PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kryteria przydatności tkanki głowy kości udowej jako biomarkera narażenia na mangan
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii: Prof. dr hab. J. Kwapuliński
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński   

Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-200 Sosnowiec ul. Jagiellońska 4, tel.: 032 364 16 31
 
 
Med Srod. 2010;13(2):11-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy omówiono przydatność głowy kości udowej jako biomarkera pierwiastków na przykładzie manganu. Zawartość 12 pierwiastków została oznaczona metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej przy użyciu aparatu Pye Unicam SP-9 w płomieniu acetylen-powietrze. Przeanalizowano współwystępowanie manganu w tkance kostnej kobiet i mężczyzn wśród których wyróżniono grupy palących i niepalących następujące pierwiastki: Ni, Mn, Cr, Cd, Pb, Cu, Fe, Zn, Mg, K, Na, Ca. Sformułowano kryteria przydatności tkanki kostnej jako biomarkera narażenia a także zakresy badań, które determinują zmianę zawartości pierwiastków w nawiązaniu do czynników środowiskowych lub stanu zdrowia. Ustalono szybkość reakcji wymiany manganu w funkcji zmian hydroksyapatytu oraz że pierwiastek ten nie jest antagonistą wapnia.

In the research work were talked the usefulness of femur head as biomarker of elements on example of manganese. Concentrations 12 elements were measured with Pye Unicam SP-9 acetylene-oxygen furnace atomic absorption spectrophotometer (AAS). It analyse cooccurrence of manganese in the women’s and men’s osseous tissue with the following elements: Ni, Mn, Cr, Cd, Pb, Cu, Fe, Zn, Mg, K, Na. Moreover there were formulated the criterions of usefulness of osseous tissue as biomarkera the exposure and also the ranges of investigations which determine in relation to the change of content of elements to environmental factors or state of health. It the speed of reaction of exchange manganese was established in function of changes hydroxyapatite as well as that element this is not the antagonist of calcium.
 
REFERENCJE (10)
1.
Langauer-Lewowicka H., Mangan – zagrożenia środowiskowe, 2004, Med.środ. 7(1) 65-68.
 
2.
Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. 1999. PWN, Warszawa, 318-328.
 
3.
Kuo H.W., Kuo S.M., Chou C.H., i wsp.: Determination of 14 elements in Taiwanese bones. Sci. Total. Environ. 2000; 255: 45-55.
 
4.
Kwapuliński J, Brodziak B.: Femur capitulum as probable biomarker of exposure of organizm by heavy metals. Ann Acad Med Silesien 2001; 32: 120 126.
 
5.
Kwapuliński J, Brodziak B, Bogunia M.: Relative changes of elements in the human osseous tissue. Bull Environ Contam Tox 2003; 70: 1089-1096.
 
6.
Jurkiewicz A., 1996. Rozprawa doktorska pt. Wykorzystanie głowy kości udowej jako biomarkera metali ciężkich. Wydział Lekarski. Zabrze.
 
7.
Zanieczyszczenie atmosfery w województwie Śląskim w latach 1999-200. ŚWSSE. Katowice 2001.
 
8.
Garcia F., Ortega A., Domingo J.L., i wsp.: Accumulation of metals in autopsy tissues of subjects living in Tarragona county, Spain. J Environ Sci Health 2001; 36: 1767-1786.
 
9.
Hisanaga A., Eguchi Y., Hirata M., i wsp.: Lead levels in ancient and contemporary Japanes bones. Biol Trace Elem Res 1988; 16: 77-85.
 
10.
Hisanaga A., Hirata M., Tanaka A., i wsp.: Variation of trace metals in ancient and contemporary Japanes bones. Biol Trace Elem Res 1988; 22: 221-231.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top