PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wybrane aspekty charakterystyki socjologczno-demograficznej osób z pylicą płuc. Wstępne wyniki badania ankietowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński Zakład Czynników Społecznych. P.o. kierownika: mgr K. Erenkfeit
2
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii. Kierownik: dr hab. n. med. R. Złotkowska
3
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński Oddział Chorób Zawodowych, Wewnętrznych i Alergologii. Ordynator: lek. A. Hom
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Karina Erenkfeit   

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Kościelna 13 41-200 Sosnowiec
 
Med Srod. 2010;13(1):86–91
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy jest opis cech socjologiczno-demograficznych osób chorych na pylicę płuc, co jest ważnym elementem analizy każdej jednostki chorobowej. Realizując to założenie, dokonano socjologicznego badania pilotażowego grupy pacjentów z orzeczoną pylicą płuc będących w trakcie badań kontrolnych.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono metodą ankietową. Materiał objął w sumie 133 ankiety. Analizie poddano takie zmienne jak: płeć, wiek, wykształcenie, zawód, aktualne miejsce w strukturze zawodowej, ocenę rozwiązań legislacyjnych, zmiany sytuacji zawodowej w wyniku zachorowania na pylicę, postawy wobec pomocy osobom chorym na pylicę płuc oraz preferowane formy wsparcia.

Wyniki:
Populacja chorych na pylicę płuc to w zasadniczej części mężczyźni (98%) w wieku średnim lub starszym, w większości będący emerytami (93%). Rozpoznanie pylicy wiążą najczęściej z przejściem na emeryturą lub rentą. Chorzy na pylicę nie odczuwają opieki legislacyjnej ze strony państwa, a najchętniej oczekiwana przez nich forma wsparcia to pomoc finansowa i dostęp do rehabilitacji zdrowotnej.

Wnioski:
Ze względu na dojrzały wiek osób dotkniętych pylicą płuc oraz ich stan zdrowia wydaje się uzasadnione skierowanie do nich wsparcia w postaci łatwego dostępu do rehabilitacji oraz porad prawnych. Powinno to być wskazówką dla instytucji odpowiedzialnych za pomoc osobom dotkniętym pylicą płuc jako chorobą zawodową.


Introduction:
The aim of the study is a sociological description of people suffering from a pneumoconiosis. A sociological pilot survey performed on a group of patients with confirmed pneumoconiosis was conducted

Material and Methods:
The study was carried out by means of questionnaire in 133 patients. Following features were taken into consideration: age, sex, educational background, profession, type of activity, personal assessment of legislative acts, changes of professional ability after having been diagnosed as having pneumoconiosis, attitude towards offered aid to patients and preferred methods of support.

Results:
The population of people suffering from pneumoconiosis consists of mainly middle-aged and elderly men (98%). Most of them are pensioners (93%). Diagnosis of pneumoconiosis usually involves the patients going into retirement or a disability pension. Thepatients complain that they cannot count on government’s support. Rehabilitation and financial help are the major expected forms of support.

Conclusions:
People suffering from pneumoconiosis should be provided with rehabilitation and legal advices according to the advanced age and health condition. The results of research showed a lack of help in mentioned above issues, which should be a clue recommendation form institutions in charge of helping people suffering from occupational disease.

 
REFERENCJE (4)
1.
Marek K.: „Epidemiologiczno-kliniczne aspekty pylic płuc", wykład w ramach kursu CMKP dla lekarzy specjalizujących się w medycynie pracy. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2009, doniesienie ustne.
 
2.
Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U.: „Choroby zawodowe w Polsce. Statystyka i epidemiologia”, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2007, s. 179.
 
3.
Marek K. (red.): „Choroby zawodowe”; [w:] Marek K.: Choroby zawodowe układu oddechowego, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 56.
 
4.
Marek K., J.S. Kłopotowski: „Zalecenia dotyczące rozpoznawania i profilaktyki medycznej pylicy górników kopalń węgla”, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2004, s. 1.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054