PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w wybranych punktach usytuowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych Krakowa
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Microbiology, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Kraków. Head of the Department of Microbiology: prof. W. Barabasz, Rector of the University of Agriculture: prof. W. Sady
 
 
Autor do korespondencji
Anna Lenart-Boroń   

Department of Microbiology University of Agriculture in Kraków ,Mickiewicza ave 24/28
 
 
Med Srod. 2014;17(2):15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Kraków jest jednym z najpiękniejszych i zarazem jednym z najbardziej zatłoczonych polskich miast, w którym każdego dnia po ulicach przemieszczają się tysiące samochodów, a także przechodniów i rowerzystów. Coraz większe zaniepokojenie budzi problem narażenia ludzi na aerozol biologiczny, którego podwyższone stężenie może wystąpić między innymi w zapylonych miejscach, takich jak zatłoczone ulice. Z tego powodu, celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w wybranych punktach przy głównych szlakach komunikacyjnych Krakowa.

Materiał i metody:
Próbki powietrza pobierano w 10 punktach umiejscowionych wzdłuż głównych dróg, czterokrotnie w ciągu roku, przy użyciu impaktora MAS- 100. Oznaczono liczebność czterech grup mikroorganizmów – bakterii mezofilnych, grzybów, promieniowców i gronkowców. Wyniki wyrażono jako jednostki tworzące kolonie w m3 powietrza i porównano z Polskimi Normami dotyczącymi jakości mikrobiologicznej powietrza atmosferycznego.

Wyniki:
Najwyższe stężenie bioaerozolu bakteryjnego i grzybowego stwierdzono jesienią, gdy warunki atmosferyczne były korzystne dla zwiększonej liczebności drobnoustrojów w powietrzu. Ogółem, grzyby były najliczniejszą grupą drobnoustrojów, a najmniej liczną były gronkowce. We wszystkich badanych lokalizacjach liczebność promieniowców była niepokojąco wysoka. Stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zmienności sezonowej w stężeniu bioaerozolu, przy czym różnice te mogły być wynikiem zmiennych warunków atmosferycznych.

Wnioski:
Przeprowadzone badania wykazały, że pod względem stężenia bakterii i grzybów powietrze w badanych lokalizacjach było mikrobiologicznie czyste. Jednakże we wszystkich lokalizacjach stwierdzano wysokie stężenie promieniowców, co może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych np. u pieszych i rowerzystów, którzy często narażeni są na kontakt z bioaerozolem, podróżując wzdłuż głównych dróg w Krakowie. Stwierdzono istotną statystycznie zmienność liczebności badanych drobnoustrojów w różnych porach roku.


Introduction:
Kraków is one of the most beautiful but also one of the most crowded Polish cities with large numbers of cars, pedestrians and cyclists travelling each day. There has been an increasing concern about the human exposure to bioaerosols, which can occur, among others, at the sites characterized by increased dustiness, such crowded streets. The aim of this study was to evaluate the microbiological quality of air in the selected sites situated by the main roads in Kraków.

Material and Methods:
Air samples were collected in 10 sites located by per year. Four microbial groups were enumerated: mesophilic bacteria, fungi, actinomycetes and staphylococci. The results were expressed as colony forming units perm3 of air and compared with Polish Standards concerning microbiological air quality.

Results:
The greatest bacterial and fungal aerosol concentration was observed in autumn, when atmospheric conditions could have promoted abundance of those microorganisms. In general, fungi were the most numerous group of airborne microorganisms, while staphylococci were the least numerous. The number of actinomycetes was alarmingly high in all sites. It was found that seasonal differences in the bioaerosol concentration were statistically significant and the recorded differences could have been affected by atmospheric conditions.

Conclusions:
The conducted studies showed that in terms of airborne bacteria and fungi, the air in the examined locations was microbiologically unpolluted. However, high numbers of airborne actinomycetes were observed in all sites, which can cause adverse health effects in pedestrians or cyclists who are frequently exposed to bioaerosols by the main routes in Kraków. Statistically significant variability was found in the prevalence of the examined microorganisms in different seasons of the year.

 
REFERENCJE (23)
1.
Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K. i wsp.: Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005: 117.
 
2.
Lee J.H., Jo W.K.: Characteristics of indoor and outdoor bioaerosols at Korean high-rise apartment buildings. Environmental Research 2006; 101: 11-17.
 
3.
Bowers R.M., Sullivan A.P., Costello E. i wsp.:Sources of bacteria in outdoor air across cities in the Midwestern United States. Appl. Environ. Microbiol. 2011; 77: 6350-6356.
 
4.
Jacobs R.R.: Risk environments. (w:) Rylander R., Jacobs R.R. (ed.): Organic dusts exposure, effects and prevention. Lewis, USA 1994: 3-15.
 
5.
Lee C.C., Chen M.R., Shih T.S. i wsp.: Exposure assessment on volatile organic compounds (VOCs) for Tollway station workers via direct and indirect approaches. J. Occup. Health 2002; 44: 294-300.
 
6.
 
7.
Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia – różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: 610.
 
8.
http://krakow.pl/plan [downloaded 24.06.2014].
 
10.
Donderski W., Walczak M., Pietrzak M.: Microbiological Contamination of Air within the City of Toruń. Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 223-230.
 
11.
Chen X., Ran P., Ho K. i wsp.: Concentrations and size distributions of airborne microorganisms in Guangzhou during summer. Aerosol Air Qual. Res. 2012; 12: 1336-1344.
 
12.
Operator’s Manual MAS-100TM professional Microbial Air Monitoring System for the Microbiological Testing of Air. Brussels, Belgium.
 
13.
Polska Norma, PN-89/Z-04/04111/02. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 
14.
Polska Norma, PN-89/Z-04/04111/03. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 
15.
Morris K.J.: Modern microscopic methods of bioaerosol analysis. (w:) Bioaerosols Handbook. Cox C.S., Wather C.M. (ed.) CRC Press, Boca Raton 1995: 285-313.
 
16.
Journal of Laws of the Republic of Poland No. 2012, item 1031. Regulation of the Minister of Environment of 24 August 2012 concerning evaluation of substance levels in the air.
 
17.
Paluch J.: Podstawy mikrobiologii przemysłowej. Wydawnictwo Naukowo– Techniczne. Warszawa 1972: 384.
 
18.
Grzyb J., Michałek J., Frączek K. i wsp.: Microbial air contamination on the marketplaces in Krakow. Ecol. Chem. Eng. A. 2012; 19: 267-273.
 
19.
Reponen T.A., Gazenko S.V., Grinshpun S.A. i wsp.: Characteristics of airborne actinomycete spores. Appl. Environ. Microbiol. 1998; 64: 3807-3812.
 
20.
Lloyd A.B. Dispersal of Streptomycetes in air. Microbiology. 1969; 57: 35-40.
 
21.
Kagen S.L., Fink J.N., Schlueter D.P., Kurup V.P. i wsp.: Streptomyces albus: a new cause of hypersensitivity pneumonitis. J. Allergy Clin. Immunol. 1981; 68: 295-299.
 
22.
Hirvonen M.R., Nevalainen a., Makkonen M. i wsp.: Streptomyces spores from mouldy houses induce nitric oxide, TNFx and IL-6 secretion from RAW264.7 macrophage cell line without causing subsequent cell death. Environ. Toxicol. Pharmacol. 1997; 3: 57-63.
 
23.
Cronholm L.S.: Potential health hazards from microbial aerosols in densely populated urban regions. Appl. Environ. Microbiol. 1980; 39 (1): 6-12.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top