PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kumulacja Ni i Cr w tkankach głowy kości udowej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Toksykologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii: Prof. dr hab. Jerzy Kwapuliński
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński   

Katedra i Zakład Toksykologii 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
 
 
Med Srod. 2010;13(3):15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tkanka kostna zajmuje ważne miejsce wśród różnych materiałów biologicznych wykorzystywanych dla celów oceny bioindykacji metali i narażenia populacji ludzkiej na ich działanie. Ocena poziomu stężeń wybranych metali w tkance kostnej może stanowić podstawę do określania poziomu gromadzenia się ich w ustroju. Kumulacja pierwiastków w hydroksyapatycie tkanki kostnej na skutek specyficznych interakcji między pierwiastkami, może powodować obniżenie jakości fizjologicznych funkcji kośćca. Celem pracy było przeprowadzenie analizy statystycznej występowania niklu i chromu w poszczególnych elementach głowy kości udowej, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologicznych i incydentalnych stężeń tych metali. Zakres analizy obejmował określenie zawartości Ni oraz Cr w chrząstce stawowej, kości podchrzęstnej i kości gąbczastej głowy kości udowej, występowanie Ni i Cr w głowie kości udowej z uwzględnieniem: płci, miejsca zamieszkania, uzależnienia od nałogu palenia tytoniu. Analizie poddano próby głowy kości udowej pochodzące od mieszkańców Gliwic, Katowic, Milówki, Pilicy, Potępy, Pyrzyc oraz Siemianowic Śląskich. Głowy kości udowej pozyskiwano Śródoperacyjnie podczas zabiegów endoprotezoplastyk stawu biodrowego. Uzyskane próby głowy kości udowej fragmentaryzowano na chrząstkę stawową, kość podchrzęstną i kość gąbczastą. Zawartość pierwiastków (Ni, Cr) oznaczono metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej (AAS) przy pomocy aparatu Pye Unicam SP-9, w płomieniu acetylenpowietrze. Ustalone zawartości niklu i chromu, odpowiadające średniej geometrycznej oraz 10 i 95 percentylowi potwierdziły możliwość wystąpienia zróżnicowania ze względu na płeć, nałóg palenia tytoniu oraz miejsce zamieszkania pacjentów.

The purpose of this work was conducted the statistic research for the occurrence of nickel and chromium in selected parts of the head of femur, including their physiological and incidental environmental concentration. The research contained the Ni and Cr content in the articular cartilage, subcartilaginous bone and trabecular bone of the head of femur and it’s occurrence in the head of the femur considering: sex, dwelling-place, addiction to smoke. The analyzed heads of femur derived from the residents of Gliwice, Katowice, Milówka, Pilica, Potępa, Pyrzyce and Siemianowice Ślaskie. They were received intra - operatively during the endoprotezoplastic surgery of the hip joint. Established contents of nickel and chromium (correspond to geometric mean and 10 and 95 percentile) confirmed possibility of diversity because of sex, smoke addiction, dwelling-place.
 
REFERENCJE (19)
1.
Brodziak B. Analiza równowagi kationowej poszczególnych częściach głowy kości udowej ze zmianami zwyrodnieniowozniekształcającymi. Rozprawa doktorska Śląska Akademia Medyczna Katowice, 2003.
 
2.
Brodziak-Dopierała B, Kosterska, Kwapuliński J, et al. Zawartość metali w głowie kości udowej kobiet i mężczyzn cię tej w płaszczyźnie horyzontalnej i pionowej. Ann Acad Med Silen 2006; 60 (6): 511-515.
 
3.
Brodziak-Dopierała B, Kwapuliński J, Kusz D, et al. Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads. Arch Environ Contam Toxicol 2009; 57: 203- 210.
 
4.
Cempel M, Nikel G, Nickel: a review of its sources and environmental toxicology. Pol J Environ Stud 2006; 15: 375-382.
 
5.
Drash GA. Lead burden in prehistostorical, historical and modern human bones. Sci Total Environ 1982; 24: 199-231.
 
6.
Fairbrother A, Wenstel R, Sappington K, et al. Framework for metals risk assessment. Ecotox Environ Safe 2007; 68: 145–227.
 
7.
Granadilo VA, Navarro JA, Campos RS, et al. Total metal content of normal human bone from inhibitions of Maracaibo City, Venezuela. Trace Elem Med 1992; 3: 139-143.
 
8.
Grandjean P, Griffin TB, Knelson JH. Lead in bones historical and toxicological studies. Environmental Quality and Safety 1975; 2:781-788.
 
9.
Grandjean P, Nielsen OJ, Shapiro M. Lead retention in Ancient Nubia and contemporary populations. J Environ Pathol Toxicol 1979; 2: 781–787.
 
10.
Kuo HW, Kuo SM, Chou CH, Lee TC. Determination of 14 elements in Taiwanese bones. Sci Total Environ 2000; 255: 45-54.
 
11.
Kuś H, Rutowski R. Biomateriały w traumatologii. [W:] Tylman D, red. Traumatologia narządu ruchu. tom I. Warszawa: PZWL; 1996: 546-573.
 
12.
Kwapuliński J, Brodziak-DopieraΠa B, Kowol J, et al. Anomalies in interactions of selected metals in the femur heads of people living within their permanent emission. Fres Environ Bull 2009; 18: 1075-1079.
 
13.
Sankaramanivel S, Jeyapriya R, Hemalatha D, et al. Effect of chromium on vertebrae, femur and calvaria of adult male rats. Hum Exp Toxicol 2006; 25: 311-318.
 
14.
Schroeder HA. A sensible look at air pollution by metals. Arch. environ. Health. 1970; 21: 798-806.
 
15.
Seńczuk W. Toksykologia. Warszawa:PZWL;1990:484-490.
 
16.
Sunderman FWJr. Biological monitoring of nickel in humans. Scand J Work Environ Heath 1993; 19: 34-38.
 
17.
Wiegant HJ, Ottenwalder H, Bolt HM. Disposition of intratracheally administered chromium (III) and chromium(VI) in rabits. Toxicol Lett 1984; 22(2): 273-276.
 
18.
Yoshinaga J, Suzuki J, Morita M, Hayakawa M. Trace elements in ribs of elderly people and elemental variation in the presence of chronic disease. Sci Total Environ 1995; 162: 239- 252.
 
19.
Zanieczyszczenie atmosfery w województwie Śląskim. Katowice: WSSE; dane za okres 1985-2006.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top