PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zawartości wybranych pierwiastków w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Epidemiologii i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Dyrektor: dr n. med. P.Z. Brewczyński
 
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój Dyrektor: mgr G. Kuczera
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Toksykologii, Sosnowiec Kierownik: dr hab. D. Wiechuła
 
4
Wojewódzki Szpital Urazowy, Zakład Diagnostyki, Piekary Śląskie Dyrektor: dr n. med. B. Koczy
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński   

Institute of Occupational Medicine and Environmental Heath 41-200 Sosnowiec, 13 Koscielna Str.
 
 
Med Srod. 2014;17(2):23-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W pracy przedstawiono zagadnienie występowania i współwystępowania Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka żółciowego mieszkańców okręgu częstochowskiego i bielskiego. Wybór obszarów badań determinowała inna struktura mineralna pyłów zawieszonych w powietrzu oraz przeciętne różne występowanie innych pierwiastków w pyle zawieszonym w powietrzu. Celem pracy było ustalenie zawartości oraz współwystępowania Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka żółciowego.

Materiał i metody:
Zawartość pierwiastków w złogach pęcherzyka żółciowego pozyskanych podczas cholecystektomii oznaczano metodą emisyjnej spektrometrii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES) z wykrywalnością 0,01 μg/g.

Wyniki:
Obecność wybranych pierwiastków w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego ilustruje obszerna charakterystyka statystyczna ich występowania u pacjentów okręgu bielskiego i częstochowskiego oraz przebieg zmian ilorazu zawartości badanych pierwiastków w porównaniu do ich sumy w funkcji zmian ich przeciętnej zawartości w złogach pęcherzyka żółciowego.

Wnioski:
Zawartość badanych pierwiastków w złogach pęcherzyka żółciowego była różna ze względu na obszar zamieszkania i płeć, różnice lepiej opisywały średnie geometryczne.


Introduction:
In this work, the problem of occurrence and co-occurrence of titanium, lithium, molybdenum, strontium, calcium, magnesium, sodium and potassium in the choleliths of the inhabitants of Częstochowa and Bielsko-Biała district has been presented. The choice of research area was determined by the different mineral structure of suspended dust in the air, as well as the average different occurrence of some other minerals in suspended dust in the air. The aim of the studies was to define the level of accumulation and coincidention of Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K in deposits in the gallbladder.

Material and Methods:
The content of these particular elements in the gall bladder deposits obtained during cholecystectomy was assessed by means of inductive coupledplasma – atomic emission spectrometry (ICP – AES) with accuracy to 0,01 μg/g.

Results:
The presence of selected elements in the mineral structure of gall bladder deposits is illustrated by the vast statistical characteristic of their occurrence in the inhabitants of Częstochowa and Bielsko-Biała district. This is also documented by the course of quotient changes of the individual element’s content, compared to their sum in the function of changes of their average content in the gall bladder deposits.

Conclusions:
The level of examined elements in gallbladder deposits was different according to place of living and gender, those differences being better discriminated by geometrical averages.

 
REFERENCJE (21)
1.
Nowak N., Kwapuliński J.: Występowanie wybranych metali w pyle zawieszonym wokół Elektrowni „Łagisza”. OchronaPowietrza; 1991: 2, 38-43.
 
2.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy. Ochrona Powietrza; 1991: 1, 6-9.
 
3.
MirosławskiJ., Kwapuliński J., Sowada B., Cebula J., Cyganek M.: Środowiskowy poziom Pb i Cd we krwi u pracowników huty żelaza i stali w warunkach wtórnego pylenia. Ochrona Powietrza; 1991: 6, 141-144.
 
4.
Kwapuliński J., Fischer A., Wiechuła D.: Zmiany zawartości metali w zębach kobiet niepalących i palących zamieszkałych w sąsiedztwie huty HMN „Szopienice” w Katowicach. W: Kobieta i Tytoń współczesne poglądy. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego, 2001: 127-137.
 
5.
Kwapuliński J., Brodziak B., Bogunia M., Rabsztyn E., Otrębska B., Kobiołka W.: Różnice w występowaniu metali we włosach potylicznych i łonowych u kobiet pozostających pod wpływem emisji dymu tytoniowego. W: Kobieta i Tytoń współczesne poglądy. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego, 2001: 138-145.
 
