PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hal produkcyjnych zakładu przetwórstwa mięsnego jako potencjalne zagrożenie pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierownik Katedry: prof. dr hab. Z. Paluszak, Rektor UTP: dr hab. A. Bukaluk
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Barbara Breza-Boruta   

Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Kierownik Katedry: prof. dr hab. Z. Paluszak, Rektor UTP: dr hab. A. Bukaluk
 
Med Srod. 2015;18(4):37–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Hale produkcyjne zakładów mięsnych są specyficznym środowiskiem wymagającym stałego monitorowania czystości mikrobiologicznej powietrza. Bioaerozole stanowią zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa produkowanej żywności, jak i zdrowia narażonych pracowników. Dlatego też, podjęto badania w celu określenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza hal produkcyjnych zakładu przetwórstwa mięsnego oraz narażenia pracowników na aerozol biologiczny.

Materiał i metody:
Próbki powietrza pobierano na 3 stanowiskach w halach produkcyjnych w okresie zimowym, metodą zderzeniową przy użyciu impaktora MAS-100. W badanym bioaerozolu oznaczono ogólną liczbę bakterii i grzybów pleśniowych, gronkowce oraz bakterie z rodziny Enterobacteriaceae. Stężenie mikroorganizmów przedstawiono w postaci jednostek tworzących kolonie w 1m3 powietrza.

Wyniki:
Najwyższe stężenie bakterii mezofilnych stwierdzono na stanowisku 1 – przy tunelu zamrażalniczym. Natomiast największe skażenie gronkowcami oraz aerozolem grzybowym odnotowano w hali, gdzie kilkunastu pracowników pracowało przy pakowaniu mrożonek. Wśród oznaczonych grzybów dominowały pleśnie z rodzaju: Penicillium, Alternaria i Cladosporium. Wykryto również gatunki grzybów potencjalnie chorobotwórczych o właściwościach toksynotwórczych i alergizujących. W badanym bioaerozolu na wszystkich stanowiskach występowały bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, które również mogą powodować wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych u narażonych osób.

Wnioski:
Poziom koncentracji jak i skład drobnoustrojów we wdychanym powietrzu stanowią cenne informacje do określenia ryzyka zawodowego i potencjalnego zagrożenia dla pracowników zajmowanych stanowisk pracy. Obecne w badanym powietrzu potencjalnie chorobotwórcze drobnoustroje (gronkowce, bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz niektóre grzyby pleśniowe) zgodnie z Dyrektywą 2000/54/WE należą do 2 grupy ryzyka i zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Identyfikacja zagrożeń biologicznych ułatwia pracodawcy zastosowanie odpowiednich środków ochrony, a pracownikom obowiązku ich stosowania.


Introduction:
Production rooms of the meat plants are the specific environment that require constant monitoring of microbiological air purity. Bioaerosols pose a threat to the safety of produced food and a considerable risk to health of exposed workers. he aim of this study was to estimate the air microbiological pollution in production rooms of the meat processing plant and exposure of the workers to biological aerosol.

Material and Methods:
Air samples were collected at 3 stands in production rooms during winter, with the compaction method using the impactor MAS-100. The total number of bacteria and moulds, Staphylococci and bacteria of the family Enterobacteriaceae were determined in the studied bioaerosol.The concentration of microorganisms was presented in the form of colony forming units in 1m 3 of air.

Results:
The highest concentration of mesophylic bacteria was found at stand 1 – at the freezing tunnel; whereas the highest contamination with staphylococci and fungal aerosol was found in the room where several workers were employed at packing frozen food. Among determined fungi predominated moulds of the genera: Penicillium, Alternaria and Cladosporium. Also species of potentially pathogenic fungi which produce toxins and have allergizing properties were detected in the studied bioaerosol. Bacteria of the family Enterobacteriaceae, which also may cause many infavourable health effects in exposed people, occurred at all stands.

Conclusions:
The concentration level and microbial composition in the inhaled air make valuable information for determination of occupational risk and a potential threat to workers of their workstations. Potentially pathogenic microorganisms present in the studied air (staphylococci, bacteria of the family Enterobacteriaceae and some moulds) according to the Directive 2000/54/EC l belong to the 2nd group of risk and threat of harmful biological agents. Identification of biological threats makes it easier for the employer to apply proper protection measures, and for the employees to feel obligated to use them.

