardziej wrażliwe na substancje, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Jednocześnie ich mniejsza ilość masy miniowej jest związana z gorszą tolerancją na czasowy stres. Różnice w składzie ciała mężczyzn i kobiet mogą także być przyczyną skłonności do występowania urazów i chorób układu ruchowego kobiet. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, czy wyższy poziom aktywności fizycznej kobiet stanowi wystarczający bodziec zmian w pomiarach asomatycznych kobiet oraz czy nabyta wiedza wpływa na komponent behawioralny prozdrowotnego stylu życia. Badania wykonano u 56 zawodowo czynnych kobiet w wieku 20–60 lat o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej. Do analizy komponentów ciała i zawartości tkanek tłuszczowych użyto metody BIA. W celu oceny stylu życia, postaw i czynników behawioralnych, użyto ankiety oraz skali PRO-ZET.

At present women’s employment is a common phenomenon, in Poland about 47% of women are professionally active. The level of health protection of women must take into account their morphological and physiological pattern, which cause that their sensitivity to factors occurring in the environment, their abilities and capacities to overcome burdens is different from men’s. A larger amount of fat tissue causes that women are more sensitive to substances which are fat-soluble and accumulate in fat, whereas their relatively smaller amount of muscle mass is connected with a worse tolerance of thermal stress. The differences in the body composition of men and women may also be the cause for the occurrence of injuries and ailments of the women’s motion system The objective of the conducted studies was to establish whether the higher level of physical activity of women constituted a sufficient stimulus for the occurrence of changes in the somatic measurements? And whether the acquired knowledge influences the behavioural component of the pro-healthy lifestyle? 56 professionally active women aged between 20–60 with various levels of physical activity were subjected to the study. The analysis of the body composition was done using BIA method to calculate the content of the fatty tissue and the life-style survey evaluating the level of knowledge, attitude and behavioral component was conducted using the Pro-Zet scale.
 
REFERENCJE (25)
1.
Wysocki M., Miller M.: Paradygmaty Lalonde’a, światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne. Przegląd Epidemiologiczny, 2003; 57: 505-12.
 
2.
Friberg L., Cederlof R.: Late effects of air pollution with special reference to lung cancer. Environmental Health Perspectives, 1987; Vol. 22: 45-46.
 
3.
Wheeler A., Zanobetti D. :The Relationship between Ambient Air Pollution and Heart Rate Variability Differs for Individuals with Heart and Pulmonary Disease. Environmental Health Perspectives; Apr 2006, Vol. 114 Issue 4: 560-566.
 
4.
Makowiec–Dàbrowska T.: Wybrane zagadnienia zdrowia kobiet. Zdrowie Publiczne; ¸Łódż 2000; 283-296.
 
5.
Induski J. A., Jethon Z., Dawydzik L. T.: źródła zagrożeń zdrowotnych. Zdrowie Publiczne; ¸Łódź 2000; 75-112.
 
6.
Naimark A., Cherniack R.M.: Compliance of the respiratory system and its components in health and obesity. Journal of Applied Physiology, 1960; 15(3): 377-382.
 
7.
National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blond Institute. Obesity education initiative: clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. The Evidence Report: US Department of Health and Human Services, Public Health Service, NIH, HHLBI. Bethesda, Md 1998.
 
8.
Kip K.E., Marroquin O.C., Kelley D.E., Johnson B.D., Kelsey S.F., Shaw L.J., Rogers W.J., Reis S.E.: Clinical Importance of Obesity Versus the Metabolic Syndrome in Cardiovascular Risk in Women Circulation, 2004; 109: 706-713.Adamczyk P., Szafkowski R., Rość D., Ponikowska I., Chojnowski J., Firszt-Adamczyk A.: Tkankowy aktywator plazminogenu (t-pa) i inhibitor aktywatora plazminogenu typu-1 (pai-1) w otyΠoÊci ogromnej. Medical and Biological Sciences, 2007; 21/3: 31-36.
 
9.
Hill J.O., Peters J. C., Catenacci V. A., Wyatt H. R.: International strategies to address obesity. Obesity Reviews, 2008; Supplement 1, Vol. 9: 41-47.
 
10.
Drozdowski Z. Antropometria w wychowaniu fizycznym, 24, AWF Poznań, 1998.
 
11.
Nawarycz T., Jankowski J., Baszczyński J.: Analiza porównawcza niektórych metod oznaczania zawartości tkanki tłuszczowej.
 
12.
Przegląd Antropologiczny, 1996; t.59: 101-106.
 
13.
Bergman P., Janusz A.: Bioelektryczna metoda określania składu ciała. Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Warszawa, 1992: 29-38.
 
14.
Karski J.B.: Mierniki zachowań zdrowotnych. Warszawa, 2000: 93-97.
 
15.
Liter R., Ricciardi L., Talbot A.: Use of bioelectrical impedance analysis in the evaluation, treatment, and prevention of overweight and obesity. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 2007; Vol. 19, 5: 235-241.
 
16.
Zavadilová V., Vlãková J., Tomá‰ková H. i wsp.: Comparison of various methods for assessment of body fat. Central European Journal of Public Health, 2007; S u p p l e - ment, 19-19.
 
17.
Goyer R. A., Toxic and essential metal interactions. Annual Review Of Nutrition 1997; Vol. 17,. 37-50.
 
18.
Akbartabartoor M., Lean M., Hankey C.: The associations between current recommendation for physical activity and cardiovascular risks associated with obesity. European Journal of Clinical Nutrition, 2008; Vol. 62,1: 1-9.
 
19.
Van Baak M., Saris W.H.M.: Exercise and Obesity. Clinical Obesity. Blackwell Science, Oxford, 1998: 429 – 468.
 
20.
Makowiec–Dàbrowska T., Wybrane zagadnienia zdrowia kobiet. Zdrowie Publiczne, 2000: 283-296.
 
21.
Skrzek A.,AktywnoÊç fizyczna kobiet w profilaktyce osteopenii i osteoporozy. Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 2005: 47-66.
 
22.
Jarosz M, Rychlik E., Overweight and obesity among adults in Poland, 1983-2005. Advances In Medical Sciences 2008; Vol. 53 (2),. 158-66.
 
23.
Drygas W, Skiba A, Bielecki W., Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt Bridging East-West Health Gap. Medicina Sportiva 2001; 5 (Suppl. 2), 119.
 
24.
Rosner S.: Społeczne aspekty otyłoÊci. Polski Tygodnik Lekarski, 1995: Supl. I.
 
25.
Żukowska Z., Żukowski R.: Zdrowie, ruch, fair play. AWF Warszawa, 2001.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054