PL EN
PRACA ORYGINALNA
Polimorfizm genu LCT-13910 C>T a otyłość u kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. M. Milkiewicz, prof. PUM
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Popadowska   

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin tel. 91 48 00 992, fax 91 48 00 947
 
Med Srod. 2012;15(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy badawczej było określenie związku polimorfizmu C/T-13910 (rs4988235) genu LCT z otyłością i ze spożyciem produktów mlecznych. Badania przeprowadzono w grupie 250 zdrowych kobiet (średnia wieku: 32, mediana: 23) honorowo oddających krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Do badań genetycznych pobrano próbki krwi. Izolacja DNA z pobranych próbek (2 ml) została przeprowadzona przy użyciu sond DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen). Polimorfizm genu LCT oznaczono za pomocą sond Taq-MAN SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, USA). Określenie wariantu zostało przeprowadzone automatycznie, poprzez analizę fluorescencji z wykorzystaniem urządzenia 7500 Fast Applied Biosystems. Do badań ankietowych wykorzystano kwestionariusz składający się z 11 pytań. Zebrano także pomiary antropometryczne, które pozwoliły na oszacowanie składników tkankowych oraz BMI w celu stwierdzenia ewentualnej otyłości. Częstość genotypów w całej badanej grupie była następująca: 35,2% CC (nietolerancja laktozy), 47,2% CT i 17,6% TT. Obliczono zależność między genotypem CC oraz CT i TT a wartościami BMI. Wartość współczynnika korelacji (OR) wynosiła 0,82 [0,5–1,36] p=0,44. W badanej grupie kobiet nie odnotowano również istotnej statystycznie zależności między genotypem CC oraz CT i TT a tłuszczem całkowitym w odsetkach masy ciała (F%); OR=1,01 [0,68–1,49], p=0,95. Najistotniejsze informacje uzyskano analizując pomiary antropometryczne. Najwięcej osób z nadwagą i otyłością (BMI≥25,0 kg/m2) było wśród kobiet z genotypem CC (39,73%). Wartość współczynnika korelacji dowodzi obecności istotnego statystycznie związku między BMI a tłuszczem całkowitym w odsetkach masy ciała (p=0,0000). W badanej grupie jedynie 4% osób zgłosiło, że nie spożywa produktów mlecznych i tylko 21,6% badanych (w tym najwięcej z genotypem CC) zaobserwowało dolegliwości, w postaci: bólów brzucha, kolki jelitowej, biegunki, nadmiernego oddawanie gazów, wzdęć, nudności,m wymiotów oraz zmian skórnych, co może świadczyć o tym, że aby uniknąć dolegliwości z nietolerancją laktozy stosują dietę personalizowaną.

The aim of this study was to determine the relationship between polymorphism C/T-13910 (rs4988235) of LCT gene and obesity including intake of dairy products. The study covered 250 healthy women (mean age: 32, median: 23) who were voluntary blood donors at the Regional Centre of Blood Donation and Blood Treatment in Szczecin (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie). For the need of genetic testing blood samples were taken. DNA was isolated from collected samples, 2ml each and the task was performed with the use of DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen). By means of Taq-MAN SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems, USA) polymorphism of LCT gene was assessed. For the purpose of optional determination the fluorescence data were analysed using allelic discrimination 7500 Software v. 2.0.2. In addition the survey was completed by a questionnaire consisting of 11 questions. Each volunteer underwent anthropometric measurements which were the basis for the estimation of tissue components and BMI indication of obesity. Frequency of genotypes was identified as follows: 35.2% of CC (lactose intolerance), 47.2% CT and 17.6% TT. The relationship between BMI and genotypes CC, CT and TT was evaluated and correlation coefficient (OR) amounted to 0.82 [0.5–1.36], p=0.44. Among the participants no statistically significant relation between genotype CC, CT or TT and total fat percentage of the body weight (F%) was found. The most important information provided anthropometric data analysis. The largest group of overweight women or those faced with the problem of obesity (BMI≥25.0 kg/m2) were found among those with CC genotype which makes 39.73%. The correlation coefficient value shows statistically significant relationship between BMI and total fat percentage of the body weight p=0.0000). Only 4% of respondents claimed that they do not eat dairy products at all. 21.6% (most of them of CC genotype) reported symptoms of discomfort such as abdominal pain, intestinal colic, diarrhoea, excess wind, flatulence, nausea, vomiting or skin lesions after the intake of dairy products, what imputes that individuals under study adjusted their personal diet so that they could avoid gastrointestinal discomfort.
 
