PL EN
PRACA ORYGINALNA
Bioaerozol morski w rejonie Zatoki Gdańskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Kierownik: dr Małgorzata Michalska Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Michalska   

Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b
 
 
Med Srod. 2011;14(1):24-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ważnym elementem procesów wymiany mas i energii, między morzem i atmosferą przebiegającej za pośrednictwem kropelek pyłu morskiego, jest proces powstawania bioaerozolu morskiego. W ostatnich dekadach XX wieku nastąpił bardzo wyraźny wzrost badań nad aktywnością morza. Wyniki tych badań wykazały, że koncentracje bakterii wynoszonych z kroplą aerozolową zwykle przewyższały setki razy ich stężenie zaobserwowane w wodzie przypowierzchniowej. Badania te dowodzą, także, aktywność aerozolowa morza kształtuje między innymi stan sanitarny powietrza, zwłaszcza w strefach nadmorskich. W celu ustalenia poziomów stężeń bioaerozolu bakteryjnego i grzybowego badania prowadzono na plażach w Gdyni, Sopocie, Gdańsku-Brzeżnie, w Sobieszewie i w Komarach. W strefie brzegowej próbki powietrza pobierano umieszczając końców´ urządzenia filtrującego, na wysokości 1 m. W strefie morskiej punkty poboru próbek powietrza atmosferycznego zlokalizowane były na terenie Zatoki Gdańskiej oraz w ujęciu Wisły. Próbki powietrza pobierano metodą filtracyjną na wysokości 4 m od lustra wody na statku R/V Baltica. Powietrze filtrowano za pomocą urządzenia Air Sampler firmy Sartorius MD8 na jałowe filtry. Po zakończeniu filtracji żelatynowe filtry nakładano na jałowe stałe podłoża mikrobiologiczne, a następnie płytki umieszczano w cieplarkach o temperaturach 20°C, 30°C i 37°C. Otrzymane wyniki podawano jako liczbę jednostek tworzących kolonie w 1 m3 powietrza bakterii lub grzybów (CFU/m3). W czasie pobierania próbek powietrza, badano podstawowe parametry meteorologiczne, takie jak: temperatura, wilgotność powietrza atmosferycznego oraz kierunki i prędkości wiatru. Wyniki badań przeprowadzonych w rejonie brzegowym wskazują na istotne statystycznie tendencje pomiędzy ogólną liczbą bakterii i zarodników grzybów, a miesiącem poboru prób (maksymalne liczebność bakterii i zarodników grzybów odnotowano w czerwcu i lipcu oraz we wrześniu, październiku i listopadzie), istotne statystycznie zależności pomiędzy liczebnością mikroorganizmów, a kierunkiem wiatru. Najwięcej badanych bakterii i grzybów stwierdzono w Gdyni i Gdańsku-Brześnie (wiatr z kierunków od-lądowych południowo-zachodnich) oraz w Sobieszewie i Komarach w dniach, w których przeważały wiatry o sile 3–4°B, z kierunku i północnowschodniego i wschodniego, że wiatry północno-wschodnie i wschodnie mogą przenosić masy silnie zanieczyszczonego powietrza znad obszaru mieszania się wód rzeki Wisły, z wodami morskimi do miejscowości położonych w rejonie ujęcia rzeki Wisły do Zatoki Gdańskiej.

Formation of bioaerosol is an important process of mass and energy exchange between sea and atmosphere by means of droplets of marine dust. Studies on aerosol activity of the sea was developed in the last decades of the 20 th century. Those studies revealed that concentrations of bacteria in aerosol droplets were hundreds times higher than their concentrations in superficial parts of seawater. The research also proved that aerosol activity of the sea can influence the sanitary condition of the air, especially at the seacoast areas. Surveys of air structure in coastal regions were performed on the Tricity beaches as well as in Sobieszewo and Komary. Atmospheric air sampling stations in the marine zone were located on the Gulf of Gdansk at the Vistula river mouth. Air samples were collected from the front platform on the ship R/V Baltica at 4m above the sea surface. The air samples were collected by filtration method using Sartorius apparatus. Airborne microbes were deposited onto sterile gelatine Sartorius filters. All filters were exposed directly towards the oncoming wind. After sampling, the exposed filters were placed onto the agar media on Petri plates and incubated. All measurement results were depicted in (CFU/m3) i.e. colony forming units in 1 m3 of the examined air. Meteorological measurements included: temperature, humidity wind speed and direction. The obtained results revealed that statistically significant trends were observed between the total number of bacteria or moulds and a season of sampling. The greatest number of microorganisms was noted in spring and autumn. Correlation analysis showed that statistically significant relationship exists between microbial abundance and the wind direction or speed and location of sampling site. Large quantities of fungal spores was detected in the areas of Gdynia and Gdansk - Brzeêno when south-west winds were blowing from the land. The highest number of bacteria were observed at the sampling stations located closest to the Vistula river mouth (Sobieszewo and Komary).
 
REFERENCJE (11)
1.
Bezdek H. F., Carlucci A. F.: Surface concentration of marine bacteria. Limnology and Oceanography 1972; 17: 556-569.
 
2.
Blanchard D. C., Syzdek L. D.: Mechanism for the water–toair transfer and concentration of bacteria. Science 1970; 170: 626-628.
 
3.
Weber M. E., Blanchard D. C., Syzdek L. D.: The mechanism of scavenging of waterborne bacteria by a rising bubble. Limnology and Oceanography 1983; 28: 101-105.
 
4.
Marks R., Kruczalak K., Jankowska K., Michalska M.: Bacteria and fungi in air over the Gulf of Gdansk and Baltic Sea. Journal of Aerosol Science 2001; 32: 43-56.
 
5.
Blanchard D. C., Syzdek L. D., Weber M. E.: Bubble scavenging of bacteria in freshwater quickly produces bacterial enrichment in airborne jet drops. Limnology and Oceanography 1981; 26: 961-964.
 
6.
Ulevicius V., Willeke K., Grinshpun S. A. i wsp.: Aerosolization of particles from a bubbling liquid: characteristics and generator development. Aerosol Science and Technology 1997; 26: 175–190.
 
7.
Kruczalak K., Olanczuk-Neyman K., Marks R.: Airborne microorganisms fluctuations over the Gulf of Gdansk Coastal zone (Southern Baltic). Polish Journal of EnvironmentalStudies 2002; 11: 531-536.
 
8.
Di Giorgio C., Krempff A., Guiraud H. i wsp.: Atmospheric pollution by airborne microorganisms in the city of Marseilles. Atmospheric Environment 1996; 30: 155-160.
 
9.
Shaffer B. T., Lighthart B.: Survey of culturable airborne bacteria at four diverse locations in Oregon: urban, rural, forest and coastal. Microbial Ecology 1997; 34: 167-177.
 
10.
Nowak A., Przybulewska K., Tarnowska A.: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza na terenie Szczecina w ró˝- nych porach roku. Drobnoustroje w Êrodowisku. Wyd. Akademii Rolniczej, Kraków 1997: 527-549.
 
11.
ZmysΠowska I., Jackowska B.: The occurrence of fungal microflora in atmospheric air in the area of the city of Olsztyn 2006; Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Environmental Development 9. www. ejpau. media. pl/volume9.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top