PL EN
RESEARCH PAPER
Assessment of cyanobacteria impact on bathing water quality in Poland
 
More details
Hide details
1
Zakład Higieny Środowiska. Kierownik Zakładu: dr B. Krogulska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa. Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. med. M.J. Wysocki
 
 
Corresponding author
Krzysztof Skotak   

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Higieny Środowiska ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Telefon: (+48 22) 54-21-272 Fax: (+48 22) 54-21-287
 
 
Med Srod. 2012;15(4):71-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Quality of bathing water is of key importance for bathers’ health, mainly due to the fact, that each year millions of people use bathing sites as places for recreation and sport activities. Most of the bathing sites are of adequate quality of water, but still there are cases of health risk because bathing water is polluted. One of the main health risk factor in bathing water are cyanobacteria and their blooms. Cyanobacteria are microorganisms of morphological features of bacteria and algae. They live in colonies, which in large quantities show up as streaks, dense foam on the water surface. The aim of this paper was to assess the impact of cyanobacteria blooms on health regarding bathing water quality in Poland.

Material and Methods:
Assessment covered all bathing sites in Poland supervised by Polish National Sanitary Inspection (PIS) in the period from 2007 to 2009. The base was data collected during bathing water monitoring conducted by PIS and their formal decisions of bathing bans introduced in response to revealed bathing water pollution.

Results and discussion:
The results of assessment indicate, that about one-fourth of all bathing bans in Poland was due to cyanobacteria blooms.

Conclusions:
Every fifth bathing sites located on artificial lake or water reservoir and every tenth on the sea bathing sites were polluted. Average periodof bathing ban due to cyanobacteria blooms in Poland varies. Relatively the shortest bathing bans were observed on the sea bathing sites (no longer than one week on average). Much longer were bathing bans on lakes and artificial lakes (one month on average).

 
REFERENCES (16)
1.
EEA. Jakość wody w kąpieliskach. Sezon kąpielowy 2007. Sprawozdanie zbiorcze. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008 http://bookshop.eu/.
 
2.
EEA Report. Quality of bathing water – 2008 bathing season. Report No 6/2009, Copenhagen, 2009.
 
3.
EEA Report. Quality of bathing water – 2009 bathing season. Report No 3/2010, Copenhagen, 2010.
 
4.
Rzymski P.: Wpływ toksyn sinicowych na zdrowie człowieka. Nowiny Lekarskie 2009, 78, 5-6, 353-359.
 
5.
Sivonen K., Jones J.: Cyanobacterial toxins. In: Toxic cyjanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. Chorus I., Bertram J.ed. Published by E.&F.N. Spon on behalf of the World Health Organization, 1999.
 
6.
Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010: 60-61.
 
7.
Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG. Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006.
 
8.
Jamsheer-Bratkowska M.: Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej i kąpielisk W: Stan sanitarny kraju w roku 2007, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2008, 50-69.
 
9.
Skotak K., Bratkowski J., Jamsheer-Bratkowska M., Maziarka D.: Jakość wody w kąpieliskach w Polsce w sezonie 2008. Medycyna Środowiskowa / Environmental Medicine 2009, Vol. 11, No 1, 2939.
 
10.
Stankiewicz A., Jamsheer-Bratkowska M., Maziarka D., Skotak K.: Zasady oceny zagrożeń zdrowotnych związanych z zakwitami sinic w kąpieliskach. Medycyna Środowiskowa / Environmental Medicine 2011, Vol. 14, No 1, 8592.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. Dz. U. z 2002 r. Nr 183 poz. 1530.
 
12.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne. Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 478.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Dz. U. Nr 91, poz. 527, 2011 r.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku. Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191, 2011 r.
 
16.
WHO. Algae and cyanobacteria in fresh waters. In: Guidelines for safe reacreational water environments. Coastal and fresh waters. Vol. 1. World Health Organization, Genewa, 2003, 136-158.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top