PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza na temat gruźlicy wśród beneficjentów jadłodajni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych w Katowicach
 
Więcej
Ukryj
1
Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Bytom
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii, Bytom Kierownik Zakładu Epidemiologii, WZP: dr hab. n. med. J. Słowiński
 
 
Autor do korespondencji
Dominka Myśliwiec   

os. J. Kochanowskiego 18/6 43-190 Mikołów tel. 519 875 748
 
 
Med Srod. 2013;16(2):45-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Gruźlica to wciąż aktualny i poważny problem zdrowotny społeczeństwa XXI wieku. Szczególną grupą narażoną na zakażenie prątkami są osoby bezdomne oraz ubogie.

Cel pracy.:
Celem pracy była analiza stanu wiedzy dotyczącej gruźlicy wśród beneficjentów jadłodajni, noclegowni oraz schronisk na terenie miasta Katowice.

Materiał i metody:
Badanie objęło grupę 175 osób, (69,7% mężczyzn i 30,3% kobiet) i zostało przeprowadzone w lutym 2011 w sześciu placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby zakwalifikowane do badania wypełniały autorską ankietę dotyczącą warunków życia oraz wiedzy o gruźlicy. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program statystyczny Statistica 8.0, przyjmując poziom znamienności statystycznej p=0,05.

Wyniki:
Większość badanych to osoby do 60 r.ż. (68,0%), bezdomne (66,9%), bezrobotne (54,9%), legitymujące się wykształceniem podstawowym i zawodowym (69,1%). Na gruźlicę chorowało 8,0% badanych. Choroba ta była znana większości badanych (96,6%),a wiedza na jej temat najczęściej pochodziła od rodziny (43,2%) i znajomych (45,6%). Respondenci w większości prawidłowo wskazywali na charakterystyczne objawy gruźlicy oraz czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń. W badaniach profilaktycznych oraz zajęciach edukacyjnych nie uczestniczyło 82,3% ankietowanych.

Wnioski:
Podstawowa wiedza uczestników badania jest na dość dobrym poziomie, jednak im bardziej szczegółowe i dokładniejsze pytania, tym więcej kłopotu sprawiały respondentom. Istnieje ogromny deficyt programów zdrowotnych, których celem byłaby profilaktyka i edukacja tych osób


Introduction:
Tuberculosis (TB) is still an important and serious health problem of the XXI century. A group of people that are particularly at risk are the homeless and the poor.

Objective:
The main objective of this paper was the assessment of knowledge regarding TB of the poor from soup kitchens, homeless emergency shelter, hostels, in the Katowice city.

Material and Methods:
The examination covered 175 individuals (69.7% men and 30.3% women) and was conducted in February 2011 in six institutions which are involved in helping the homeless and those who are in a difficult financial situation. Questionnaire was completed by qualified for the examination subjects on their current life conditions and knowledge regarding TB. Statistical analysis was based on statistical programme Statistica 8.0. assuming that the level of statistical significance was p=0.05.

Results:
The majority of the examined individuals were in their early 60’s (68.0%), homeless (66.9%), unemployed (54.9%) with preliminary and vocational background. From TB suffered 8,0%. Most of the subjects (96.6%) were aware of this disease and the main information sources on TB have came from families (43.2%) and friends (45.6%). Mostly the characteristic symptoms of tuberculosis and the risk factors were defined correctly. In the prophylactic research and the educational programme did not participate 82,3% of subjects.

Conclusions:
The subjects’ basic knowledge is fairly good, however the more detailed and accurate questions were asked, the more difficult it was for them to answer. There is a significant shortage of health programmes, which aim at prevention and education of the interested parties.

 
REFERENCJE (25)
1.
Zielonka T.: Gruźlica w Polsce, Europie i na świecie. Część I – zapadalność. Pol Merkuriusz Lek 2006; 123: 243–252.
 
