PL EN
RESEARCH PAPER
Adaptability of adolescents for functioning in the social environment
 
More details
Hide details
1
Klinika, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Kierownik: dr n. med. E. Anczyk
 
2
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Kierownik: prof. dr hab. n. przyr. J. Kwapuliński
 
3
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Kierownik: dr n. przyr. S. Marzec Kierownik Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego: mgr K. Kuźniewski
 
 
Corresponding author
Grażyna Jurczyńska   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec tel. 32 266 08 85
 
 
Med Srod. 2016;19(2):24-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objective:
The aim of the study was an assessment of adolescent adaptability resources, necessary for the proper social functioning.

Material and Methods:
The study was conducted in 2013-2014 by means of standardised tests, psychological questionnaires and a general questionnaire developed for the purpose of the study, which made it possible to obtain additional necessary data on the study group.

Results:
The study describes the study group in terms of attitudes and behaviour in relation to certain personality traits and external factors, which may affect the functioning of adolescents.

Conclusions:
Examined adolescents had good adaptability conducive to proper social functioning. It resulted both from individual personal predispositions as well as from the positive impact of the family and non-family environment. These observations confirm that adolescents require continuous interest and attention from adults and implementing measures to prevent impaired development of individuals and its negative social repercussions.

 
REFERENCES (48)
1.
Ossowski R., Trempała J. (ed.): Zmieniający się człowiek w zmieniającym się świecie. Kolokwia Psychologiczne. Instytut Psychologii PAN. Warszawa 2003; 11: 97-108.
 
2.
Cybel-Michalska A.: Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne.Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2006.
 
3.
Wawro F.W. (ed.): Młodzież w kontekście formułowania się nowoczesnych społeczeństw. KUL.Lublin 2004.
 
4.
Ostojski J. (ed.): Aspiracje życiowe młodzieży polskiej i Polonii kanadyjskiej u progu XXI wieku. Wiedza i Edukacja 2008.
 
5.
Borys B.: Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej, 2001; 4 (1): 44-52.
 
6.
Heszen-Niejodek J.: Wymiar duchowy człowieka, a zdrowie (w:) Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (ed.): Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. UŁ, Łódź 2003.
 
7.
Strelau J.: Osobowość jako zespół cech (w:) Strelau J. (ed.): Psychologia. GWP, Gdańsk 2000; 2: 252-560.
 
8.
Matczak A.: Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym (w:) Harłas-Napierała B., Trempała J.(ed..):Psychologia rozwoju człowieka. PWN, Warszawa 2002; 3: 178-206.
 
9.
Salovey P., Mayer J.D., Caruso D.: Pozytywna psychologia inteligencji emocjonalnej (w:) Czapiński J.(ed.): Psychologia pozytywna. PWN, Warszawa 2004:380-398.
 
10.
Matczak A.: Temperament a kompetencje społeczne (w:) CiarkowskaW., Matczak A. (ed.): Psychologia różnic indywidualnych: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua. UW Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Warszawa 2001.
 
11.
Fredrikson B.: The role of positive emotions in positive psychology. The broaden unbuild theory of positive emocions. American Psychologist. 2001;218-226.
 
12.
Caruso D., Wolfe Ch. J.: Emotional intelligence in the workplace (w): Ciarrochi J., Forgas J.P., Mayer J.D. (ed.): Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry. Psychology Press, Taylor & Francis Group. Philadelphia 2001; 150-167.
 
13.
Czarnocki M., Siekierczyński W.: Wpływ stanu emocjonalnego na efektywność myślenia twórczego. Psychologia Wychowawcza, 2000; 43:128-133.
 
14.
Gohm C.L., Corsem G.C., Dalsky D.J.: Emotional intelligence under stress: useful, unnecessary or irrelevant? Personality and Individual Differences. 2005;39: 1017-1028.
 
15.
Jaworowska A., Matczak A.: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Warszawa 2001.
 
16.
Dubos R.: Człowiek, środowisko, adaptacja. PZWL, Warszawa 1970.
 
17.
Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 2002.
 
18.
Pomianowski R.: Analiza strukturalna zachowań interpersonalnych oraz interpsychicznych Przegląd Psychologiczny, 1998; 31 (4): 1057-1077.
 
19.
Tyszkowa M.: Problemy odporności dzieci i młodzieży. Nasza Księgarnia, Warszawa 1972 (w:) Węgliński A.(ed.): Rozwójwybranych zdolności adaptacyjnych od okresu niemowlęctwa do młodzieńczości. Chowanna 1989; 4.
 
