PL EN
RESEARCH PAPER
Enterobacteriaceae and other gram-negative bacteria in water from farm water pipes
 
More details
Hide details
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. med. L. Wdowiak Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych. Kierownik Zakładu: dr n. przyr. N. Stojek
 
 
Corresponding author
Nimfa Maria Stojek   

Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi 20-090 Lublin, Jaczewskiego 2
 
 
Med Srod. 2010;13(3):31-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Samples from water pipes were examined for the presence Gram-negative bacterie belonging (GNB) and not belonging (GNB-NE) to family Enterobacteriaceae A total 71 samples were collected from various wells differentiation deep and intesity rearing animals. Samples were examination by filtering and culture on agar media. GNB was recovered from total samples 56,3%, and GNB-NE 98,6%. GNB was recovered from shallow wells from animal farms 82,3% and from farm without animals 57,1%, from deep wells respectively 57,1 % and 31,6%.These result confirm influence rearing animals on contamination sources water, even management correct proceeding with dung and liquid manure.
 
REFERENCES (24)
1.
George I., Crop.P, Servai P. Faecal removal in wastewater treatment plants studied by plate counts and enzimatic methods Water Res .2002. 36.
 
2.
Szumilas T,. Michalska M,. Bartoszewicz M.: Charakterystyka bakteryjnego zanieczyszczenia ścieków komunalnych z dużej aglomeracji miejskiej i ocena stopnia redukcji tego zanieczyszczenia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Roczn. PZH 2001, 52, 155-165.
 
3.
Olańczuk Neyman K.: Mikrobiologiczne aspekty odprowadzania ścieków do przybrzeżnych wód morskich. Inżynieria Morska I Geotechnika 2003 2, 55-62.
 
4.
Tymczyna L. GołuszkaJ. Chmielowiec Korzeniowska A., Drabik A.: Jakość wody pitnej wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze w rejonach zagrożeń powodziowych. Acta Agrophysica, 2003, 1. 191-196.
 
5.
Wąsowski J. Grabińska-Łaniewska A.: Wtórne zanieczyszczenia wody w warszawskiej sieci wodociągowej, Ochrona Środowiska, 1995, 58, 62- 65.
 
6.
Stojek N.M,.: Bakteriologiczne badania wody z wodociągów wiejskich w aspekcie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi bakterie Gram-ujemne. Med. Ogólna, 2003, 9, 218-226.
 
7.
Kołodyńska Gawrysiuk R:. Charakterystyka zaopatrzenia wsi w wodę województwie lubelskim. Annales UMCS Lublin- Polonia 2002, LVII, 13. 235- 256.
 
8.
Skotak K., Świątczak J., Bratkowski j.: Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Polsce w roku 2007,. Med. środowiskowa, 2008, 2, 9-15.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61 poz 417.
 
10.
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intendent for human konsumption. O J Eur Comm L 05/12/1998, 330 32-54.
 
11.
Stojek N.M. :Gram-ujemne pałeczki w wodzie źródlanej i studziennej przeznaczonej do picia. Med Środowiskowa; 2008: 11. 35- 42.
 
12.
Nogueria G, Nakamura C,V., Tognim M.C., Abreu Filho B.A., Filho B.P.: Mocrobiological quality of drinking water of urban and rural communities, Brasil, Rev Saude Pulica, 2003, 37., 232-236.
 
13.
Leclerc H, Scwartzbrod L., Dei-Cas E.: Microbiol agents associated with waterborne diseases. Crit rev Microbiol 2002, 28, 371-409.
 
14.
Stojek N.M., Sroczyńska-Sikorska M., Kłapeć T.: Badania wody studziennej w kierunku bakterii z rodzaju Yersinia (w:) Zaopatrzenie w wodę miast i wsi (ed:) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Poznań, 1994, 757-762.
 
15.
Maleszewska J., Krogulska B., Bielecka Z.: Występowanie bakterii z rodzaju Yersinia w wodzie studni przydomowych Roczn PZH 1988, 5, 396-403.
 
16.
Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi Państwowego Zakładu Higieny i Głównego Inspektora Sanitarnego 2006, 2007, 2008 , 5/B/06.
 
17.
Gołaś I., Filipkowska Z., Lewandowska D.: Potentiallly phatogenic bacteria from the family Enterobacteriaceae, Pseudomonas and Aeromonas sp. in waters designated for drinking and household purposes. Polish J Environ Studies 2002, 11, 325-330.
 
18.
Kuhn I., Huys G., Coopman R., KerstersK., Janssen P. A 4- year study of the diversity and persistance of coliforms and Aeromonas in the water of Swedish drinking water well. Can.J Microbiol, 1997, 43 9-16.
 
19.
Kręgiel D., Rygała A.: Bakterie z rodzajów Aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej. Ochrona przed korozją. Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych. Materiały konferencyjne VI Konferencja Naukowa. ¸Łódź, 2006, 197 –200.
 
20.
Zaremba L.M., Borowski J.: Podstawy mikrobiologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 1994.
 
21.
Pavlov D., de Wet C.M., Grabow W.O., Ehlers M.M.: Potentialy patogenic features of heterotrophic plate count bacteria isolatet from treated and untreated drinking water. Int J Food Microbiol. 2004, 1, 275-287.
 
22.
Rusian P.A Rose J.B, Haas C.N., Geba C.P.: Risk assessment of opportunistic bacterial pathogenes in drinking water. Rev Environ Contam Toxicol 1997, 152, 57.
 
23.
Stojek N.M., Dutkiewicz J. Legionella and other Gram-negative bacteria in potable water from various rural and urban sources Ann Agric Environ Med. 2006, 13, 323-335.
 
24.
Koschel D., Stark W., Karmann F., Sennekamp J., Muuler- Wenig D.: Extyrinisic allergic alveolitis caused by misting fountains Respir Med. 2005, 99, 943-947.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top