2.
Rowińska-Zakrzewska E.: Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 186–200.
 
3.
Kwiatkowska S., Grzelewska-Rzymowska I.: Gruźlica w Polsce i na świecie. Alergia 2008; 2: 41–44.
 
4.
Moss A., Hahn J., Tulsky J. i wsp.: Tuberculosis in the homeless. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 460–464.
 
5.
Wygnańska J.: Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym. Aktualizacja 2006. Europejskie Obserwatorium Bezdomności – FEANTSA 2006: 6–11.
 
6.
Stychlerz A.: Zasady udzielania pomocy lekarskiej osobom bezdomnym. Forum Med Rodz 2009; 1: 77–79.
 
7.
Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Odział Analiz i Statystyki Medycznej: Gruźlica ciągle groźna. Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice 2010: 2–6.
 
8.
Zielonka T.: Gruźlica w Polsce, Europie i na świecie. Część II – umieralność, lekooporność i zakażenie HIV. Pol Merkuriusz Lek 2006; 123: 253–261.
 
9.
Hewett N., Halligan A.: Homelessness is a healthcare issue. J. R. Soc. Med. 2010, 103, 306–307.
 
10.
Korzeniowska-Koseła M.: Gruźlica w Polsce – czynniki sukcesu leczenia. Pneumon Alergol Pol 2007; 75: 1–7.
 
11.
Frankish C., Hwang S., Quantz D.: The relationship between homelessness and health: An overview of research in Canada. University of Toronto 2009: 1–12.
 
12.
Roy A., Abubakar I., Yates S. i wsp.: Evaluating knowledge gain from TB leaflets for prison and homeless sector staff: the National Knowledge Service TB pilot. Eur J Pub Health 2008; 6:600–603.
 
13.
Estrela E.: Reducing health inequalities in the EU. The Magazine of FEANTSA – Homeless in Europe 2011: 18–19.
 
14.
Hall J., Story A.: An authentic voice – TB peer educators. The Magazine of FEANTSA – Homeless in Europe 2009: 20–22.
 
15.
Rydzewska N., Wieczorek D., Król I. i wsp.: Czynniki społecznobytowe w ocenie zachorowań na gruźlicę płuc w Kaliszu w latach 1991-2000. Wiad Lek 2006: 7–8: 492–496.
 
16.
Komisja Unii Europejskiej: Zmniejszenie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011: 7–13.
 
17.
Solarczyk-Szwec H.: Wykształcenie, jako czynnik włączenia i wyłączenia społecznego. Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Europejski Fundusz Społeczny, Toruń 2010: 1–15.
 
18.
WHO: Health Impact Assessment. The determinants of health. Informacje dostępne na: http://www.who.int/hia/evidenc... doh/en/index4.html. Stan na dzień 21.01.2013.
 
19.
Shetty N., Shemko M., Vaz M. i wsp..: An epidemiological evaluation of risk factors for tuberculosis in South India: a matched case control study. Int J Tuberc Lung Dis 2006; 10: 80–86.
 
20.
Poston B.: Maslow’s Hierarchy of Needs. The Surgical Technologist 2009; 8: 347–353.
 
21.
Kinal A.: Bezdomność, jako wyzwanie dla społeczności lokalnej. Rocznik Lubuski 2003; Tom XXIX, cz.1: 193–206.
 
22.
Raport Głównego Inspektora Sanitarnego: Stan sanitarny kraju w roku 2010, Państwowa Inspekcja Sanitarna 2011: 6–7.
 
23.
Popow M., Kowzan P., Zielińska M i wsp.: Oblicza biedy we współczesnej Polsce. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawca Do ktoranckie Koło Naukowe „Na styku”, Gdańsk 2009: 159–174. 24.
 
24.
Dębski M.: Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego, Uniwersytet Gdański 2005/2006: 58–65.
 
25.
Frankish C., Hwang S., Quantz D.: The relationship between homelessness and health: An overview of research in Canada, University of Toronto 2009: 1–12.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top