PL EN
PRACA ORYGINALNA
Częstość występowania, czynniki ryzyka, zachowania profilaktyczne, lecznicze i stan wiedzy o zakażeniach układu moczowego w wybranej populacji pielęgniarek i położnych oraz studentek wydziału pielęgniarstwa i położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Zakładu: dr n. med. E. Borowiak.
 
2
I Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Sosnowski
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Grzelewska   

ul. Wyszyńskiego 78 m 63 Łódź, 94-047
 
 
Med Srod. 2010;13(1):92-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem badania była ocena częstości występowania, czynników ryzyka, zachowań terapeutycznych, wiedzy o metodach profilaktyki i leczenia niepowikłanych zakażeń dróg moczowych (ZUM).

Materiał i metody:
Przeprowadzono badanie ankietowe – zamknięty, anonimowy, zwalidowany kwestionariusz, zawierający 12 pytań dotyczących ZUM u kobiet, u 267 studentek Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz pielęgniarek z różnych Klinik/Oddziałów Szpitali Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wyniki:
U 83% badanych ZUM wystąpiło co najmniej jeden raz w życiu, u ponad 80% okresowo – najczęściej niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego (ZPM). 40% respondentek zgłosiło okresowe występowanie objawów ZUM bez lekarskiego rozpoznania. Najczęstszymi przyczynami ZUM były wychłodzenie ciała i kąpiele w zimnej wodzie. U ponad 40% respondentek u których nie rozpoznano nigdy ZUM występowały przeszłości objawy mogące stanowiąc podstawę tego rozpoznania. Ryzyko lekceważenia objawów ZUM lub samoleczenia malało wraz z długością stażu zawodowego, u respondentek wiążących wystąpienie objawów z aktywnością seksualną lub przyjmowaniem antybiotyków i z odpowiednim poziomem wiedzy o ZUM. 64% matek wszystkich badanych chorowała na ZUM.

Wnioski:
Zapalenia pęcherza moczowego są znaczącym problemem zdrowotnym u pielęgniarek i studentek pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jednakże poziom wiedzy dotyczący istotnych czynników ich ryzyka oraz prawidłowych zachowań profilaktycznych i terapeutycznych jest u nich nadal niedostateczny i może prowadzić do niedodiagnozowania i niedoleczenia.


Background:
The aim of this study was to evaluate the prevalence, risk factors, therapeutic behavior, knowledge level, prophylactic and treatment methods regarding uncomplicated urinary tract infections (UTI).

Material and Methods:
Anonymous, closed, previously validated questionnaire, consisting of 12 questions on UTI in women was used in 267 adult nursing/midwifery students and nurses/midwifes from many different clinics/ wards of the Medical University of Lodz.

Results:
83% of respondents reported UTI at least once in a lifetime, 80% of them periodically, with cystitis being a main diagnosis. 40% of respondents reported periodical presence of UTI signs and symptoms without physician diagnosis confirmation. Main UTI causes were body cooling and cold water baths. 40% of respondents had symptoms suggesting UTI in the past but no diagnosis by physician. The risk of UTI symptoms disregarding or self-treatment prevalence decreased with time of professional practice, and in respondents with UTI symptoms connected with sexual activity, antibiotics treatment or sufficient level of knowledge of UTI. 64% UTI positive respondents had mothers with history of UTI.

Conclusions:
Cystitis is an important problem in Lodz Medical University students and nurses, however their knowledge level regarding risk factors, prophylactic and management of UTI are insufficient what may lead to underdiagnosis and undertreatment.

 
REFERENCJE (29)
1.
Książek A., Swatowski A.: Zakażenie układu moczowego –podział kliniczny i postępowanie z chorym (w:) Wardyn K.A., Życińska K. (red.): Zakażenia układu moczowego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, Wydanie 1, 2006:115-24.
 
2.
Griebling T.L.: Urologic diseases in America project: trends in resource use for urinary tract infections in women. J Urol 2005 ;173:1281-1287.
 
3.
Griebling T.L.: Urologic diseases in america project: trends in resource use for urinary tract infections in men. J Urol 2005 ;173:1288-1294.
 
