PL EN
REVIEW PAPER
Realization of National Programme of Municipal Wastewater Treatment and the quality of surface water in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska. Dyrektor: prof. dr hab. inż. A. Jędrczak Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów. Kierownik: dr inż. S. Myszograj
 
 
Corresponding author
Sylwia Myszograj   

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Środowiska ul. Z. Szafrana 15 65-246 Zielona Góra tel. 68 328 25 74, fax. 68 324 72 90
 
 
Med Srod. 2012;15(3)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One of the aims of improving water quality, resulting directly from the Water Framework Directive 2000/60/EC, is to achieve in 2015, at least good status for all waters in the country. Following the adoption by Poland of the Water Framework Directive assessment of the economic and general cleanliness of water was replaced by an assessment of ecological status. In this way, the analysis of water status shall be treated as not only economic resources, but primarily as part of the ecosystem. The most important from the standpoint of human health protection, is the quality of water intended for human consumption. In the document „The purity of rivers based on the results of tests carried out within the national environmental monitoring in 2007–2009” is given that: – only 10.6% of the surface of flowing water meets the requirements of collective waters used for water supply for drinking, – up 28.7% of the length of monitored water is too polluted for them mildest demands posed conditioned needs of the economy. The decrease in water quality was affected by the physico-chemical pollutants such as pH, total suspension, manganese, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), CODCr, BOD5 and TOC. Large impact on reducing water quality category also had microbial contamination, the number of fecal coliform bacteria, fecal streptococci and total coliforms.
 
REFERENCES (19)
1.
Eurostat, Statistical books, Europe in figures, Eurostat yearbook, 2011.
 
2.
Rocznik – Ochrona środowiska 2011, GUS.
 
3.
Ramowa Dyrektywa Wodna z dnia 23 października 2000 r., 2000/60/WE, (Dz.U. UE.L.2000.327.1).
 
4.
Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków miejskich, 91/271/EEC, (Dz.U. UE.L.1991.135.40).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r., Nr 162, poz. 1008).
 
6.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003r. z późn. aktualizacjami. http://kzgw.gov.pl.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. z 2006 r., Nr 137 poz. 984, z późn. zm.).
 
8.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., GUS, Warszawa 2011.
 
9.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2011 r., Nr 115, poz. 1229, z późn. zm).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, (Dz.U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 257, poz. 1545).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1550).
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728).
 
14.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 176, poz.1455).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz.U. z 2002 r., Nr 176, poz. 1454).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu zem źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 241, poz. 2093).
 
17.
Stan czystości rzek na podstawie wyników badań wykonanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 2007-2009. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2010.
 
18.
Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. PWN Warszawa, 2009.
 
19.
Olańczuk-Neyman K.: Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2003, 2, s. 55-62.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054