PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena narażenia na tlenek węgla grupy strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii. Kierownik: Prof. dr hab. Anna Długosz
 
 
Autor do korespondencji
Jadwiga Lembas-Bogaczyk   

Katedra i Zakład Toksykologii Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław tel./fax 71 344 43 75
 
 
Med Srod. 2011;14(1):18-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania zagrożeń strażaków w warunkach pożaru substancjami chemicznymi wykazały we wszystkich przypadkach obecność tlenku węgla. Wchłaniany przez drogi oddechowe łącząc się z hemoglobiną blokuje transport tlenu w organizmie, co doprowadza do anoksji tkankowej, która jest bezpośrednim zagrożeniem życia strażaków. Celem pracy była ocena narażenia na tlenek węgla strażaków uczestniczących w akcji gaszenia pożaru. Oszacowanie ilości wchłanianego tlenku węgla przez strażaków wykonano w grupie 40 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie na podstawie pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Do pomiarów tlenku węgla w wydychanym powietrzu użyto miernika Micro CO. Wyniki analizowano oddzielnie dla niepalących (n425) i dla palących papierosy (n415). Średni poziom COHb % dla niepalących wykonany przed akcją ratowniczo –gaśniczą wyniósł 0,39±0,30% i wzrósł po akcji istotnie statystycznie do 0,61±0,34%, natomiast w grupie palących poziom ten wyniósł 2,17±0,64% przed akcją i wzrósł nieistotnie po akcji do 2,33±0,63%. Poziom średni COHb% w tych samych grupach przed i po ćwiczeniach sprawnościowych wynosił odpowiednio dla niepalących przed ćwiczeniami 0,48±0,28% i po ćwiczeniach obniżył się statystycznie istotnie do 0,30±0,27%, a w grupie palących przed ćwiczeniami wynosił 2,23%±0,61 i obniżył się istotnie statystycznie do 1,54±0,71%. Stosując podział zależnie od wieku i stażu pracy nie stwierdzono różnic.

Firemen threat during fire burning of chemical substances indicated presence of carbon monoxide (CO) in all cases. Carbon monoxide causes death of fire. Inhaled through respiratory system, links with hemoglobin, thus blocking transport and distribution of oxygen in the body. This leads to tissue anoxia, which is a direct threat to firefighters’ life. The purpose of this study was to assess the exposure to carbon monoxide of participating firefighters extinguishing fire. Estimation of carbon monoxide quantity absorbed by firefighters was isolated in a group of 40 firefighters from Fire Extinguishing and Rescue Unit of State Fire in Nysa. The study was conducted by measuring carbon monoxide in exhaled air. For measurement of carbon monoxide concentration in exhaled air Micro CO meter was used. Results were demonstrated separately for nonsmokers (n425) and smokers (n415). Mean COHb[%] levels in nonsmokers, measured prior the rescue action was 0,39±0,3% and increased statistically significant after the action to 0,61±0,34%, while in the group smokers, this level was 2,17±0,64% before the action and increased insignificantly after the action to 2,3350,63%. The average COHb level in the same groups before and after exercise, was respectively: for nonsmokers prior to exercise was 0,48±0,28% and after exercise decreased statistically significant to 0,30±0,27%. In the group of smokers before exercise was 2,23±0,61% and decreased statistically significant up to 1,54±0,71%. It was no difference between the group of age and time of employment.
 
REFERENCJE (11)
1.
Brandt-Rauf P. W., Fallon L. F.,Tarantini T., Cathy Idema, Andrews L.: Health hazards of firefighters: exposure assessment. Br J Ind Med 1988; 45(9): 606 – 612.
 
2.
Jankovic J.,Jones W., Burkhart J. i wsp.: Environmental study of firefighters. Ann Occup Hyg 1991;35 (6): 581-602.
 
3.
Pożniak M.: Zagrożenia chemiczne w warunkach akcji gaśniczo-ratowniczych. Med. Pracy 2000; LI (4): 335-344.
 
4.
Sawicki T.: OddziaΠywanie tlenku węgla na strażaków w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczej. Bezpieczeństwo Pracy 2004; 4: 28-29.
 
5.
Kłopotowski J.: 12. Ostre zatrucia innymi związkami chemicznymi. Gazy. (w:) Bogdanik T. (ed.): Toksykologia Kliniczna. PZWL, Warszawa 1988: 383-391.
 
6.
Indulski J. (red. nacz.): Kryteria zdrowotne środowiska. 13.Tlenek węgla.: MZ. OS, Departament Inspekcji Sanitarnej. PZWL, Warszawa 1987: 60-99.
 
7.
Sawicki T.: Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażaków w warunkach pożaru. Bezpieczeństwo Pracy 2004; 7-8: 35-38.
 
8.
Takano T., Maeda H.: Exposure of firefighters to carbon monoxide. J Com- bustion Toxicology1981; 8: 89-95.
 
9.
Brandt-Rauf P. W., Cosman B., Fleming Fallon JR L., i wsp.: Health hazards of firefighters: acute pulmonary effects after toxic exposures. Br J Ind Med 1989; 46: 209-211.
 
10.
Cone D. C., MacMillan D. S., Van Gelder C., i wsp.: Noninvasive fireground assessment of carboxyhemoglobin levels in firefighters. Prehosp Emerg Care 2005; 9 (1): 8-13.
 
11.
Czogała J.: Wpływ palenia papierosów na kształtowanie si´ narażenia środowiskowego na tlenek węgla mieszkańców terenów silnie i słabo uprzemysłowionych. Roczn PZH 1998; 49: 231-240.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top