PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wtórna emisja pyłów a kumulacja Ni w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkałych w miastach województwa śląskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 
2
Zakład Monitoringu Środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 
3
Zakład Ekologii, Akademia Podlaska
 
4
Katedra i Zakład Toksykologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
 
5
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
 
6
Zakład Toksykologii, Akademia im. Jana Długosza
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13 tel. 32 266 06 40
 
 
Med Srod. 2012;15(4):55-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Szereg wcześniejszych badań wykazał istotne zdolności do kumulowania się niektórych metali ciężkich w przyziemnej warstwie powietrza. Dochodzi do tego zjawisko wtórnego pylenia.

Cel badań:
Celem badań było określenie roli zjawiska wtórnego pylenia na podstawie wyznaczenia kilku opisanych w piśmiennictwie współczynników.

Materiał i metody:
Przedmiotem badań były usunięte chirurgicznie w latach 2006–2011 migdałki gardłowe dzieci mieszkających w różnych regionach Górnego Śląska. Ich próbki mineralizowane przy użyciu kwasu azotowego poddano analizie metodą spektometrii plazmowej na zawartość Ni. Udział wtórnej emisji pyłu opisano za pomocą następujących współczynników: wtórnej emisji; wzbogacenia; kontaminacji; parametru dodatkowej masy danego metalu w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza.

Wyniki:
Kontaminacja migdałków gardłowych była większa u dzieci mieszkających w miastach, w których stwierdzano wzrost współczynników wtórnej emisji.


Introduction:
Earlier studies indicated big capacity of accumulation of some heavy metals in ground air layer. The extra input in widespread pollution is attributable to secondary dusting.

The aim of studies:
The aim of the studies was determination of the role of secondary dusting on the basis of determination of many coefficients described in references.

Material and Methods:
The work target were pharyngeal tonsils in children residing in different regions of Upper Silesia. The samples were mineralized with nitric acid and were analyzed by plasmic spectrometry for Ni content. The input of secondary dust emission was defined by the following coefficients: secondary emission , enrichment, contamination supplementary mass of a given metal in widespread air pollution.

Results:
Contamination of pharyngeal tonsils was larger in children residing in towns in which increase of secondary emission coefficients was recorded.

 
REFERENCJE (20)
1.
Kwapuliński J., Cyganek M., Mirosławski J.: Występowanie Pb i Cd we krwi ludzi pracujących w warunkach zjawiska wtórnego pylenia. Bromat Chem Toksykol 1992; 25(2): 137-142.
 
2.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy; Ochrona Powietrza, 1991; 1: 6-9.
 
3.
Mirosławski J., Rzepka J., Kwapuliński J.: Zjawisko wtórnego pylenia jako zagrożenie cywilizacyjne dzieci i młodzieży (w:) Szymańska A.M., Krzyżak Szymańska E. (red.): W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Katowice, 7-8 listopada 2005 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2007: 160-183.
 
4.
Rzepka J., Nogaj E., Kwapuliński J., Rochel R., Bogunia M.: Zjawisko wtórnej emisji Pb i Cd jako zagrożenia cywilizacyjnego dzieci i młodzieży, (w:) Szymańska A.M., Krzyżak-Szymańska E. (red.): W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży. Materiały z V Konferencji Naukowej, Katowice, 7-8 listopada 2005 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2005: 184-195.
 
5.
Misiołek M., Kwapuliński J., Macioł Z., Nogaj E.,Kita A., Namysłowski G., Lisowska G.: Pharyngeal Tonsil Cadmium Contamination in Children from Regions of Upper Silesia and Małopolska. Bull Environ Contam Toxicol 2007; 78: 436-439.
 
6.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Fischer A., Brodziak- Dopierała B., Misiołek H., Namysłowski G., Bogunia M.: Wpływ biernego palenia na zawartość glinu w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkujących regiony południowej Polski. Przegląd Lekarski 2007: 64(10): 713-716.
 
7.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Wojtanowska, Goszyk E., Gromulska E., Jakubowska J.: Wpływ biernego palenia na zróżnicowanie występowania baru w migdałkach gardłowych dzieci. Przegląd Lekarski 2007; 64(10): 717-719.
 
8.
Śpiewak R., Piętowska J.: Nikiel – alergen wyjątkowy. Od struktury atomu do regulacji prawnych. Alergologia Immunologia 2006; 3(3-4): 58-62.
 
9.
Antoszczyk G., Obtułowicz K.: Systemowe działanie niklu. Postępy Dermatologii i Alergologii 2005; 22(1).
 
10.
Kleszczewska E., Kaczorowski W.: Rola biologiczna, właściwości i metody oznaczania niklu. Biul Magnezol 2000; 5(2):98- 104.
 
11.
Chmielnicka J.: Metale i metaloidy. (w:) Toksykologia. PZWL Warszawa 1999.
 
12.
Stern A.C., Boubel R.W., Turner D.B., Fox D.L.: Fundamentals of air pollution. 2nd ed., Academic Press 1984; 103-113.
 
13.
Beijer K., Jernelöv A.: Sources, transport and transformation of metals In the environment. (in:) Friberg L., Nordberg G.F., Vouk V.B., Handbook on the toxicology of metals, Elsevier Science Publishers 1986: 68-84.
 
14.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Brodziak B., Wróbel H., Bogunia M.: Chemiczne formy występowania metali w ulicznym pyle osiadłym na terenach rekreacyjnych – gmina Brenna. Problemy Ekologii 1999; 3(2).
 
15.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M., Nalewajek A.: Występowanie drobnodyspersyjnych pyłów w warunkach wtórnego pylenia. Ochrona Powietrza 1991; 6: 145-48.
 
16.
Stewart K.: Surface Contamination (in:) B.R. Fish (ed.) Proc. of a Symp. Healt at Gatlinburg, Pergamon Press, Oxford 1967; 63-74.
 
17.
Endler Z., Markiwicz K., Michalczyk J.: Zawartość metali ciężkich w liściach, kwiatach i owocach bzu czarnego. Wiadomości Zielarskie 1989; 2: 5-6.
 
18.
Szymczykiewicz K.: Toksykologia pyłów. Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, Sosnowiec 1978.
 
19.
Endler Z., Michalczyk J., Markiwicz K.: Wpływ spalin pojazdów samochodowych na kumulację toksycznych metali w liściach i owocach głogu. Herba Polonica 1987; 4: 254.
 
20.
Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, PZWL Warszawa 2005: 413-414.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top