4.
Colgan R., Nicolle L.E., McGlone A., i wsp.: Asymptomatic bacteriuria in adults. Am Fam Physician 2006;74:985-990.
 
5.
Rahn D.D.: Urinary tract Infections: Contemporary Management. Urol Nurs 2008;28:333-341.
 
6.
Foxman B.: Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med 2002;113 Suppl 1A:5S-13S.
 
7.
Foxman B.: Recurring urinary tract infection: incidence and risk factors. Am J Public Health 1990;80:331–333.
 
8.
Hooton TM.: Recurrent urinary tract infection in women. Int J Antimicrob Agents 2001 ;17:259-268.
 
9.
Stamey T.A., Sexton C.C.: The role of vaginal colonization with Enterobacteriaciae in recurrent urinary tract infections. J Urol 1975;113:214–217.
 
10.
Zycińska K., Wardyn K.A.: Zakażenia układu moczowego u kobiet (w:) Wardyn K.A., Życińska K. (red.): Zakażenia układu moczowego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, Wydanie 1, 2006:185-202.
 
11.
Rutkowski P.: Epidemiologia zakażeń układu moczowego, zapadalność, koszty ekonomiczne. (w:) Wardyn K.A., Życińska K. (red.): Zakażenia układu moczowego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, Wydanie 1, 2006:95-98.
 
12.
Malterud K., Baerheim A.: “Peeing barbed wire...” Symptom experiences in women with lower urinary tract infection. Scand J Prim Health Care 1999;17:49-53.
 
13.
Baerheim A., Digranes A., Jureen R.: Generalized symptoms in adult women with acute uncomplicated lower urinary tract infection: an observational study. MedGenMed 2003;5:1.
 
14.
Clayson D., Wild D., Doll H., i wsp.: Validation of a patientadministered questionnaire to measure the severity and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in uncomplicated urinary tract infection (UTI): the UTI Symptom Assessment questionnaire. BJU Int 2005;96:350-359.
 
15.
Wild D.J., Clayson D.J., Keating K., i wsp.: Validation of a patient-administered questionnaire to measure the activity impairment experienced by women with uncomplicated urinary tract infection: the Activity Impairment Assessment (AIA). Health Qual Life Outcomes 2005;3:42.
 
16.
Kontiokari T., Laitinen J., Järvi L., i wsp.: Dietary factors protecting women from urinary tract infection. Am J Clin Nutr 2003;77:600-604.
 
17.
Karram M., Siddighi S.: Lower urinary tract infection (w:) Bent A.E., Cundiff G.W., Swift S.E. (ed.): Ostergards’s urogynecology and pelvic floor dysfunction. Lippincottt, Williams and Wilkins, Philadelphia, 2008:148– 169.
 
18.
Mulholland S.G.: Controversies in management of urinary tract infection. Urology 1986;27(Suppl):3-8.
 
19.
Schaffer J.: Urinary tract infection (w:) Weber A.M., Brubaker L., Schaffer J., Toglia M.R. (ed.): Office urogynecology: Practical pathways in obstetrics and gynecology. McGraw- Hill, New York, 2004:134-156.
 
20.
Remis R.S., Gurwith M.J., Gurwith D., i wsp.: Risk factors for urinary tract infection. Am J Epidemiol 1987 ;126:685- 694.
 
21.
Scholes D., Hooton T.M., Roberts P.L., i wsp.: Risk factors for recurrent urinary tract infection in young women. J Infect Dis 2000;182:1177-1182.
 
22.
Hooton T.M., Scholes D., Hughes J.P., i wsp.: A prospective study of risk factors for symptomatic urinary tract infection in young women. N Engl J Med 1996 ;335:468-474.
 
23.
Foxman B., Geiger A.M., Palin K., i wsp.: First-time urinary tract infection and sexual behavior. Epidemiology 1995;6:162-168.
 
24.
Foxman B., Chi J.W.: Health behavior and urinary tract infection in college-aged women. J Clin Epidemiol 1990;43:329- 337.
 
25.
Fihn S.D., Boyko E.J., Normand E.H., i wsp.: Association between use of spermicide-coated condoms and Escherichia coli urinary tract infection in young women. Am J Epidemiol 1996;144: 512-520.
 
26.
Fihn S.D., Boyko E.J., Chen C.L., i wsp. Use of spermicidecoated condoms and other risk factors for urinary tract infection caused by Staphylococcus saprophyticus. Arch Intern Med 1998 ;158:281-287.
 
27.
Mouracade P., Saussine C.: Interstitial cystitis in 2008. Prog Urol 2008 ;18:418-425.
 
28.
Hanno P.M.: Interstitial cystitis-epidemiology, diagnostic criteria, clinical markers. Rev Urol 2002;4 Suppl 1:S3-8.
 
29.
van Ophoven A., Oberpenning F.: Interstitial cystitis. An important differential diagnosis. Urologe A 2006;45:451-456.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top