REFERENCJE (21)
1.
Solomons N. W.: Fermentation, fermentem foods and lactose intolerance. Eur. J. Clin. Nutr. 2002; 56: 50-55.
 
2.
Pijanowski E.: Zarys chemii i technologii mleczarstwa tom I. PWRiL. Warszawa 1986.
 
3.
Barnard J.: Gastrointestinal disorders due to cow’s milk consumption. Pediatric Annals 1997; 26: 244-250.
 
4.
Kaczmarski M.: Alergie i nietolerancje pokarmowe. Sanmedia, Warszawa 1993: 109-141.
 
5.
Książyk J., Flatz G., Socha J. i wsp.: Występowanie objawów nietolerancji laktozy w świetle badań populacyjnych w Polsce. Wiad. Lek. 1985; 38: 181-187.
 
6.
Shaw A. D., Dacies G. J.: Lactose intolerance. Problems in diagnosis and treatment. J. Clin. Gastroenterol. 1999; 28: 208-216.
 
7.
Enattah NS, Sahi T, Savilahti E, i wsp.: Identification ofa variant associated with adult-type hypolactasia. Nat Genet. 2002; 30: 233-237.
 
8.
Harwey C. B., Hollox E. J., PoulterM. i wsp.: Lactase haplotype frequencies in Caucasian: association with lactase persistence/non-persistence polymorphism. Ann. Hum. Genet. 1998; 62: 215-223.
 
9.
Aurisicchio L. N., Pitchumoni C. C.: Lactose intolerance. Postgrad. Med. 1994; 95: 119-120.
 
10.
Swallow DM.: Genetics of lactase persistence and lactose intolerance. Annu. Rev. Genet. 2003; 37: 197-219.
 
11.
Durham WH.: Coevolution: Genes, Culture, and Human Diveristy. Stanford University Press; Stanford, Kalifornia 1992.
 
12.
Hollox, E., Swallow, DM.: The Genetic Basis of Common Diseases. Oxford Univ. Press, Oxford 2002: 250-265.
 
13.
Matthews S. B., Waud J. P., Roberts A. G. i wsp.: Systemic lactose intolerance: a new perspective on an old problem. Postgrad Med J 2005; 81: 167-173.
 
14.
LomerM. C. E., Parsek G. C., Anderson J. D.: Review article: lactose intolerance in clinical practice – myths and realities. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27: 93-103.
 
15.
Almon R., Torbjörn K., Sjöström M. i wsp.: Lactase persistence and milk consumption are associated with body adolescent. Food Nutr Res 2011; 55: 7253.
 
16.
Corella D., Arregui M., Coltell O. i wsp.: Association of the LCT-13910 C>T polymorphism with obesity and its modulation by dairy products in a Mediterranean population. Obesity (Silver Spring) 2011; 19: 1707-1714.
 
17.
Fojcik H., Moczulski D., Gawlik B. i wsp.: The frequency of primary lactose intolerance in Polish population based on genetic testing. Gastroenterol Pol 2006; 13: 81-83.
 
18.
Khabarova Y., Torniainen S., Nurmi H. i wsp.: Prevalence of lactase persistent/non-persistent genotypes and milk consumption in a young population north-west Russia. World J Gastroenterol 2009; 15: 1849-1853.
 
19.
Boermayer-Pietsch B., Bonelli C., Walter D. i wsp.: Genetic predisposition for adult lactose intolerance and relation to diet, bone density, and bone fractures. J Bone Miner Res 2004; 19: 42-47.
 
20.
Anthoni S. R., Rasinperä H. A., Kotamies A. J. i wsp.: Molecularly defined adult-type hypolactasia among working age people with reference to milk consumption and gastrointestinal symptoms. World J Gastroentrol 2007; 13: 1230- 1235.
 
21.
Wójtowicz E.: Skład ciała w kategoriach BMI studentek I roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku akademickim 2001/2002. Ann UMCS Sect D 2005; 60: 640.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054