PL EN
PRACA ORYGINALNA
Emocjonalność i poziom stresu u pracowników zakładu przemysłowego i szpitalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurologii Samodzielnego Szpitala Klinicznego w Zabrzu
 
2
Katedra i Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Pierzchała
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kubicka   

Kliniczny Oddział Neurologii Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15
 
 
Med Srod. 2010;13(1):78-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy było poszukiwanie związków między typem osobowości, emocjonalności, poziomem lęku oraz stresu w różnych grupach zawodowych.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono przez ankietowe zebranie danych wśród 77 pracowników szpitala oraz 80 pracowników zakładu koksowniczego. Wykorzystano Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Kwestionariusz Osobowości Eysencka oraz Test na Poziom Stresu (opracowany na potrzeb badania).

Wyniki:
Spośród typów osobowości w obu badanych grupach dominują ambiwertycy. Analiza typów emocjonalności wykazała, że wśród badanej grupy pracowników szpitala dominują osoby odznaczające się wysokim stopniem zrównoważenia emocjonalnego oraz przeważają osoby z niskim poziomem lęku. Poziom stresu w badanych grupach zawodowych bez względu na płeć kształtował się na poziomach niskim i przeciętnym.

Wnioski:
W zbadanej grupie cechy osobowości i emocjonalności pozostają w związku z płcią. U mężczyzn przeważa psychotyzm u kobiet chęć akceptacji społecznej. Nie stwierdzono różnicy w poziomie stresu u pracowników szpitala i koksowni.


Introduction:
The aim of this study was to determine correlations between personality type, emotionality, fear and stress in different occupational groups.

Material and Methods:
The method employed in the study was a survey conducted on a group of 77 employees of a hospital and 80 workers of a coking plant. The study involved the use of the State Trait Anxiety Inventory, the Eysenck Personality Questionnaire Revised, and a stress level test designed for the purposes of the study.

Results:
The employees included in the study are predominantly ambiverts. An emotionality-type analysis has revealed that the hospital employees are predominantly persons with a high level of emotional balance. Among the hospital employees, the predominant group is persons with a low level of fear. The levels of stress in the occupational groups included in the study, irrespective of the gender, were similar low and average levels.

Conclusions:
The personality and emotionality correlate with gender. In the case of men, the predominant trait is psychotism, whereas for women it is the need for social acceptance. The study has not revealed any difference in stress levels between the hospital employees and the coking plant employees.

 
REFERENCJE (13)
1.
Selye H. Stres okiełznany. Warszawa, PIW, 1977.
 
2.
Dudek B. Psychiczne obciążenie pracą. Instytut Medycyny Pracy, Łódêź1992; 35.
 
3.
Sanocki W. Kwestionariusze osobowości w psychologii. PWN, Warszawa 1986.
 
4.
Eysenck H. J. Opis i pomiar osobowości. Psychologia wychowawcza, 1960; nr 3, t. III.
 
5.
Brzozowski P., Drwal R. ¸. Kwestionariusz Osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ-R. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1995.
 
6.
Sosnowski T. L´k jako stan i jako cecha w ujęciu Charlesa D. Spielbergera. Przegląd Psychologiczny, 1977; nr 2 t. XX: 349-359.
 
7.
Sosnowski T., Wrześniewski K. Polska adaptacja Inwentarza STAI do badania stanu i cechy lęku. Przegląd Psychologiczny 1983 nr 2, t. XXVI; 393-411.
 
8.
Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Wyd. 3. Warszawa 2006.
 
9.
Wrześniewski K., Sosnowski T. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku. Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Laboratorium Technik Diagnostycznych PTP.Warszawa 1987.
 
10.
Wilczyńska J. Czynniki zmieniające wyniki kwestionariuszy osobowości oraz sposoby ich pomiaru. W: Drwal R. ¸. [red.] Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej; wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Lublin 1989; 239-53.
 
11.
Łuczak A., Żołnierczyk-Zreda D. Praca a stres. Bezpieczeństwo pracy 10, 2002; 2-6.
 
12.
Żołnierczyk D. Dlaczego indywidualne a nie organizacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w pracy. Bezpieczeństwo pracy 6 (347), 2000; 8-11.
 
13.
Fiedor M., Player korfball and soccer In relation to personality characteristics. W: Wołyniec J. [red.] Przepisy zespołowych gier sportowych w zakresie podstawowym. Wydawnictwo BK Wrocław 2002; 81.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top