PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena narażenia dzieci na wtórną emisję niklu, ołowiu i miedzi pochodzenia środowiskowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Zakład Polityki Zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 
2
Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 32 266 06 40
 
 
Med Srod. 2012;15(4):45-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Sumaryczna ocena oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych [ZP], obecnych w przyziemnej warstwie powietrza, nabiera ostatnio szczególnego znaczenia w szacowaniu ryzyka zdrowotnego. Wprawdzie ZP są przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych, to jednak, w dotychczas poświęconych im pracach nie uwzględniano prawdopodobieństwa występowania negatywnych skutków zdrowotnych, wywoływanych oddziaływaniem dodatkowej ich obecności (zjawisko wtórnego pylenia).

Cel badań:
Celem pracy było określenie wtórnej emisji Cu, Ni i Pb mierzonej w sąsiedztwie ulic o nasilonym – choć zróżnicowanym – natężeniu ruchu samochodowego w wielu miastach województwa śląskiego.

Materiał i metody:
Materiałem do przeprowadzenia badań były próbki pyłu zebrane w odległości ok. 200 m od ruchliwych ulic miast Górnego Śląska i Zagłębia w latach 2006–2010 i analizowane metodą spektrometrii plazmowej. Zjawisko wtórnego pylenia opisano współczynnikami: wtórnej emisji, wzbogacenia, kontaminacji i parametru dodatkowej masy danego metalu w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza.

Wyniki:
Stwierdzono, że wchłaniana dawka Cu i Pb, zmienia się w zależności od badanego obszaru i zmniejsza się z wiekiem dziecka. Zmniejszanie się wchłanianych dawek w zależności od wieku tłumaczy się – jak dotąd – znaczącym przyrostem ogólnej masy ciała w porównaniu do uwarunkowanej wiekiem, anatomicznie określonej wielkości układu oddechowego. Również ryzyko zdrowotne szacowane w odniesieniu do dzieci zamieszkałych w wybranych okolicach jest zróżnicowane i zmniejsza się wraz z dorastaniem dzieci. Okazuje się jednak, że ryzyko zdrowotne jest ponadto determinowane wielkością wtórnej emisji pyłów, a do dzieci najbardziej zagrożonych Ni należą te, które narażone są w sposób szczególny na wtórną emisję tego metalu. Wspomniana emisja jest niebezpieczna dla układu oddechowego i odgrywa większą rolę aniżeli uśredniona zawartość tego pierwiastka w szeroko pojętym środowisku.


Introduction:
Total rating impact of particulate matter in ground air layer recently takes on particular significance in evaluation of health risk. Indeed particulate matter is of interest to many research centres, however in so far PM related works the probability of adverse health impacts were not taken into account triggered with impact of additional presence of particulate matter from secondary dusting

The aim of the work:
The work target was determination of secondary emission of Cu, Ni and Pb measured in streets with high traffic volume in many towns of Silesia Voivodeship.

Material and Methods:
Dust collected from the distance of about 200 m from busy roads in Upper Silesia cities was analyzed by the method of plasma spectrophotometry. The phenomenon of secondary dusting was defined by few coefficients of: secondary emission, enrichment, contamination and parameter of extra mass of a given metal in widespread air pollution.

Results:
It was concluded that absorbed dose of Cu and Pb changes depends on the area under study and decreas -es along with child’s age. Decrease of absorbed age depending doses is explained, so far, by significant increase of body mass in comparison to anatomically conditioned size of respiratory system.Also health risk estimated in relation to children residing in selected areas is diversified. And it also decreases along with the children growing older. It appears, however, that health risk is determined by the volume of secondary PM emission and to children mostly threatened with Ni belong those who are particularly exposed to secondary emission of this metal. The secondary dusting is particularly dangerous for respiratory system and plays more important role than averaged content of this chemical in the environment.

 
REFERENCJE (25)
1.
US EPA: Risk Assessment Guidance for Superfund, Vol. I, Human Health Evaluation Manual (Part A), EPA/540/1- 89/002. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D.C. 1989.
 
2.
Kwapuliński J., Cyganek M., Mirosławski J.: Intoksykacja powietrza wyniku wtórnego pylenia w strefie oddziaływania lasu. Ochrona Powietrza, 1991; 5: 109-113.
 
3.
Kwapuliński J., Cyganek M., Mirosławski J., Czomperlik B., Szywała A.: Skutki zjawiska wtórnego pylenia lasu zanieczyszczonego toksycznymi metalami. Sylwan, 1992; 6.
 
4.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy; Ochrona Powietrza, 1991; 1: 6-9.
 