FINANSOWANIE
BS 48/14 – badania statutowe
 
REFERENCJE (25)
1.
Shale K., Lues J. F. R.: The etiology of bioaerosols in food environments. Food Reviews International 2007; 23: 73-90.
 
2.
Syne S.M., Ramsubhag A., Adesiyun A. A.: Microbiological hazard analysis of ready-to-eat meats processed at a food plant in Trinidad, West Indies. Infect Ecol Epidemiol 2013; 3: 1-12.
 
3.
Salustiano V.C., Andrade N.J., Brandão S.C.: Microbiological air quality of processing areas in a dairy plant as evaluated by the sedimentation technique and a one-stage air sampler. Braz J Microbiol 2003; 34: 255–259.
 
4.
Flannigan B., Samson R.A., Miller J.D.: Microorganisms in home and indoor work environments. Diversity, health impacts, investigation and control. Wyd. 2. Londyn. CRC Press. ISBN 9781420093346; 2011: 539.
 
5.
Stetzenbach L.D., Buttner M. P., Cruz P.: Detection and enumeration of airborne biocontaminants. Current Opinion in Biotechnol 2004; 15: 170–174.
 
6.
Kim K. H., Jahan S.A., Kabir E.: A review on human health perspective of air pollution with respect to allergies and asthma. Environ Internat 2013; 59: 41–52.
 
7.
Cabral J.P.: Can we use indoor fungi as bioindicators of indoor air quality? Historical perspectives and open questions. Sci Total Environ 2010; 408: 4285–4295.
 
8.
Kołożyn-Krajewska D.: Higiena produkcji żywności Wyd. SGGW, Warszawa, 2013: 175.
 
9.
Dobeic M., Kenda E., Mičunovič J. i wsp.: Airborne Listeria spp. in the Red Meat Processing Industry. Czech J Food Sci 2011; 29 (4): 441-447.
 
10.
Shale K.: The distribution of Staphylococci in bioaerosols from red-meat abattoirs. J Environ Health 2006; 69: 25-32.
 
11.
Kummer V., Thiel W. R.: Bioaerosol – sources and control measures. Int J Hyg Environ Health 2008; 211: 299-307.
 
12.
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L. i wsp.: Biologiczne Czynniki Zagrożenia Zawodowego. Klasyfikacja, Narażone Grupy Zawodowe, Pomiary, Profilaktyka. Ad punctum, Lublin, 2007: 160.
 
13.
Górny R.L.: Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia Med Środ / Environ Med 2010; 13/1: 41-51.
 
14.
Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H., Compendium of soil fungi. New York: Academic Press. 1990.
 
15.
Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Klimek K. i wsp.: Narażenie pracowników fermy zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny. Medycyna Ogólna Nauki o Zdrowiu. 2011; 17/1: 12-16.
 
16.
Górny R.L.: Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych. PiMOŚP 2004; 3/41: 17-39.
 
17.
Chmiel M.J., Frączek K., Grzyb J.: Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza Woda Środ Obsz Wiej 2015; 15: 17-27.
 
18.
Kręgiel D.: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali technologicznej a jakość produkowanych opakowań. Żywność Nauka Technologia Jakość 2006; 1/46: 52-58.
 
19.
Kadariya J., Smith T. C., Thapaliya D.: Staphylococcus aureus and Staphylococcal Food-Borne Disease: An Ongoing Challenge in Public Health. Biomed Res Int 2014; 2014: 827965.
 
20.
Tong S.Y., Davis J.S., Eichenberger E. i wsp.: Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management. Clin Microbiol Rev 2015; 28/3: 603-661.
 
21.
Jarząb A., Górska-Frączek S., Rybka J., Witkowska D.: Zakażenia pałeczkami jelitowymi – diagnostyka, oporność na antybiotyki i profilaktyka. Postępy Hig Med Dośw 2011; 65: 55-72.
 
22.
Ławniczek-Wałczyk A., Górny R. L.: Endotoxins and β-glucans as markers of microbiological contamination—characteristics, detection, and environmental exposure. Ann Agric Environ Med 2010; 17: 193–208.
 
23.
Michalak A., Pawlas K.: Endotoksyny jako źródło środowiskowego oraz zawodowego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Med Środ/Environ Med 2013; 16/2: 7-13.
 
24.
Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. Official J Eur Communities L. 262/21, Bruksela.
 
25.
Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy. PiMOŚP 2013; 2/76: 5-17.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054