PL EN
PRACA ORYGINALNA
Określenie narażenia osób biegających w wybranych punktach Krakowa na aerozol mikrobiologiczny
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Mikrobiologii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Kierownik Katedry: dr hab. inż. M. J. Chmiel, Rektor: prof. dr hab. inż. W. Sady
 
 
Med Srod. 2015;18(2):39-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w wybranych punktach zlokalizowanych na terenie Krakowa. Określono także wpływ warunków meteorologicznych: temperatury, wilgotności oraz zapylenia na liczebność drobnoustrojów.

Materiał i metody:
Powietrze do badań pobierano wiosną, latem, jesienią i zimą 2014 r., metodą uderzeniową przy użyciu impaktora typu MAS-100 (Merck). Analizę wykonano w trzech powtórzeniach, wyniki porównano z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach.

Wyniki:
Stwierdzono zależność między porą roku a liczebnością badanych drobnoustrojów stanowiących bioaerozol. Ich liczebność różniła się również w zależności od punktu poboru. Lato i jesień okazały się być porami roku, w czasie których wszystkie badane grupy mikroorganizmów występowały w powietrzu w największym stężeniu. Natomiast zima okazała się być najmniej sprzyjającą porą roku dla drobnoustrojów. W badanych próbkach stwierdzono występowanie typowej mikroflory powietrza. Zidentyfikowano grzyby należące do rodzajów: Cladosporium, Mucor, Penicillium, Alternaria, Trichothecium i Fusarium. Wśród bakterii zidentyfikowano Micrococcus spp., Diplococcus spp., Tetracoccus spp., Streptobacillus spp., Staphylococcus spp. oraz promieniowce.

Wnioski:
Stwierdzono, duże zróżnicowanie w występowaniu drobnoustrojów w zależności od pory roku i punktu poboru powietrza. Przeprowadzone badania wykazały, że powietrze w badanych lokalizacjach nie stanowiło zagrożenia mikrobiologicznego dla osób biegających.


Introduction:
The purpose of this study was to evaluate the microbiological quality of the air at the selected places which are located in Cracow and also to determine the influence of weather conditions, such as temperature, humidity and pollination on the number of microorganisms.

Material and Methods:
Samples of air were taken during spring, summer, autumn and winter. The analyses were carried out by using a single-stage MAS-100 impactor (Merck) and repeated three times. Results were compared to guidelines which are included in Polish Standards.

Results:
The results of the study suggest that there is correlation between seasons and number of microorganisms. Moreover the number of microbes depends on location. The highest concentration of all groups of microorganisms occurred in summer and autumn. Conversely the lowest number of microbes occurred in winter. The results indicated that the composition of bioaerozol is typical and consists of fungi: Cladosporium spp., Mucor spp., Penicillium spp., Alternaria spp., Trichothecium spp., Fusarium spp., bacteria: Micrococcus spp., Diplococcus spp.,Tetracoccus spp., Streptobacillus spp., Staphylococcus spp. and actinomycetes.

Conclusions:
The results revealed that there is a big difference in the occurence of microorganisms and it depends on season and location as well. However our study indicates that air does not pose a microbiological threat to runners.

FINANSOWANIE
praca została sfinansowana ze środków przeznaczonych na działalność statutową Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 
REFERENCJE (34)
2.
Pietras B.: Czynniki meteorologiczne wpływające na koncentrację aerozoli w Krakowie oraz analiza cząstek aerozoli, Prace studenckiego koła naukowego geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, Kraków 2013; 2: 85-94.
 
3.
Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K., Pawełczyk A.: Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 
4.
Barabasz W., Barabasz J., Albińska D., Smyk E.: Obiekty komunalne jako źródła bioaerozolu i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia. Mat. XI Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”, 2005.
 
5.
Michałkiewicz M., Piskorek J.: Składowiska odpadów jako źródło skażenia mikrobiologicznego. Rynek Instalacyjny 2008; 10.
 
6.
Baron P.A., Willeke K.: Aerosol Measurement: Principles, Techniques, and Applications. John Wiley and Sons, Inc., New York 2001.
 
7.
Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
8.
Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
9.
Irving W., Boswell T., Ala'Aldeen D.: Mikrobiologia medyczna – krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
10.
Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
 
12.
Grinn-Gofroń A.: Rodzaje Aspergillus i Penicillium jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych. Alergoprofil 2010; 6: 2-5.
 
13.
Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenie mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy 2005.
 
14.
Milanowski J.: Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i inne choroby wywołane pyłami organicznymi. Postępy Nauk Medycznych 2007; 11: 482-491.
 
15.
Hamra G., Guha N., Cohen A., Laden F.: Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Environ Health Perspect 2014; 122(9): 906-911.
 
16.
Ge Li Y., Gao X.: Epidemiologic studies of particulate matter and lung cancer. Chin J Cancer 2014; 33.
 
19.
PN-Z-04008-08. 1989. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do badań mikrobiologicznych metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 
21.
PN-Z-04111/02. 1998. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 
22.
PN-Z-04111/03. 1998. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 
23.
Domsch K.H., Gams W., Anderson T.H.: Compendium of Soil Fungi. London 1980.
 
24.
Gilman J.C.: Manual of Soil Fungi. USA 1957.
 
25.
Holt J.G., Krieg N.R., Sneath P.H.A. et al.: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Wyd. 9. Williams & Wilkins, Baltimore 1994.
 
26.
Macura A.B.: Diagnostyka grzybów. Część II. Diagnostyka grzybów pleśniowych. Diagnosta Laboratoryjny 2008; 3(18): 4-5.
 
27.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
 
28.
Chmiel M., Tandyrak A., Barabasz W.: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. TBPŚ Geosfera 2008; 12: 151-161.
 
29.
Zmysłowska I.: Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2003.
 
30.
Sabariego S., Díaz de la Guardia C., Alba F.: The effect of meteorological factors on the daily variation of airborne fungal spores in Granada (southern Spain). Int J Biometeorol 2000; 44: 1-5.
 
31.
Frączek K., Grzyb J.: Badania nad rozprzestrzenianiem się aerozolu grzybowego na terenie Krakowa. Nauka Przyr Technol 2010; 4: 75.
 
32.
Nowak A., Przybulewska K., Tarnowska A.: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza na terenie Szczecina w różnych porach roku. Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie. Akademia Rolnicza, Kraków 1997; 527-549.
 
33.
Grzyb J., Frączek K.: Bioaerosol-forming Actinomycetes at the selected sites of Krakow. Ecol Chem Eng A 2013; 20: 443-436.
 
34.
Chełkowski J.: Mikotoksyny, grzyby toksynotwórcze, mikotoksykozy. IGR PAN, Poznań 2010.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top