PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ wybranych czynników behawioralnych na zawartość arsenu w kamieniach żółciowych mieszkańców Polski Południowej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii: Prof. dr hab. J. Kwapuliński
 
2
Zakład Proteomiki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński   

Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-200 Sosnowiec ul. Jagiellońska 4
 
 
Med Srod. 2010;13(2):18-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania nad zmianami występowania arsenu w kamieniach żółciowych pobranych od 93 kobiet (33 kobiet palących, a 60 kobiet niepalących tytoń) oraz 40 mężczyzn (14 palących, a 26 niepalących tytoń). Skład pierwiastkowy kamieni żółciowych określono metodą ICP-AES (Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spektroskopy – atomowa spektroskopia emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie). Badania nad występowaniem arsenu w złogach kamieni żółciowych wykazały obecność większych jego zawartości u kobiet (0,55 μg/g) w porównaniu do mężczyzn (0,50 μg/g). Wykazano odmienny charakter zmian zawartości arsenu w złogach pęcherzyka żółciowego w zależności od wpływu czynników behawioralnych (wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, palenie tytoniu, dieta, spożywanie kawy, alkoholu, otyłość).

The studies were carried out on the changes in arsenicb content in concretions of gallstones which were taken from 93 women (33 smoking and 60 no smoking) and 40 men (14 smoking and 26 no smoking), respectively. The elemental composition of gallstones was determined with ICP-AES method (Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectroscopy). Studies on arsenic occurrence in concretions of gallstones showed the presence of its higher concentrations in case of women (0,55 μg/g) in comparison with men (0,50 μg/g). It was shown a differences in pattern of changes of arsenic concentration in gallstones in case of influence of behaviour factors (age, place of living, education, diet, coffee and alcohol consumption, smoking, obesity).
 
REFERENCJE (7)
1.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999: 246-254.
 
2.
Chmielnicka J.: Toksyczność metali i półmetali (metaloidów) (w:) Seńczuk W. (ed.): Toksykologia. PZWL, Warszawa 2005: 364-370.
 
3.
Hindmarsh J.T., McCurdy R.F.: Clinical and environmental aspects of arsenic toxicity. CRC Crit Rev Clin Lab Sci 1986; 23: 315-347.
 
4.
Ahnert B.: Występowanie arsenu w kamieniach żółciowych mieszkańców wybranych obszarów Polski południowej. Rozprawa doktorska Ś.A.M., Sosnowiec 2004.
 
5.
Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M. i wsp.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń; Przegl Lek 2004; 61: 1147-1150.
 
6.
Ahnert B., Bogunia M., Kwapuliński J. i wsp.: Analiza udziału rtęci w składzie mineralnym kamieni żółciowych osób palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006, 63: 1015-1019.
 
7.
Brodziak B., Kwapuliński J., Rzepka J. i wsp.: Głowa kości udowej jako biomarker arsenu. Pierwiastki śladowe – Kryteria Jakości środowiska Przyrodniczego. Sarnówek 11- 12.05.2006, 34-36.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top