6.
Nogaj E., Kwapuliński J., Nogaj P., Olejczyk M.: Heavy metals in artery of patient living industrial region on south Poland, Toxicol Lett 2003; 144, Suppl. 1, 183-184.
 
7.
Wiechuła D., Jurkiewicz A., Kwapuliński J., Loska K.: Arsenic content in femoral head spongious bone of the habitants of southern and central Poland, Toxicol Lett 2003; 144, Suppl. 1: 142.
 
8.
Malara P., Kwapuliński J.: The occurrence of metals in human teeth in relation to environmental exposure. Pol J Environ Stud 2004; 13, Suppl. II: 315-317.
 
9.
Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J., Malara B.: The effect of environmental exposure to heavy metals on presence of selected essentials elements in the roots of permanent teeth. Pol J Environ Stud 2006; 15, 2b: 444–446.
 
10.
Fischer A., Wiechuła D., Postek-Stefańska L., Kwapuliński J.: Concentrations of metals in maxilla and mandible deciduous and permanent human teeth. Biol Trace Elem Res 2009; 132: 1-3, 19-26.
 
11.
Brodziak-Dopierała B., Kwapuliński J., Kusz D., Gajda Z., Sobczyk K.: Interactions between concentrations of chemical elements in human femoral heads. Arch Environ Contam Toxicol 2009; 57: 203-210.
 
12.
Bogunia M., Kwapuliński J., Bogunia E., Ahnert B., Brodziak B., Bebek M., Jakubowska J., Mitko K.: Beryllium concentration in hydroxiapatites of gallstones in the inhabitants of Upper Silesia. Pol J Environ Stud 2006: 15, 2a: 231-233.
 
13.
Kwapuliński J., Paukszto A., Mirosławski J., Nowak B., Wiechuła D.: Specjacja metali ciężkich w pyłach osiadłych na liściach drzew w okolicach Pilska i Babiej Góry. Sylwan 1993; 7: 31-44.
 
14.
Stempin M., Drobek L., Bojarska K., Kwapuliński J.: Contents of main components in ashes obtained from coals enriched in heavy fluids by X-ray fluorescence spectrometry method. Pollutants in Environment 1994, 1995; 4-5: 99-102.
 
15.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Drobek L., Bojarska K., Stempin M.: Dust of coal combustion as the element of endanger for inhabitants of the Upper Silesian industrial region. Pollutants in Environment 1994, 1995; 4-5: 121-124.
 
16.
Kwapuliński J., Brodziak-Dopierała B., Nogaj E., Ahnert B., Brewczyński P., Rabsztyn E., Rutkiewicz J.: Analiza przydatności wybranych prób biologicznych dla oceny narażenia na rtęć w aspekcie interakcji z innymi pierwiastkami. Environmental Medicine 2013, 16, 3: 36-41.
 
17.
Landsiedel R, Ma-Hock L, Van Ravenzwaay B, Schulz M, Wiench K, Champ S, Schulte S, Wohlleben W, Oesch F.: Gene toxicity studies on titanium dioxide and zinc oxide nanomaterials used for UV-protection in cosmetic formulations. Nanotoxicology. 2010; 4: 364-381.
 
18.
Szlecht A., Schroeder G.: Zastosowanie nanotechnologii w kosmetologii. W: Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. 2010: 7-34.
 
19.
Zając K., Królik M., Łęska B., Schroeder G.: Filtry przeciwsłoneczne w kosmetykach działające w zakresie promieniowania UV. W: Nanotechnologia, kosmetyki,chemia supramolekularna. Red.: Schroeder G., 2010: 35-62.
 
20.
Cegłowski M., Schroeder G.: Toksykologia nanomateriałów. W: Nanotechnologia, kosmetyki,chemia supramolekularna. 2012: 7-24.
 
21.
Wawrzyńczak A., Nowak I.: Przeciwutleniacze stosowane w kosmetykach. W: Nanotechnologia, kosmetyki,chemia supramolekularna. Red.: Schroeder G., 2012: 121-13.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top