5.
Mirosławki J., Kwapuliński J., Paukszto A., Rochel R., Boroń M., Drabek O.: Speciation of metals in street dust; Pol J Environ Stud, 2006; 15(2a): 426-430.
 
6.
Nowak B., Kwapuliński J.: Występowanie wybranych metali w pyle zawieszonym wokół Elektrowni „Łagisza”; Ochrona Powietrza, 1991; 2: 38-43.
 
7.
Mirosławski J., Wiechuła D., Kwapuliński J., Sołtysiak G.: Udział leśnej emisji obszarowej w występowaniu metali w przyziemnej warstwie powietrza; Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2002; 36, 3: 98-102.
 
8.
Kwapuliński J., Sołtysiak G.: Ekotoksykologia lasu, jako obszarowego źródła zjawiska wtórnego pylenia na przykładzie lasu w Kochłowicach (woj. Śląskie); Problemy Ekologii, 2002; 6(5): 217-221.
 
9.
Kwapuliński J., Cyganek M., Mirosławski J., Nalewajek A.: The Estimation of the Level Contamination of the Air Near Forest shore. Expertentagung Waldschanensforchung im östelichen Mitteleurope und Bayern. 1990: 487-492.
 
10.
Kwapuliński J., Cyganek M., Mirosławski J.: Występowanie Pb i Cd we krwi ludzi pracujących w warunkach zjawiska wtórnego pylenia; Bromat Chem Toksykol, 1992; 2: 137-142.
 
11.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Wiechuła D., Kraśnicka A.: Lokalizacja obiektów służby zdrowia w aspekcie toksykologii zjawiska wtórnego pylenia; Ochrona Powietrza, 1995; 2: 43-47.
 
12.
Mirosławski J., Kwapuliński J., Brodziak B., Podleska J., Matera L., Wróbel H., Bogunia M.: Specjacja metali ciężkich w pyłach w przyziemnej warstwie powietrza na terenie rekreacyjnym (Gmina Brenna); Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 1999; 5: 183-189.
 
13.
Mirosławski J., Rzepka J., Kwapuliński J.: Zjawisko wtórnego pylenia jako zagrożenie cywilizacyjne dzieci i młodzieży (w:) Szymańska A.M., Krzyżak-Szymańska E. (red.): W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Katowice, 7-8 listopada 2005 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2007: 160-183.
 
14.
Rzepka J., Nogaj E., Kwapuliński J., Rochel R., Bogunia M.: Zjawisko wtórnej emisji Pb i Cd jako zagrożenia cywilizacyjnego dzieci i młodzieży (w:) Szymańska A.M., Krzyżak-Szymańska E. (red.): W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Katowice, 7-8 listopada 2005 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2007; 184-195.
 
15.
Szymczak W., Szeszenia-Dąbrowska N.: Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska; Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
 
16.
Barański B., Szymczak W.: Podstawy metody oceny ryzyka zdrowotnego. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995.
 
17.
Wcisło E., Ioven D., Kucharski R., Szczuj J.: Human health risk assessment case study: an abandonem metal smelter site in Poland. Chemosphere 2002; 47: 507-515.
 
18.
Inspekcja Ochrony Środowiska: Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce dla potrzeb EMEP i GAW/WMO, Raport Syntetyczny 2008, Warszawa 2009.
 
19.
Stewart K.: Surface Contamination (in:) B.R. Fish (ed.) Proc. of a Symp. Healt at Gatlinburg, Pergamon Press, Oxford 1967; 63-74.
 
20.
Endler Z., Markiwicz K., Michalczyk J., Zawartość metali ciężkich w liściach, kwiatach i owocach bzu czarnego; Wiadomości Zielarskie, 1989; 2, 5-6.
 
21.
Szymczykiewicz K.: Toksykologia pyłów. Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, Sosnowiec 1978.
 
22.
Endler Z., Michalczyk J., Markiwicz K.: Wpływ spalin pojazdów samochodowych na kumulację toksycznych metali w liściach i owocach głogu; Herba Polonica, 1987, 4, 254.
 
23.
US EPA: Integrated Risk Information System, A-Z list of Substances, http://cfpub.epa.gov/ncea/iris...= iris.showSubstanceList (28.12.2011).
 
24.
Ferreira-Baptista L., De Miquel E.: Geochemistry and risk assessment of street dust in Luanda, Angola: A tropical urban environment, Atmos Environ 2005; 39: 4501-4512.
 
25.
Trojanowska M., Świetlik. R.: Inhalacyjne narażenie środowiskowe mieszkańców miast Polski na metale ciężkie Kadm i nikiel oraz arsen; Medycyna Środowiskowa, 2012; 15, 2; 33-40.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top