PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Oczyszczanie ścieków z punktu widzenia klinicznej i środowiskowej oporności na antybiotyki
 
Więcej
Ukryj
1
Vienna University of Technology, Institute for Water Quality, Resources and Waste Management, Austria
 
 
Autor do korespondencji
Norbert Kreuzinger
Vienna University of Technology Institute for Water Quality Resources and Waste Management Karlsplatz 13/226-1, A-1040 Vienna, Austria
 
 
Med Srod. 2015;18(1):70-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Antybiotyki (AB) są zaliczane do najważniejszych farmaceutyków używanych zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Od początku ich stosowania były obawy o możliwość powstawania na nie oporności (ABR). W czasie kilku ostatnich lat znaczenie oczyszczalni ścieków i wydalanie bakterii opornych na antybiotyki (ARB) albo genów (ARG) w wodach ściekowych stało się przedmiotem szczególnych badań naukowych. W zakładzie oczyszczanie ścieków odgrywają rolę dwie specyficzne okoliczności, które mogą indukować transfer ARG i selekcję ARB: • niskie stężenie antybiotyków znacznie poniżej stężenia terapeutycznego, które działać może jako parametr selekcyjny dla ABR • obecność żywych lub martwych opornych bakterii o znaczeniu klinicznym, które mogą transferować swoje ARG na różne sposoby do bakterii zaadaptowanych do zwykłych swoich warunków środowiskowych i które mogą przenosić ARG do puli genów środowiska wodnego. Oba czynniki mogą być wykazane stosując koncepcję „okienka selekcji mutantów” w odniesieniu do oczyszczalni ścieków, która zakłada, że między najniższym stężeniem hamującym (MIC) a wyższym stężeniem zapobiegającym mutacji (mutant prevention concentration, MPC) znajduje się przedział koncentracji, gdzie antybiotyk wywiera wpływ na selekcję ARB. Droga powrotu oporności z powrotem ze środowiska do człowieka nie jest jeszcze wyjaśniona i jest usilnie badana. Stan obecnej wiedzy co do ARB i ARG przenoszonych w oczyszczalniach ścieków pozwala na to, żeby inżynierowie utrzymywali dotychczasowe technologie obniżające ich wydalanie i projektowali nowe, które będą zdolne nawet do całkowitego zahamowania wydalania czynników oporności bakterii do środowiska wodnego.

Antibiotics (AB) are among the most important pharmaceuticals applied in both, human and veterinarian medicine. As long as their use, concerns about an increase in resistance (ABR) of originally targeted organisms exist. Within the last few years the significance of wastewater treatment plants and the release of antibiotic resistant bacteria (ARB) or genes (ARG) by discharged effluents got into the focus of scientific research. Within a wastewater treatment plant there are two specific conditions that could induce transfer of ARGs and selection of ARBs: • Low concentrations of antibiotics that are far below a therapeutically dose and can act as selection parameter for ABR • Living or dead resistant clinically relevant bacteria that can transfer their ARGs via different means to environmental bacteria that are adapted to usual environmental conditions and therefore can transfer ARGs to the gene pool of the aquatic environment Both aspects can be demonstrated by applying the concept of the “mutant selection window” to wastewater treatment plants that implies that between a miniumum inhibitory concentration (MIC) and a higher mutant prevention concentration (MPC) there is a concentration range where an antibiotic has an effect on the selection of ARBs.The pathway of resistance back from the environment to the human is not clear now and hardly investigated. As awareness ARBs and ARGs by wastewater treatment plants is there now, engineers are about to adopt existing treatment technologies for decreasing the release and are designing new technologies that even are able to inhibit their release to the aquatic nvironment.
 
REFERENCJE (7)
1.
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of antimicrobial consumption in Europe 2011. Stockholm 2014: ECDC; ISBN 978-92-9193-550-5.
 
2.
Akiyama T., Savin M.: Populations of antibiotic-resistant coliform bacteria change rapidly in a wastewater effluent dominated stream. Science of the Total Environment 2010; 408: 6192–6201.
 
3.
Merlin C., Bonot S., Courtois S., Block J-C.: Persistence and dissemination of the multiple-antibioticresistance plasmid pB10 in the microbial communities of wastewater sludge microcosms. Water Research 2011; 45: 2897-2905.
 
4.
Drlica K., Zhao X.: Mutant Selection Window Hypothesis Updated. Clinical Infectious Diseases 2007; 44: 681–688.
 
5.
Michael I., Rizzo L., McArdell,C.S., Manaia C.M., Merlin C., Schwartz,T., Dagot C., Fatta-Kassinos D.: Urban wastewater treatment plants as hotspots for the release of antibiotics in the environment: A review. Water Research 2013; 47: 957-995.
 
6.
Rizzo L., Manaia C.M., Merlin C., Schwartz T., Dagot C., Ploy M.C., Michael I., Fatta-Kassinos D.: Urban wastewater treatment plants as hotspots for antibiotic resistant bacteria and genes spread into the environment: A review. Science of the Total Environment 2013; 447: 345–360.
 
7.
Yang Y., Li B., Zou S., Fang H., Zhang T.: Fate of antibiotic resistance genes in sewage treatment plant revealed by metagenomic approach. Water Research 2014; 62: 97-106.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top