PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rola nałogu palenia tytoniu i zawartości pierwiastków fizjologicznych na udział litu, tytanu, strontu, molibdenu w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Epidemiologii i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Kierownik: mgr K. Kuźniewski
 
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Jastrzębie Zdrój Dyrektor: mgr G. Kuczera
 
3
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Medyczny Rzeszów Rektor: prof. nadzw. dr hab. inż. T. Pomianek
 
4
MEGREZ Sp. z o.o. Tychy Dyrektor: mgr M. Szulc
 
5
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny Dziekan: prof. dr n. farm. S. Boryczko
 
6
Wojewódzki Szpital Urazowy, Zakład Diagnostyki, Piekary Śląskie Dyrektor: dr hab. n. med. B. Koczy
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kwapuliński   

Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec (Poland) tel. 502 606 612
 
 
Med Srod. 2016;19(1):25-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W pracy przedstawiono zagadnienie występowania i współwystępowania pierwiastków śladowych Ti, Li, Mo, Sr w nawiązaniu do zmian zawartości pierwiastków fizjologicznych Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka żółciowego od osób palących i niepalących mieszkających na terenach okręgu bielskiego i częstochowskiego. Celem badań było ustalenie zawartości oraz współwystępowania Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka żółciowego osób palących i niepalących.

Materiał i metody:
Zawartość pierwiastków w złogach pęcherzyka żółciowego pozyskanych podczas cholecystektomii oznaczano metodą emisyjnej spektrometrii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES) z wykrywalnością 0,01 μg/g.

Wyniki:
Charakterystyka statystyczna obrazuje występowanie wybranych pierwiastków w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego osób palących i niepalących na przykładzie okręgu bielskiego i częstochowskiego.

Wnioski:
Zawartość Ti, Li, Mo, Sr w złogach pęcherzyka żółciowego była większa u osób niepalących w obu badanych regionach, jako rezultat mniejszej ich dyskryminacji.


Introduction:
The paper presents the problem of occurrence and co-occurrence of the elements: titanium, lithium, molybdenum and strontium with physiological elements such as calcium, magnesium, sodium and potassium in smoking and non-smoking inhabitants of Częstochowa and Bielsko-Biała districts. The aim of this study was to determine the level of accumulation and co-occurrence of Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K in deposits of the gallbladder in smokers and nonsmokers.

Material and Methods:
The content of these elements in gallbladder deposits obtained during cholecystectomy was assessed by means of inductive coupled plasma –atomic emission spectrometry (ICP – AES) with accuracy to 0,01 μg/g.

Results:
Comprehensive statistical data illustrate the occurrence of the selected elements in the mineral structure of gallstones in smoking and non-smoking people on the example of inhabitants of Częstochowa and Bielsko- Biała districts.

Conclusions:
The content of the investigated elements in deposits of the gallbladder was higher in the nonsmokers’ choleliths in both districts as a result of smaller discrimination

 
REFERENCJE (32)
1.
Nowak N., Kwapuliński J.: Występowanie wybranych metali w pyle zawieszonym wokół Elektrowni „Łagisza”. Ochrona Powietrza 1991; 2: 38-43.
 
2.
Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy. Ochrona Powietrza 1991; 1: 6-9.
 
3.
Brazowski J., Czerwionka-Szaflarska M.: Bierne palenie – niedoceniany problem w populacji wieku rozwojowego. Pediatr Pol 2009; 84: 70.
 
4.
Warren Ch., Riley l., Asma S., Eriksen M., Green L., Blanton C., Loo C., Batchelor S., Yach D. Tobacco use by youth: a surveillance report from the Global Youth Tobacco Survey Project. Bull World Health Organization 2000; 78: 868-876.
 
5.
Falcon M., Vinas P., Perez-Carceles M.D. et al.: Placental cadmium and lipid peroxidation in smoking women related to newborn anthropometric measurements. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2003; 45: 278.
 
6.
Pachlopnik Schmid J.M., Kuehni C.E., Strippoli M.P. et.al.: Maternal Tobacco smoking and decreased leucocytes, including dentritic cells, in neonates. Pediatr Res 2007; 61: 462.
 
7.
Zagierski M., Woś-Wasilewska E., Liberek A. i wsp.: Wpływ biernego palenia papierosów na stan zdrowia dzieci. Pediatr Współ Gastroenter Hepatol 2008; 10: 194-198.
 
8.
Montgomery S.M., Ehlin A., Ekbom A.: Smoking during pregnancy and bulimia nervosa in offspring. J Perinat Med 2005; 33: 206.
 
9.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M., Ahnert B., Olender J.: Zmiana zawartości Fe i Mn w migdałkach dzieci narażonych na bierne palenie i ich lokalną imisję na przykładzie Chorzowa. Przegl Lek 2010; 67(10): 936-940.
 
