PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Środowiskowe zagrożenia zdrowia występujące w procesie pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
2
Instytut Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
 
3
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 
4
Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
5
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
 
6
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu,
 
7
Centrum Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 
8
Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Chmielewski   

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa
 
 
Med Srod. 2017;20(2):52-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Subiektywne doświadczenie zdrowia w miejscu pracy, możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na oddziaływanie czynników środowiska pracy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców jest wciąż mało rozpowszechnione i eksponowane w procesie organizacji pracy pomimo prawnego obowiązku w tym zakresie na co wskazują dane z przeprowadzanych kontroli warunków pracy przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Inspekcję Pracy. Zdrowie pracujących, jak wykazuje szereg badań, jest bezpośrednio związane z oddziaływaniem czynników środowiska pracy na organizm człowieka. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem i narażeniem na czynniki środowiska pracy z jednoczesnym wykazaniem negatywnego wpływu na stan zdrowia ogółu pracujących. Zwrócono uwagę na problemy związane z identyfikacją szkodliwych i niebezpiecznych czynników środowiska w procesie pracy, jak również z szeroko rozumianą profilaktyka, w tym z informowaniem pracowników o możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Istotą artykułu jest ukazanie skali występowania środowiskowych zagrożeń zdrowia w procesie pracy. Analiza zaprezentowanych danych, winna stanowić podstawę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w skali makro jak i mikro.

Subjective health experience in the workplace and the possibility of negative health consequences stemming from exposure to work environment factors among both employees and employers are subjects which have not yet been popularized or thoroughly discussed in the work organization process. According to various analyses, the employees’ health is directly related to the impact of work environment factors on the human organism. This article discusses issues connected with the presence of and exposure to health environment factors and their negative influence on the employees’ health. It draws attention to problems related to identification of harmful and hazardous environmental factors in the work process as well as to prophylaxis and, among others, the necessity to inform employees about the risk of negative health consequences
 
REFERENCJE (24)
1.
Gniadek A., Elżbieta Marcisz E.: Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania – czynniki zagrożenia. Probl Hig Epidemiol 2014, 95(3): 526-527.
 
2.
https://osha.europa.eu/en/tool... reports/7606488 dostęp 11.01.2017 r.
 
3.
Bearer C. The special and unique vulnerability of children to environmental hazards. Neurotoxicol 2000, 21: 925-934.
 
4.
Gębska-Kuczerowska A., Miller M.: Epidemiologia – narzędzia badawcze i metody. (w:) Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A. (red.): Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL, Warszawa, 2010: 15.
 
5.
Landrigan P.J., Silbergeld E.K., Froines J.R., Pfeffer R.M.: Lead in the modern workplace. Am. J. Public Health 1990; 80: 907–908.
 
6.
Franco G., Franco F.: Bernardino Ramazzini: The father of occupational medicine. Am. J. Public Health 2001; 91(9): 1382–1382.
 
7.
Grzesik J.: Rola i zadania higienistów pracy w medycynie pracy i medycynie środowiskowej oraz ich etyka zawodowa. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2012, 15(4):9.
 
8.
Wyszkowska Z.: Koszty leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych w opiniach respondentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2015, 43(3): 163.
 
9.
http://www.zus.pl/files/Wydatk...% 20z%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych% m20zwi%C4%85zane%20z%20niezdolno%C5%9Bci %C4%85%20do%20pracy%20w%202015%20r.pdf dostęp 6.01.2017 r.
 
10.
http://stat.gov.pl/obszary-tem...- dki-przy-pracy/warunki-pracy-w-2015- roku,1,10.html dostęp 09.02.2017 r.
 
11.
Siemiński M., Środowiskowe Zagrożenia Zdrowia, PWN, Warszawa 2008: 25.
 
12.
PN-Z-08052:1980: Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.
 
13.
PN-N-18004:2001: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
 
14.
Kubiak-Limu K., Badania środowiska pracy (w:) Marcinkowski J.T. (red.) Medycyna pracy, AMP, Poznań 1996: 19.
 
15.
http://gis.gov.pl/images/ssk/s..._ 2015.pdf dostęp 12.02.2017 r.
 
16.
https://www.pip.gov.pl/pl/o-ur... 74654,sprawozdanie-glownego-inspektora-pracy-zdzialalnosci- panstwowej-inspekcji-pracy-2015.html dostęp 10.01.2017 r.
 
17.
Boczkowski A.: Medycyna pracy w systemie ochrony zdrowia pracujących: ewolucja kształcenia specjalistycznego. Medycyna Pracy 2007; 58(5): 458.
 
18.
Rydzyński K., Michalak J.: Przemiany gospodarcze i ich znaczenie dla medycyny pracy i higieny pracy. Medycyna Pracy, 2002; 53(1): 5-13.
 
19.
Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U.: Choroby zawodowe w Polsce w 2015 r., Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016.
 
20.
http://www.krus.gov.pl/fileadm... broszury_prewencja/2014/Informacja_o_wypadkach_przy_pracy_ichorobach_zawodowych_rolnikow_oraz_dzialaniach_ prewencyjnych_KRUS_w_2013_roku.pdf dostęp 11.01.2017 r.
 
21.
http://www.euro.who.int/__data... 333/E92584.pdf dostęp 11.01.2017 r.
 
22.
http://stat.gov.pl/files/gfx/p... 5476/2/2/7/pw_wypadki_przy_pracy_i_problemy_ zdrow_zwiazane_z_praca.pdf dostęp 09.02.2017 r.
 
23.
http://www.zus.pl/files/Absenc...% 202014%20roku.pdf dostęp 14.02.2017 r.
 
24.
art. 227 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top