PL EN
RESEARCH PAPER
The quality of water from the public waterworks of the Piaseczno district in 2012–2016
 
More details
Hide details
1
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie. Dyrektor: lek. med. H. Mędykowski Kierownik Sekcji Epidemiologii: mgr Dorota Ziuzia-Lipiec
 
 
Corresponding author
Dorota Ziuzia-Lipiec   

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin Jeziorna tel. 782 256 844
 
 
Med Srod. 2017;20(4):21-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim:
The aim of the work was to assess the quality of water from the public waterworks of the Piaseczno district in the years 2012-2016. The data were collected within the framework of health surveillance in accordance with the 2015 regulation on the quality of water intended for human consumption.

Material and Methods:
As part of the sanitary supervision pursuant to the 2015 regulation on the quality of water intended for human consumption, the analysis was based on the results of water samples taken from public waterworks in the years 2012-2016. The registry of communicable diseases and the annual reports on occurrences of infectious diseases, infections, and cases of poisoning available in the District Sanitary-Epidemiological Station in Piaseczno were also used.

Results:
Both microbiological and physicochemical parameters were evaluated. Based on the analysis, it was found that in microbiological terms, coliform bacteria accounted for the largest number of unsatisfactory results, while the largest number of unsatisfactory results in physicochemical terms were due to exceeded levels for: turbidity, iron, and manganese.

Conclusions:
The quality of water supplied in the supervised area was satisfactory. Constant supervision by the State Sanitary Inspection and active monitoring of the quality of water supplied by plumbing and waterworks companies in the Piaseczno district resulted in the absence of water-dependent diseases.

 
REFERENCES (15)
1.
Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik B., Stankiewicz A.: Woda a zdrowie. (www.pis.gov.pl). Dostęp z dnia 12.09. 2017 r.
 
2.
https://www.unicef.pl/. Dostęp z dnia 12.10.2017 r.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 i 1893).
 
4.
Hadaś E., Derda M., Skrzypczak Ł.: Skażenie wody formami dyspersyjnymi pasożytów, Probl Higieny Epidemiol 2014, 95 (4): 795-802.
 
5.
Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P.: Zagrożenia związane z jakością wody, Nauka 2014, 99-122.
 
6.
Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze-epidemiologia i profilaktyka, -medica press, 2004.
 
7.
Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska wyd. III, PZWL, 2004.
 
8.
Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia, wydanie drugie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa 1998.
 
9.
Cunliffe D., Bartram J., Briand E., Chartier Y., i współ.:Bezpieczeństwo wodne w budynkach (www. gis. gov. pl), 2011. Dostęp z dnia 12.09.2017 r.
 
10.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi (Dz. U. 234, poz. 1570 z późn. zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r., poz. 1412).
 
12.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z póź. zm.).
 
13.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1267).
 
14.
Dyrektywa Komisji UE2015/1787 zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
15.
Wichrowska B., Kozłowski J., Jankowska D.: Ocena ryzyka zdrowotnego w świetle przepisów Polskich i Unii Europejskiej dotyczących jakości wody do picia, Ochrona Środowiska 2001, 4 (83):19-22.
 
eISSN:2084-6312
ISSN:1505-7054
Journals System - logo
Scroll to top