10.
Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M.: Wpływ biernego palenia na występowanie Cu i Ca w migdałkach dzieci obszaru miasta Tychy. Przegl Lek 2010; 67(10): 933-935.
 
11.
Brodziak B., Kwapuliński J., Szczygieł M., Kobiołka W.: Występowanie metali w błonach płodowych, fragmentach przypłodowych i trzyłożyskowych pępowin w aspekcie nałogu palenia tytoniu. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 87-94.
 
12.
Wiechuła D., Kwapuliński J., Szczygieł M., Kobiołka W.: Wpływa palenia czynnego i biernego na zawartość wybranych metali w łożyskach kobiet. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 95-105.
 
13.
Bogunia M., Kwapuliński J., Mander J., Szczygieł M.: Występowanie metali ciężkich w mleku kobiet palących i niepalących zamieszkałych na terenie Ziemi Cieszyńskiej. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 107-115.
 
14.
Nogaj E., Kwapuliński J., Nogaj P.: Rola nałogu palenia tytoniu w kontaminacji wybranymi metalami tętnic udowych; W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 170-181.
 
15.
Malara P., Kwapuliński J., Malara B.: Wpływ nałogu palenia tytoniu na współwystępowanie metali w zębach kobiet. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 192-204.
 
16.
Fischer A., Kwapuliński J., Wiechuła D.: Równowaga kationowa w zębach kobiet palących i niepalących zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., ,Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 205-212.
 
17.
Kwapuliński J., Nogaj E., Trzcionka J.: Występowanie metali w zmienionych miażdżycowo tętnicach udowych osób palących i niepalących. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. (red.) Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 182-189.
 
18.
Malara P., Łangowska-Adamczyk H., Kwapuliński J., Malara B.: Wpływ palenia tytoniu na występowanie kadmu i ołowiu w twardych tkankach zębów. Czas Stom 2004; 7(2): 118- 124.
 
19.
Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J.: The influence of cigarette smoking on the occurrence of some metals In teeth. Pol J Environ Stud 2004; Suppl. II: 312-314.
 
20.
Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J.: Koncepcja równowagi kationowej w układach biologicznych na przykładzie twardych tkanek zębów. Annales Academiae Medicae Silesiesis 2004; (Supl), 83: 163-168.
 
21.
Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J.: Występowanie ołowiu i kadmu w zębach mlecznych dzieci dodatkowo narażonych w mieszkaniach na dym tytoniowy. Przegl Lek 2004; 61(10): 1122-1125.
 
22.
Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia M., Mirosławski J., Rochel R., Rutkiewicz J.: Zastosowanie metody analizy czynników głównych do oceny wpływu nałogu palenia tytoniu na występowanie pierwiastków w kamieniach żółciowych kobiet. Przegl Lek 2004; 61(10): 1131-1134.
 
23.
Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia M., Bogunia E., Nogaj E., Kowol J., Rutkiewicz J.: Analiza potencjalnych reakcji antagonizmu między ołowiem i wapniem w kamieniach żółciowych kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1135-1139.
 
24.
Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M., Kowol J., Bogunia E.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1147-1150.
 
25.
Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia E., Górka A., Rabsztyn., Otrębska B.: Antagonistyczna rola selenu w interakcjach z wybranymi pierwiastkami podczas kontaminacji kamieni żółciowych u mężczyzn palących i niepalących. Przegl Lek 2005; 62(10): 1082-1085.
 
26.
Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Ahnert B., Babula M., Sulfita M., Nogaj P.: Badania nad występowanie rtęci w migdałkach gardłowych w nawiązaniu do płci, wieku i miejsca zamieszkania (województwa śląskiego). W: Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowie-ka. (red.) Falkowska L., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2010: 251-256.
 
27.
Bogunia M., Ahnert B., Kwapuliński J., Brodziak B., Bogunia E., Kowol J., Paukszto A., Zmiany zawartości baru i strontu w złogach kamieni żółciowych kobiet palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006; 63(10): 1011-1014.
 
28.
Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia E., Nogaj E., Rutkiewicz J., Mitko K., Bebek M.: Zastosowanie metody analizy czynników głównych do oceny roli żelaza i manganu w składzie chemicznym kamieni żółciowych. Bromat Chem Toksykol 2006; 39(4): 391-395.
 
29.
Kwapuliński J., Fischer A., Wiechuła D.: Udział dróg migracji niektórych metali w intoksykacji zębów osób palących i niepalących. Przegl Lek 2004; 61(10): 1140-1143.
 
30.
Brodziak B., Kwapuliński J., Nogaj E., Bebek M., Mitko K.: Zawartość metali w głowie kości udowej w grupie osób niepalących oraz palących w przeszłości. Przegl Lek 2004; 61(10): 1144-1146.
 
31.
Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M., Kowol J., Bogunia E., Walczyk K.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1147-1150.
 
32.
Zanieczyszczenie powietrza. Województwo śląskie w latach 2005-2012 ŚlSSE Katowice. Roczne Biuletyny.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top