20.
Czerniawska M.: Systemy wartości młodzieży z różnych środowisk wychowawczych (w:) Czerwińska-Jasiewicz M. (ed.): Rozwój młodzieży w okresie przemian społeczno-kulturowych. Psychologia Rozwojowa 2002; 7 (3).
 
21.
Eliasz A.: Podmiotowe i środowiskowe czynniki utrudniające efektywną regulację stymulacji. Czasopismo Psychologiczne1995; 1:129-141.
 
22.
Jackowska E.: Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym. WSiP, Warszawa 1980 (w:) Kuberska-Gaca A. (ed.): Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole, WSiP, Warszawa1986.
 
23.
Syrek E.: Teoretyczne standardy zdrowia dzieci i młodzieży a ich środowiskowe uwarunkowania w regionie górnośląskim. UŚl, Katowice 1997: 56.
 
24.
Kaleta K.: Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci. UJK, Kielce 2011.
 
25.
Kaleta K.: Poczucie osamotnienia młodzieży z różnych systemów rodzinnych (w:) Steuden S., Janowski K. (ed.): Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. KUL, Lublin 2009: 131-142.
 
26.
Borzucka-Sitkiewicz K.: Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych. UŚl, Katowice 2010.
 
27.
Kmiecik-Baran K.: Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno- psychologiczne. PWN, Warszawa 2000.
 
28.
Wolińska J. M.: Agresywność młodzieży – problem indywidualny i społeczny. UMCS, Lublin 2010.
 
29.
Ogińska-Bulik N.: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (w:) Ogińska-Bulik N. (ed.): WSHE, Łódź 2006.
 
30.
Rybczyńska D.: Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków (w:) Sołtysiak T. (ed.): Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. Akademia Bydgoska, 2005: 59- 93.
 
31.
Wycisk J., Ziółkowska B.: Młodzież przeciwko sobie. Dyfin, Warszawa 2010.
 
32.
Sęk H.: O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego Cierpiałowska L., Sęk H. (ed.): Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Humaniora, Poznań 2001:13-33.
 
33.
Sęk H.: Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia (w:) Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (ed.): Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Łódź 2003: 17-32.
 
34.
Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła, wybrane koncepcje teoretyczne (w:) Sęk H., Cieślak R. (ed.): Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. PWN, Gdańsk 2004: 11-21.
 
35.
Mellibruda J.: Ja, Ty, My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2003.
 
36.
Makowski A.: Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. PWN, Warszawa 1994.
 
37.
Meissner- Łozińska J.: Instytucje i organizacje wspierające dziecko i rodzinę (w:) Gruca- Miąsik U. (ed.): Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Uniwersytet Rzeszowski, 2006:78.
 
38.
Winiarski M.: Edukacja środowiskowa – istota, wymiary, aktualne problemy (w:) Kawula S. (ed.): Pedagogika społeczna, dokonania – aktualności – perspektywy. Toruń 2001:153.
 
39.
Radziewicz-Winnicki A.: Idea społeczeństwa obywatelskiego a stymulowanie aktywności, wsparcia i samopomocy w środowisku lokalnym (w:) Marzec Holka K. (ed.): Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Akademia Bydgoska, 2003; 1: 25.
 
40.
Rządowy Program Aktywności Społecznej Młodzieży na lata 2015-2016. Aktywna Młodzież.Warszawa 2014.
 
41.
Misztela M.(ed.): Wolontariat w szkole. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Warszawa 2006.
 
42.
Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. 2012; 1 (3).
 
43.
Nerwińska E.: Przeciwdziałanie patologii społecznej przy wykorzystaniu nowych metod w edukacji gimnazjalnej i pozagimnazjalnej. Raport Krajowy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) 2003.
 
44.
Liberska M, Matuszewska M.: Rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych u młodzieży. Wizerunki Ról Rodzinnych. Roczniki Socjologii Rodziny XVIII. Poznań 2007.
 
45.
Ostojski J.: Agresja i przemoc w środowisku szkolnym. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa. Kraków 2011.
 
46.
Pyżalski J.: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2012.
 
47.
Dołęga Z.: Poczucie samotności, a zachowania agresywne uczniów. Psychologia Wychowawcza 1999; 2: 146-153.
 
48.
Tomaszek K., Tucholska S.: Psychospołeczne następstwa poczucia alienacji. Pedagogia Christiana 2012; 2(30): 163-178.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top